Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2544

  Expertise Cloud

  Active packagingAgaragricultural machineryantioxidantaroma compoundsBakerybarrierBiodegradableBioplasticbisphenol ABPA-NI lacquerBrowningcakecanned foodCarbon dioxidecarrageenancitralco?permeantcrystallinityedible filmEDTAelectrochemistryfarmerFilmflavourfoodfood contact materialFood packagingfood qualityfresh producefresh-cutfruitsGreen BeansherbskiwifruitlacquerlettuceMeatMelanosisMigrationModified AtmosphereModified atmosphere packagingNisinOxygenPacific white shrimppackagingpackaging filmpackaging technologypermeabilityShelf-lifesorptionswellingThermoplastec starchเครื่องจักรกลเกษตรแคนตาลูปฐานข้อมูลดัดแปลงสภาพบรรยากาศเทคนิคไฟฟ้าเคมีเทคโนโลยีหลังการเก็บเกียวเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซนวัตกรรมระบบการบรรจุเนื้อสัตว์บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศบรรจุภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์แอคทีฟบีสฟีนอล เอเบเกอรี่ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคผลิตผลเกษตรผลิตผลสดผักกาดหอมผักสดผักสลัดพลาสติกพลาสติกชีวภาพพอลิบิวทิลิีนอะติเพทโคเทเรฟทาเรทพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทพอลิแลกติกแอซิดฟิล์มพอลิพรอพิลีนฟิล์มห่อมาตรฐานอาชีพเมล่อนเมล่อนตัดแต่งพร้อมบริโภคไมเกรชันไมเกรซันระบบทำความเย็นระบบบรรจุแบบควบคุมสภาพบรรยากาศลดอุณหภูมิแลกเกอร์แลกเกอร์ชนิดไม่มี BPAโลจิสติกส์วัสดุผสมวัสดุสัมผัสอาหารอายุการเก็บอายุการเก็บรักษาอาหารกระป๋องอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

  Interest

  การเคลื่อนย้ายมวลสารในฟิล์มบรรจุภัณฑ์ , การบรรจุอาหาร , การบรรจุผักและผลไม้สด

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Advances in research and development of bioplastic for food packagingJariyasakoolroj P., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2020Journal of the Science of Food and Agriculture
   100(14),pp. 5032-5045
   17
   2Preliminary quantification of the permeability, solubility and diffusion coefficients of major aroma compounds present in herbs through various plastic packaging materialsLeelaphiwat P., Auras R., Burgess G., Harte J., Chonhenchob V.2018Journal of the Science of Food and Agriculture
   98(4),pp. 1545-1553
   13
   3Inhibition of melanosis and microbial growth in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) using high CO2 modified atmosphere packagingKimbuathong N., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2020Food Chemistry
   312
   9
   4Transport coefficients of eucalyptol through various polymeric filmsLeelaphiwat P., Chonhenchob V., Singh S., Kruenate J., Wichai U., Ong P.2012Packaging Technology and Science
   25(3),pp. 161-172
   5
   5Effects of packaging materials on the aroma stability of Thai ‘tom yam’ seasoning powder as determined by descriptive sensory analysis and gas chromatography–mass spectrometryLeelaphiwat P., Harte J., Auras R., Ong P., Ong P., Chonhenchob V.2017Journal of the Science of Food and Agriculture
   97(6),pp. 1854-1860
   5
   6Quality and biochemical changes of longan (Dimocarpus longan Lour cv. Daw) fruit under different controlled atmosphere conditionsKhan M., Khan M., Suwanamornlert P., Suwanamornlert P., Leelaphiwat P., Leelaphiwat P., Chinsirikul W., Chonhenchob V., Chonhenchob V.2017International Journal of Food Science and Technology
   52(10),pp. 2163-2170
   4
   7Barrier Properties of Polymeric Packaging Materials to Major Aroma Volatiles in HerbsLeelaphiwat P., Auras R., Harte J., Ong P., Ong P., Chonhenchob V.2016MATEC Web of Conferences
   67
   4
   8Properties and release kinetics of pine bark incorporated agar and carrageenan filmLeelaphiwat P., Chanasinphawatkun N., Prompa K., Harnkarnsujarit N.2020International Journal of Food Science and Technology
   1
   9Development of alginate based active films containing turmeric essential oilPhal S., Khan M.R., Leelaphiwat P., Chonhenchob V.2020Key Engineering Materials
   861 KEM,pp. 378-382
   0
   10Effect of packaging on quality of fresh-cut kiwiNuamduang P., Chonhenchob V., Leelaphiwat P.2019Italian Journal of Food Science
   31(5),pp. 90-95
   0
   11The effect of packaging materials and storage condition on the quality of jasmine riceLeelaphiwat P., Phupaibulpong C., Jarunongkran S.201921st IAPRI World Conference on Packaging 2018 - Packaging: Driving a Sustainable Future
   ,pp. 563-566
   0
   12Influence of aroma compound sorption on the thermal properties of biopolymer filmsLeelaphiwat P., Wattanapongpisal K., Leewiwatwong W.201921st IAPRI World Conference on Packaging 2018 - Packaging: Driving a Sustainable Future
   ,pp. 738-743
   0
   13Effects of nisin and EDTA on morphology and properties of thermoplastic starch and PBAT biodegradable films for meat packagingLeelaphiwat P., Pechprankan C., Siripho P., Bumbudsanpharoke N., Harnkarnsujarit N.2022Food Chemistry
   369
   0
   14Morphology and permeability of bio-based poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT), poly(butylene succinate) (PBS) and linear low-density polyethylene (LLDPE) blend films control shelf-life of packaged breadBumbudsanpharoke N., Wongphan P., Promhuad K., Leelaphiwat P., Harnkarnsujarit N.2022Food Control
   132
   0