Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Active packagingAgaragricultural machineryAntifungal packagingAntimicrobialAntimicrobial packagingAnti-microbial propertiesantioxidantaroma compoundsBaby cornBakerybarrierBiobased polymerBiodegradabilityBiodegradablebiodegradable blend filmBiodegradable blend filmsBiodegradable filmBiodegradable materialbiodegradable materialsBiodegradable polymersbioplasticbisphenol ABPA-NI lacquerBreadBrowningcakecanned foodCarbon dioxideCarbon dioxide lasersCarbon filmscarrageenancitralCO 2 laserco-permeantcrystallinityedible filmEDTAElastic modulielectrochemistryEssential oilfarmerFilmflavourfoodfood contact materialFood packagingfood qualityFresh producefresh-cutfruitsGas concentrationGas permeabilityGas permeable membranesGreen BeansherbsHigh oxygensHigh waterkiwifruitlacquerLaser perforationlettuceLigninlignin nanoparticlesMaterial propertiesMeatMelanosisMicro holesMicroorganismsMicroperforatedMigrationModified AtmosphereModified atmosphere packagingNanoparticlesNatural abundanceNisinOxygenOxygen transmission ratespermeabilitypermeability ratioPhenolsPhysicochemical propertiesPhysicochemical propertyplasticiserPoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(Lactic acid)poly(lactide)Polybutylene succinateShelf-lifeTensile strengthเครื่องจักรกลเกษตรเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซบรรจุภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์แอคทีฟพลาสติกชีวภาพไมเกรชันระบบทำความเย็นลดอุณหภูมิวัสดุสัมผัสอาหารอายุการเก็บ

