ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2007

61

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

114

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

180

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

4

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 49
2007 exJarunrattanasri, Arporn, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exCadwallader, Keith R, "Aroma and Amino Acid Composition of Hydrolyzed Vegetable Protein From Rice Bran. In Process and Reaction Flavors: Recent Developments.", American Chemical Society, Washington, D.C., USA, ปีที่ 55, ฉบับที่ 8, เมษายน 2007, หน้า 83-97
2007 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exChantarasomboon, Yada, exSingh, S. Paul, "Quality Changes of Treated Fresh-cut Tropical Fruits in Rigid Modified Atmosphere Packaging Containers", Packaging Technology and Science, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 0-0
2007 exSae-Eaw, A, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exPrinyawiwatkul, W, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exSaidu, JE, exXu, Z, "Acceptance and purchase intent of US consumers for nonwheat rice butter cakes", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 72, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2007, หน้า S92-S97
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exIsrakarn, Kamolwan, exRattanawattanaprakit, Chantana, "Architectural changes of heated mungbean, rice and cassava starch granules: Effects of hydrocolloids protein-containing envelope", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 67, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 614-622
2007 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exJarunrattanasri, A, exCadwallader, KR, "Aroma components of acid-hydrolyzed vegetable protein made by partial hydrolysis of rice bran protein", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 55, ฉบับที่ 8, เมษายน 2007, หน้า 3044-3050
2007 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exPitiphunpong, S, exChampangern, S, "Classification of rice amylose content by analysis of physicochemical properties", Starch/Staerke, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2007, หน้า 171-177
2007 exSadahiro Ohmomo, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exDamurussiri Kraykaw, exPinpaporn Pholsen, exSomjit Tanomwongwattana, exOsamu Tanaka, exTomoyuki Suzuki, exTakehiro Nishida, "Attempt to Practical Use of Lactobacillus plantarum SP 1-3 in Spray Dried Granule Form for Making Good Quality Silage in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 34-42
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exWongekalak, L, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of chondroitin sulfate from different sources of cartilage", CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING, ปีที่ 46, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 465-471
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMaisuthisakul, P, exGordon, MH, exSuttajit, M, "Enhancing the oxidative stability of rice crackers by addition of the ethanolic extract of phytochemicals from Cratoxylum formosum Dyer", ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2007, หน้า 37-42
2007 exTran, T, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches", Starch/Staerke, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 46-55
2007 exIsrakarn, K, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exHongsprabhas,p, "Influences of granule-associated proteins on physicochemical properties of mungbean and cassava starches", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2007, หน้า 314-322
2007 inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Morphology and physicochemical changes in rice flour during rice paper production", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2007, หน้า 266-272
2007 exSutee Wangtueai, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exNuanphan Naranong, "Production and Partial Characterization of Chitosanases from a Newly Isolated Bacillus cereus", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 346-355
2007 exLalita Chatiyanont, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Pectin Coating in the Production of Vitamin Fortified Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 356-362
2007 inนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Product Development System in Pattern Construction System, Standard Body Measurement and Suitable Fitting Allowance for Thai Ladies Brand in Fashion Industry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 373-379
2007 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "A Nonlinear Optimization Problem for Determining Safety Stocks in a Two-Stage Manufacturing System", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 380-393
2007 exเจษฎา ปิติพรรณพ, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exโมโตโนบุ โกโต, exวีณา จิรัชฉริยากูล, exมิตซูรุ ซาซากิ, exอาทิวรรณ โชติพฤกษ์, "New approach for extraction of charantin from Momordica charantia with pressurized liquid extraction", SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มกราคม 2007, หน้า 416-422
2007 exWongsasulak, S, exYoovidhya, T, exS. Bhumiratana, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of egg albumen and cassava starch composite network formed by a salt-induced gelation method", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2007, หน้า 249-256
2007 exChaisakdanugull, C , inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exWrolstad, RE, "Pineapple juice and its fractions in enzymatic browning inhibition of banana [musa (AAA group) gros michel]", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 55, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2007, หน้า 4252-4257
