Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Active packagingAgaragricultural machineryantioxidantaroma compoundsBakerybarrierBiodegradableBioplasticbisphenol ABPA-NI lacquerBrowningcakecanned foodCarbon Dioxidecarrageenancitralco?permeantcrystallinityedible filmEDTAelectrochemistryfarmerFilmflavourfoodfood contact materialFood packagingfood qualityFresh producefresh-cutfruitsGreen BeansherbskiwifruitlacquerlettuceMeatMelanosisMigrationmodified atmospheremodified atmosphere packagingNisinOxygenPacific white shrimppackagingpackaging filmpackaging technologypermeabilityplasticiserPoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(Lactic acid)poly(lactide)polyethylenepolyphenol oxidasepostharvestPostharvest technologyprecoolingQualityrefrigeration systemreleaserelease.retailsaladscavengingshelf lifeShelf-lifesorptionswellingThermoplastec starchtropical fruitsกฏระเบียบการค้าปลีกการเคลื่อนย้ายมวลสารในฟิล์มบรรจุภัณฑ์ การตลาดการทดสอบการบรรจุผักและผลไม้สดการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการบรรจุอาหาร การประเมินคุณภาพการออกแบบระบบการบรรจุเกษตรกรความปลอดภัยคุณภาพอาหารกระป๋องคุณวุฒิวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตรเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซบรรจุภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์แอคทีฟบีสฟีนอล เอเบเกอรี่แบบจำลองปลดปล่อยผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคพลาสติกชีวภาพไมเกรชันระบบทำความเย็นลดอุณหภูมิวัสดุสัมผัสอาหารอายุการเก็บ

  Interest

  การเคลื่อนย้ายมวลสารในฟิล์มบรรจุภัณฑ์ , การบรรจุอาหาร , การบรรจุผักและผลไม้สด

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Morphology and permeability of bio-based poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT), poly(butylene succinate) (PBS) and linear low-density polyethylene (LLDPE) blend films control shelf-life of packaged breadBumbudsanpharoke N., Wongphan P., Promhuad K., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2022Food Control
  132
  37
  2Advances in research and development of bioplastic for food packagingJariyasakoolroj P., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
  100(14),pp. 5032-5045
  36
  3Effects of nisin and EDTA on morphology and properties of thermoplastic starch and PBAT biodegradable films for meat packagingLeelaphiwat P., Pechprankan C., Siripho P., Bumbudsanpharoke N., Harnkarnsujarit N.2022Food Chemistry
  369
  35
  4Inhibition of melanosis and microbial growth in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) using high CO2 modified atmosphere packagingKimbuathong N., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2020Food Chemistry
  312
  32
  5Preliminary quantification of the permeability, solubility and diffusion coefficients of major aroma compounds present in herbs through various plastic packaging materialsLeelaphiwat P., Auras R., Burgess G., Harte J., Chonhenchob V.2018Journal of the Science of Food and Agriculture
  98(4),pp. 1545-1553
  17
  6Quality and biochemical changes of longan (Dimocarpus longan Lour cv. Daw) fruit under different controlled atmosphere conditionsKhan M., Khan M., Suwanamornlert P., Suwanamornlert P., Leelaphiwat P., Leelaphiwat P., Chinsirikul W., Chonhenchob V., Chonhenchob V.2017International Journal of Food Science and Technology
  52(10),pp. 2163-2170
  10
  7Effects of packaging materials on the aroma stability of Thai ‘tom yam’ seasoning powder as determined by descriptive sensory analysis and gas chromatography–mass spectrometryLeelaphiwat P., Harte J., Auras R., Ong P., Ong P., Chonhenchob V.2017Journal of the Science of Food and Agriculture
  97(6),pp. 1854-1860
  6
  8Transport coefficients of eucalyptol through various polymeric filmsLeelaphiwat P., Chonhenchob V., Singh S., Kruenate J., Wichai U., Ong P.2012Packaging Technology and Science
  25(3),pp. 161-172
  5
  9Barrier Properties of Polymeric Packaging Materials to Major Aroma Volatiles in HerbsLeelaphiwat P., Auras R., Harte J., Ong P., Ong P., Chonhenchob V.2016MATEC Web of Conferences
  67
  4
  10Properties and release kinetics of pine bark incorporated agar and carrageenan filmLeelaphiwat P., Chanasinphawatkun N., Prompa K., Harnkarnsujarit N.2020International Journal of Food Science and Technology
  4
  11Development of alginate based active films containing turmeric essential oilPhal S., Khan M.R., Leelaphiwat P., Chonhenchob V.2020Key Engineering Materials
  861 KEM,pp. 378-382
  1
  12Effect of packaging on quality of fresh-cut kiwiNuamduang P., Chonhenchob V., Leelaphiwat P.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 90-95
  0
  13The effect of packaging materials and storage condition on the quality of jasmine riceLeelaphiwat P., Phupaibulpong C., Jarunongkran S.201921st IAPRI World Conference on Packaging 2018 - Packaging: Driving a Sustainable Future
  ,pp. 563-566
  0
  14Influence of aroma compound sorption on the thermal properties of biopolymer filmsLeelaphiwat P., Wattanapongpisal K., Leewiwatwong W.201921st IAPRI World Conference on Packaging 2018 - Packaging: Driving a Sustainable Future
  ,pp. 738-743
  0
  15Inhibitory Effect of Visible Light on Sitophilus oryzae in Rice PackagingKorbsakulkarn N., Sane A., Chonhenchob V., Leelaphiwat P.202022nd World Conference on Packaging "Future of Packaging"
  0
  16The Effect of Polymer Structure and Temperature on Permeability of Key Aroma Compound in Fresh-Cut DurianAtipalungkool N., Leelaphiwat P., Winotapun C.202022nd World Conference on Packaging "Future of Packaging"
  0