Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  16S rRNAAIVanimal feedavian adenovirus group 1avian influenza virusAviguardBacterial profilesbaculovirus vectorbroilerBursa of Fabricius atrophyCampylobacterchickenchickenscloningClostridium perfringensColistindetectiondigoxigenin-labeled DNA probeDuckduck circovirusducksE.coliegg laying duckling flockEnramycinESBLexpressionfecesFlavivirusgenome sequenceH5N1 avian influenzaHA geneHaematologicalHematologyImmune cellin situ hybridizationinactivated vaccineinclusion body hepatitisKilled vaccineMaternal antibodiesmicrobiotaMortality ratemosquitoesMycotoxinNecrotic enteritisNewcastle diseaseOchratoxinOchratoxin Aphylogenetic analysisphylogenetic analysis PigspoultryPrevalenceraptorsretarded duckRiemerella anatipestiferRT-PCRSalmonellaSalmonellosisShedding ThaialndToxicityVecTest (R)West Nile virusการถอดรหัสสารพันธุกรรมการปล่อยเชื้อ Broilerการเพิ่มจานวนสารพันธุกรรมกาฬโรคเป็ดไก่ไก่เนื้อไก่เนื้อ โรคติดเชื้อซัลโมเนลลา วัคซีนเชื้อตาย ภูมิคุ้มกันที่ได้รับมาจากแม่ไกลโคโปรตีน ซีไข้หวัดนกความชุกความหลากหลายความหลากหลายทางพันธุกรรมเชื้อไข้หวัดนกเชื้อไวรัส ไข้หวัดนก H5N1ถ่ายทอดเชื้อผ่านไข่ฟักเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมีเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์แพทย์ประเมินความเสี่ยง คอมพาร์ทเมนต์เป็ดโปรตีนโครงสร้างพาร์โวไวรัสในเป็ดเทศพาร์โวไวรัสในห่านพิเชีย พาสทอริสฟาร์มลูกเป็ดไข่ฟาล์ว อะดีโนไวรัสรัยเมอเรลลา อนาติเพสติเฟอร์โรคกาฬโรคเป็ด ชุดตรวจสอบ วัคซีนวัคซีนเชื้อตายสัตว์อินคลูชั่นบอดี เฮปาไตติสิbroiler

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์แพทย์, เชื้อไข้หวัดนก

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2560 - ก.ย. 2564 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antimicrobial Resistance Phenotypes and Genotypes of Salmonella spp. Isolated from Commercial Duck Meat Production in Thailand and Their Minimal Inhibitory Concentration of DisinfectantsSinwat N., Witoonsatian K., Chumsing S., Suwanwong M., Kankuntod S., Jirawattanapong P., Songserm T.2021Microbial Drug Resistance
  27(12),pp. 1733-1741
  4
  2The effect of low-dose ochratoxin: A fed in ducks on blood haematological profiles and histopathological alterationsTansakul N., Kusujarit N., Kasorndorkbua C., Witoonsatian K., Songserm T.2012Asian Journal of Animal and Veterinary Advances
  7(10),pp. 1021-1027
  3
  3Detection of West Nile virus in mosquitoes in Nakhon-pathom and Phetchaburi province, ThailandWitoonsatian K., Sinwat N., Jam-On R., Thiangtum K., Songserm T., Songserm T.2011Thai Journal of Veterinary Medicine
  41(3),pp. 377-381
  3
  416S rRNA gene amplicon sequence data from chicken cecal feces from Vietnam and ThailandTakeshita N., Kim H., Witoonsatian K., Tohya M., Tohya M., Võ T., Boonyong N., Nguyên T., Nakagawa I., Meekhanon N., Nguyên N., Sekizaki T.2019Microbiology Resource Announcements
  8(32)
  1
  5Cloning and expression of HA gene from a highly pathogenic avian influenza isolate (H5N1) in ThailandWitoonsatian K., Rukkwamsuk T., Songserm T., Sirinarumitr T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 502-513
  0