2007 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exWorawuthiyanan, N, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, exChisti, Y, "Production of fructose from inulin using mixed inulinases from Aspergillus niger and Candida guilliermondii", WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, เมษายน 2007, หน้า 543-552
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exTemsiripong, T, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Thermal and rheological properties of tapioca starch and xyloglucan mixtures in the presence of sucrose", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2007, หน้า 239-248
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "On the gelation of mungbean starch and its composites", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2007, หน้า 658-668
2007 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exLuangpipat, T, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen, HHH, exChisti, Y, "Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 381-391
2007 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exPuchakawimol, P, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Quality changes of burnt aromatic coconut during 28-day storage in different packages", LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 40, ฉบับที่ 7, สิงหาคม 2007, หน้า 1232-1239
2007 exTochampa, W, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, exBakker, HHC, exChisti, Y, "A model of xylitol production by the yeast Candida mogii", BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2007, หน้า 175-183
2007 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exAnan Boonpan, "Screening of Halophilic Lipase-Producing Bacteria and Characterization of Enzyme for Fish Sauce Quality Improvement", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 576-585
2007 exKoroteeva, Dasha A., exKiseleva, Valentina I., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, exBertoft, Eric, exYuryev, Pavel V., exYuryev, Vladimir P., "Structural and thermodynamic properties of rice starches with different genetic background: Part 1. Differentiation of amylopectin and amylose defects", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2007, หน้า 391-403
2007 exMaisuthisakul, P., exSuttajit, M, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Assessment of phenolic content and free radical-scavenging capacity of some Thai indigenous plants", Food Chemistry , ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 1409-1418
2007 exMaisuthisakul, P., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exGordon, M.H., "Characterization of the phytochemicals and antioxidant properties of extracts from Teaw (Cratoxylum formosum Dyer)", Food Chemistry , ปีที่ 100, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 1620-1629
2007 exKittipongpatana, OS, exChaitep, W, exKittipongpatana, N, exLaenger, R, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical and pharmaceutical properties of carboxymethyl rice starches modified from native starches with different amylose content", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 84, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2007, หน้า 331-336
2007 exSingh, SP, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exChantarasomboon, Y, exSingh, J, "Testing and evaluation of quality changes of treated fresh-cut tropical fruits packaged in thermoformed plastic containers", JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, กันยายน 2007, หน้า 522-528
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exอลงกต ช้างเผือก, "Preparation and partial characterization of eggshell calcium chloride", International Journal of Food Properties, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2007, หน้า 497-503
2007 exดวงใจ ถิรธรรมถาวร, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Aging effects on sorbitol- and non-crystallizing sorbitol-plasticized tapioca starch films", Starch/Staerke, ปีที่ 59, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2007, หน้า 493-497
2007 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSpeece, M, "The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach", EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING, ปีที่ 41, ฉบับที่ 11-12, มกราคม 2007, หน้า 1495-1517
2007 inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Pectinase enzyme Liquefaction of Banana "Gros Michel" for banana Syrup Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 740-750
2007 exมยุรฉัตร นารถวรทัตร, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Supplementary Protein Milk Tablet Formulation for Rural School Children under the Royal Highness Princess MahaChakri Sirindhirn’s Project.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 733-739
2007 exAmporn Sae-Eaw, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prinyawiwatkul, "Consumer Acceptance and Purchase Decisions of Butter Cake from Jasmine Rice Flour", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 377-384
2007 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exฉัตรลดา กู้สุจริต., "Optimization of Vacuum Frying Condition for Shallot", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 338-342
2007 exอธิยา เรืองจักร์เพรช, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of browning on total phenolics, flavonoid content and antioxidant activity in Indian Gooseberry (Phyllanthus emblica Linn.)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 331-337
2007 exพีรียา มุสิกคุณ, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characteristics and functional properties of sorghum protein (Kafirin)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 313-318