  Interest

  การเคลื่อนย้ายมวลสารในฟิล์มบรรจุภัณฑ์ , การบรรจุอาหาร , การบรรจุผักและผลไม้สด

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายมาตรฐานห้องปฏิบัติการและบริการทดสอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of nisin and EDTA on morphology and properties of thermoplastic starch and PBAT biodegradable films for meat packagingLeelaphiwat P., Pechprankan C., Siripho P., Bumbudsanpharoke N., Harnkarnsujarit N.2022Food Chemistry
  369
  65
  2Advances in research and development of bioplastic for food packagingJariyasakoolroj P., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
  100(14),pp. 5032-5045
  62
  3Morphology and permeability of bio-based poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT), poly(butylene succinate) (PBS) and linear low-density polyethylene (LLDPE) blend films control shelf-life of packaged breadBumbudsanpharoke N., Wongphan P., Promhuad K., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2022Food Control
  132
  60
  4Inhibition of melanosis and microbial growth in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) using high CO2 modified atmosphere packagingKimbuathong N., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2020Food Chemistry
  312
  47
  5Preliminary quantification of the permeability, solubility and diffusion coefficients of major aroma compounds present in herbs through various plastic packaging materialsLeelaphiwat P., Auras R., Burgess G., Harte J., Chonhenchob V.2018Journal of the Science of Food and Agriculture
  98(4),pp. 1545-1553
  20
  6Quality and biochemical changes of longan (Dimocarpus longan Lour cv. Daw) fruit under different controlled atmosphere conditionsKhan M., Khan M., Suwanamornlert P., Suwanamornlert P., Leelaphiwat P., Leelaphiwat P., Chinsirikul W., Chonhenchob V., Chonhenchob V.2017International Journal of Food Science and Technology
  52(10),pp. 2163-2170
  11
  7Ylang-ylang (Cananga odorata) essential oils with flora odorants enhanced active function of biodegradable polyester films produced by extrusionKaewpetch T., Pratummang A., Suwarak S., Wongphan P., Promhuad K., Leelaphiwat P., Bumbudsanpharoke N., Lorenzo J.M., Lorenzo J.M., Harnkarnsujarit N.2023Food Bioscience
  51
  9
  8Effects of packaging materials on the aroma stability of Thai ‘tom yam’ seasoning powder as determined by descriptive sensory analysis and gas chromatography–mass spectrometryLeelaphiwat P., Harte J., Auras R., Ong P., Ong P., Chonhenchob V.2017Journal of the Science of Food and Agriculture
  97(6),pp. 1854-1860
  6
  9Transport coefficients of eucalyptol through various polymeric filmsLeelaphiwat P., Chonhenchob V., Singh S., Kruenate J., Wichai U., Ong P.2012Packaging Technology and Science
  25(3),pp. 161-172
  6
  10Barrier Properties of Polymeric Packaging Materials to Major Aroma Volatiles in HerbsLeelaphiwat P., Auras R., Harte J., Ong P., Ong P., Chonhenchob V.2016MATEC Web of Conferences
  67
  5
  11Properties and release kinetics of pine bark incorporated agar and carrageenan filmLeelaphiwat P., Chanasinphawatkun N., Prompa K., Harnkarnsujarit N.2020International Journal of Food Science and Technology
  5
  12Emerging challenges on viability and commercialization of lignin in biobased polymers for food packaging: A reviewBasbasan A.J., Hararak B., Winotapun C., Wanmolee W., Leelaphiwat P., Boonruang K., Chinsirikul W., Chonhenchob V.2022Food Packaging and Shelf Life
  34
  4
  13Lesser galangal (Alpinia officinarum Hance) essential oil incorporated biodegradable PLA/PBS films as shelf-life extension packaging of cooked riceWongphan P., Nampanya P., Chakpha W., Promhuad K., Laorenza Y., Leelaphiwat P., Bumbudsanpharoke N., Sodsai J., Lorenzo J.M., Lorenzo J.M., Harnkarnsujarit N.2023Food Packaging and Shelf Life
  37
  4
  14Application of biodegradable film as modified atmosphere packaging for red chili (Capsicum annuum cv. Jinda)Balanon D.A.G., Sane A., Jariyasakoolroj P., Leelaphiwat P.2023Packaging Technology and Science
  2
  15Lignin Nanoparticles for Enhancing Physicochemical and Antimicrobial Properties of Polybutylene Succinate/Thymol Composite Film for Active PackagingBasbasan A.J., Hararak B., Winotapun C., Wanmolee W., Chinsirikul W., Leelaphiwat P., Chonhenchob V., Boonruang K.2023Polymers
  15(4)
  2
  16CO2 laser perforated biodegradable films for modified atmosphere packaging of baby cornWinotapun C., Issaraseree Y., Sirirutbunkajal P., Leelaphiwat P.2023Journal of Food Engineering
  341
  2
  17Development of alginate based active films containing turmeric essential oilPhal S., Khan M.R., Leelaphiwat P., Chonhenchob V.2020Key Engineering Materials
  861 KEM,pp. 378-382
  1
  18Effect of packaging on quality of fresh-cut kiwiNuamduang P., Chonhenchob V., Leelaphiwat P.2019Italian Journal of Food Science
  31(5),pp. 90-95
  0
  19The effect of packaging materials and storage condition on the quality of jasmine riceLeelaphiwat P., Phupaibulpong C., Jarunongkran S.201921st IAPRI World Conference on Packaging 2018 - Packaging: Driving a Sustainable Future
  ,pp. 563-566
  0
  20Influence of aroma compound sorption on the thermal properties of biopolymer filmsLeelaphiwat P., Wattanapongpisal K., Leewiwatwong W.201921st IAPRI World Conference on Packaging 2018 - Packaging: Driving a Sustainable Future
  ,pp. 738-743
  0
  21Inhibitory Effect of Visible Light on Sitophilus oryzae in Rice PackagingKorbsakulkarn N., Sane A., Chonhenchob V., Leelaphiwat P.202022nd World Conference on Packaging "Future of Packaging"
  0
  22The Effect of Polymer Structure and Temperature on Permeability of Key Aroma Compound in Fresh-Cut DurianAtipalungkool N., Leelaphiwat P., Winotapun C.202022nd World Conference on Packaging "Future of Packaging"
  0
  23Application of lignin nanoparticles in polybutylene succinate based antifungal packaging for extending the shelf life of breadMoe N.C., Basbasan A.J., Winotapun C., Hararak B., Wanmolee W., Suwanamornlert P., Leelaphiwat P., Boonruang K., Chinsirikul W., Chonhenchob V.2023Food Packaging and Shelf Life
  39
  0