Search Result of "Bioflavanoid"

About 13 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของไบโอฟลาวานอยต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคในสัตว์น้ำทางห้องปฏิบัติการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, Imgนางภัทรา มูลจิตร, Imgนายระวี อยู่สำราญ

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของไบโอฟลาวานอยด์ต่อการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกัน และ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันในปลานิล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, Imgนางภัทรา มูลจิตร, Imgนางสิริลักษณ์ จาละ, Imgนายระวี อยู่สำราญ

Img
Img

Researcher

นางสาว ธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคและอายุรศาสตร์ในสัตว์น้ำ, ภูมิคุ้มกันและการพัฒนาวัคซีนในปลา

Resume

Img

Researcher

นาย ระวี อยู่สำราญ

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การชลประทานในไร่นา, การอนุรักษ์ดินและน้ำ

Resume

Img

Researcher

นาง สิริลักษณ์ จาละ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Diseases of Aquatic, Aquatic medicine

Resume

Img

Researcher

นาง ภัทรา มูลจิตร

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคนิคเนื้อเยื่อสัตว์ อิมมูโนฮิสโตเคมี, animal cells resource and applied technique

Resume

Img

Researcher

ดร. วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ศรีสมัย วิริยารัมภะ

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Bacteria

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคความผิดปกติทางเมตาโบลิซึ่มในโคนม, ชีวเคมีคลินิกในสัตว์

Resume