2007 exไพลำภา นิ่มสังข์, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Compositions, morphological and thermal properties of green banana flour and starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 324-330
2007 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exKunnikar Boonsiripiphat, "Effect of Rice Bran Extract on Browning and Polyphenol Oxidase Activity in Vegetable and Fruit. ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 272-278
2007 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exMitsuru Akashi, "Preparation, structural characterization, toxicity test, and DNA release study of low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine/DNA complex.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 165-172
2007 exPatcharaporn Tinjan, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Comparative Study on Extraction Methods of Free and Glycosidically Bound Volatile Compounds from Kaffir Lime Leaves by Solvent Extraction and Solid Phase Extraction ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 300-306
2007 exPerrone G, exSusca A, exCozzi G, exEhrlich K, exVarga J, exFrisvad JC, exMeijer M, exNoonim P, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSamson RA, "Biodiversity of Aspergillus species in some important agricultural products", STUDIES IN MYCOLOGY , ฉบับที่ 59, ตุลาคม 2007, หน้า 53-66
2007 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exZhou WB, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Modeling of the effect of relative humidity and temperature on proving rate of rice-flour -based dough", LWT-FooD Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, ตุลาคม 2007, หน้า 1036-1040
2007 exRitthiruangdej, Pitiporn, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Relationships between NIR spectra and sensory attributes of Thai commercial fish sauces", ANALYTICAL SCIENCES , ปีที่ 23, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2007, หน้า 809-814
2007 exNyanhongo, G.S., exGu?bitz, G., inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exLeitner, C., exHaltrich, D., exLudwig, R., "Oxidoreductases from Trametes spp. in biotechnology: A wealth of catalytic activity", Food Technology and Biotechnology , ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2007, หน้า 250-268
2007 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exDennis R. Heldman, "Prediction of frozen food properties during freezing using product composition. ", Journal of Food Science, ปีที่ 72, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 254-263
Publish Year National Journal 12
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exLaongdao wongekalak, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructure of sharkfin cartilage", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 101-102
2007 exนิรมล อุตมอ่าง, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exนุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ, exBruce Watkins, "Optimization of Chemical properties Sensory Descriptive and Consumer Acceptance of Jiaogulan tea Using RSM", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม 2007, หน้า 101-119
2007 exธนภัทร อภินันทศรี, inนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตผลึกน้ำตาลแท่ง และคุณภาพผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงผลึกซ้ำ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 321-329
2007 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, inนางสาวรัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ, "การจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand), ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2007, หน้า 13-22
2007 exPongsomboon, S., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exK . Sasaki, exN. Poosaran, "การพัฒนาแบบจำลองเพื่อใช้ทำนายการเจริญของ Salmonella spp. ในข้าวผัดปู", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 1115-1121
2007 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exณัฐสุชา จาริตาทร, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exLi Shanyun, exLin Qi, "การหาภาวะที่เหมาะสมของการหมักข้าวหมากโดยวิธีทากุชิ", Journal of Scientific Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007
2007 inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, exประกาย เทพหาร, "ผลของรังสีแกมมาต่อประสิทธิภาพของ Bacillus thuringiensis ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักและหนอนกระทู้หอมและความทนทานต่อรังสี UV", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Sceience Journal), ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2007, หน้า 279-285
2007 inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Morphologies of Natural Rubber/Gelatinized Starch and Mineral Clay Composite", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 279-285
2007 exTosapol Niamthong, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Development of Holy Basil Storage Using Low Temperatures and Modified Atmosphere Packaging", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 286-293
2007 exPanitee Tippayatum, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial Activities of Thymol, Eugenol and Nisin Against Some Food Spoilage Bacteria", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 319-323
2007 exหทัยชนก ชนะปาโมกโข, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Chemical and Physico-Chemical Properties of Sorghum Starch and Flour", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 343-349
2007 inดร.กาญจนา บุญเรือง, อาจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exนพดล เกิดดอนแฝก, exสรญา พิบูลย์กุลสัมฤทธิ์, exชาริณี วิโนทพรรษ์, "ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดและออกซิเจนต่ำสุดที่ทนได้ของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในสภาพบรรยากาศควบคุม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 238-241

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 50
2007 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of coagulating skim NR particles as NR-clay nanocomposite", Rubber in Engineering Seminar, Chiang Mai Thailand, 22 - 24 มกราคม 2007, เชียงใหม่
2007 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์, exดร.รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร, "A Technique for purifying wastewater with organoclay", 14th Regional Symposium chemical engineering 2007 (RSCE 2007), 4 - 5 ธันวาคม 2007, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2007 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "Natural Rubber/Layered Silicate Nanocomposites: A Review From Preparation to Processing", 14th Regional Symposium Chemical Engineering 2007 (RSCE 2007), 4 - 5 ธันวาคม 2007, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2007 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Corn Particle Size in Layer Diet on Laying Performance and Uniformity of Egg Quality under High Stocking Density ", XVIth European Symposium on Poultry Nutrition, 24 - 30 สิงหาคม 2007, Strasburg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2007 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exรัชนีวรรณ กุลจันทร์, "Texture of glassy tapioca-flour-based baked product as a function of moisture content", 10th ISOPOW 2007, 3 - 6 กันยายน 2007
2007 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Cassava ethanol technology and growth in Thailand (Presentation)", Ethanol 2007 Australia , 17 - 20 เมษายน 2007, เครือรัฐออสเตรเลีย
2007 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Cassava Starch in Biobased Polymer Composites(Presentation) , (Poster)", The 1st of International Conference on Bio-Composites , 3 - 4 เมษายน 2007, สาธารณรัฐเกาหลี
2007 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Oxidized Cassava Starch Prepared by Different Oxidizing Agents (Presentation)", Starch Convention Detmold , 25 - 27 เมษายน 2007, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2007 exSupasiri Silanoi, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Aroma active compounds of rice cooked with coconut milk", 2007 Annual Meeting of the Institute of Food Technologists, 27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2007, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2007 exชุติวรรณ นิมิตรใหม่, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Volatile Compounds from Fresh and Dried Fingerroot (Boesenbergia rotunda, L.)", The 10th ASEAN Food Conference, 21 - 23 สิงหาคม 2007, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2007 exนพรัตน์ มะเห, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Natural antioxidants of ethanol extract, water extract and essential oil from rhizome of galanga (Alpinia galanga L.)", The 10th ASEAN Food Conference, 21 - 23 สิงหาคม 2007, กัวลาลัมเปอร์
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "Assembly of type I collagen from silver- line grunt skin (Pomadasys kaakan) extracted at different temperature", 10th International symposium on the properties of water, 2 - 7 กันยายน 2007, Bangkok
2007 exนันทพร อัคนิจ, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "Effect of temperature and skin to acid ratio on collagen extraction from skin of silver-line grunt", 10th International symposium on the properties of water, 2 - 7 กันยายน 2007, Bangkok
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exอัจนา ยิ้มเจริญพรสกุล, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inนางสายสนม ประดิษฐดวง, รองศาสตราจารย์, "Film forming ability of duck egg white and its water vapor barrier property", 10th International symposium on the properties of water, 2 - 7 กันยายน 2007, Bangkok
2007 exSengkhamparn, N, exSchols, H.A, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVoragen, A.G.J, "Structural elucidation of cell wall polysaccharides from Okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) Copenhagen 2007,", XIth Cell Wall Meeting, Copenhagen, Denmark, 12-17 August, 2007, 12 - 17 สิงหาคม 2007, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
2007 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุทธิเดือน ชุณหกานต์, exผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ, "Antibacterial Activity of The Extracts from Jatropha curcas Linn.", The 5th International Symposium on Biocontrol and Biotechnolog, 1 - 3 พฤศจิกายน 2007, หนองคาย ประเทศไทย
2007 exสุทธิเดือน ชุณหกานต์, inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วรินทร ชวศิริ, "Antibacterial Activity of The Extract from The Leaves of Jatropha curcas Agaist Livestok Dermatosis;", The 12th Biological Sciences Graduate Congress, University of Malaya, Malaysia. , 17 - 19 ธันวาคม 2007, มาเลเซีย
2007 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐฐา จันทรานุรักษ์, exP. Chunhapimol, "Antimicrobial activity of Jatropha curcas extract .", 21st Pacific Science Congress, PSC/ OKINAWA CONVENTION HALL, OKINAWA, JAPAN, 12 - 18 มิถุนายน 2007, ญี่ปุ่น
2007 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exสายน้ำผึ้ง ทองใส, "Preference mapping of mango leather", SPISE 2007, 26 - 27 กรกฎาคม 2007, Hochiminh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2007 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exพันธิภา เจริญไทยกิจ, "Preference Mapping of Khanom Chun (Thai Dessert)", SPISE 2007, 26 - 27 กรกฎาคม 2007, Hochiminh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2007 exKulvadee Kaewka, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of sugar addition on odor characteristics of acid hydrolyzed rice bran protein concentrate. ", The 2nd International Conference on Rice for the Future, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand. อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "A New Mathematical Model for Parallel Replacement Problem with Alternative Fuels and User Demand Pattern", The 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 20 - 23 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2007 inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, exProf.Dr. Eric Dubreucq, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exDr.Frederic BONFILS, exDr.Laurent Vaysse, "Lipid composition of Hevea brasiliensis latex and dry rubber: characterization and relation with some physical properties", IRRDB International Rubber Conference 2007, Siem Reap, Cambodia., 12 - 13 พฤศจิกายน 2007, Siem Reap ราชอาณาจักรกัมพูชา
2007 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, exกาญจนา บุญเรือง, exนพดล เกิดดอนแฝก, "Preserving Quality of Fresh Baby Corn through Innovative Packaging Materials in the Distribution Chain", 23rd IAPRI Symposium on Packaging, 3 - 5 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exนพดล เกิดดอนแฝก, exปณิธี ทิพยธรรม, "Development of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol", 23rd IAPRI Symposium on Packaging, 3 - 5 กันยายน 2007, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2007 exนิพร เดชสุข, exณัชชา แสนละเอียด, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Properties of Cinnamaldehyde-Incorporated Cellulose Ether Film and Coating", The 5th International Packaging Congress, 22 พฤศจิกายน 2007, อิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี
2007 exปานชุติ ภู่ภูริธรรม, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Properties of Antioxidant Cellulose Ether Films Containing Selected Plant Extracts", The 5th International Packaging Congress, 22 พฤศจิกายน 2007, อิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี
2007 exศุภเนตร พิศาลกุล, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Segmenting the Consumer Innovativeness on the Packaging Function", The 5th International Packaging Congress, 22 - 24 พฤศจิกายน 2007, อิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี
2007 exณัชชา แสนละเอียด, exนิพร เดชสุข, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Properties of Eugenol-Incorporated Cellulose Ether Film and Coating", The 10th ASEAN Food Conference, 21 สิงหาคม 2007, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2007 exรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Moisture Sorption Characteristics of Thai Cookies", The 10th ASEAN Food Conference, 21 สิงหาคม 2007, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
2007 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exAusorn Fugthong, exMelaku Alemu, exSadahiro Ohmomo, "Effect of starch to the activities of bacteriocin and starch degradation from Enterococcus faecalis N1-33 growing in low cost culture medium. ", the 4th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria and The 3rd International Symposium on Lactic Acid Bacteria and Health., 15 - 16 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2007 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exTakeshi Zendo, exHiromi Matsusaki, exKatsumi Doi, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Characterization of antimicrobial substances producing thermotolerant lactic acid bacteria and their application.", JSPS-NRCT Core University Program (1998 – 2008) on Development of thermotolerant microbial resources and their applications, 17 - 20 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of sucrose on freeze-thaw stability and morphology of rice starch gels", Starch Update 2007: The 4th International Conference on Starch Technology, 6 - 7 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of pH and sucrose on morphology, swelling and pasting properties of rice starch suspension", Starch Update 2007: The 4th International Conference on Starch Technology, 6 - 7 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A neural network approach for corrugated box cost estimation", the 5th International Packaging Congress and Exhibition, 21 - 24 พฤศจิกายน 2007, Izmir สาธารณรัฐตุรกี
2007 inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, exบัณฑิต บุญทา, exจุฑามาศ ต๊ะต้องใจ, "Structure and Functional Properties of Thai Waxy Rice Starches", Starch Update 2007: The 4th International Conference on Starch Technology, 6 - 7 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Semi-Chemical and Binding Agent Effects to Oil Palm Paperboard", The 23rd IAPRI Symposium on Packaging, 3 - 5 กันยายน 2007, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2007 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn Mawson, "CONTRIBUTION OF THE COLD CHAIN TO SUMMERFRUIT QUALITY", Institute of Refrigeration, Heating and Air Conditioning Engineer (IRHACE) Technical Conference, 25 พฤษภาคม 2007, Napier นิวซีแลนด์
2007 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn, Mawson, "Modelling the Temperature Dependence of Respiration Rate for Sweet Cherries", Australasian Postharvest Conference 2007, 10 - 13 กันยายน 2007, Terrigal, NSW เครือรัฐออสเตรเลีย
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exรศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, exนางสาวปัทมา ผาสุถาน, "Use of mungbean flour in high-caloric liquid emulsion", The 10th ASEAN Food Conference 2007, 21 - 23 สิงหาคม 2007, มาเลเซีย
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "New development in understanding the characteristics of starch network: the case of mungbean starch gel", Starch Update 2007: The 4th International Conference on Starch Technology, 6 - 7 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, "Effect of accelerated aging and cysteine on functional properties of polished Jasmine rice grain and flour", The 2nd International Conference on Rice for the Future, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Structure and physicochemical properties of acid-alcohol treated cassava starch", The XV International Starch Convention, 19 - 21 มิถุนายน 2007, Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย
2007 exThanida Chuacharoen, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Study on Impacts of the Package Design Elements on Young Consumers", 5th International Packaging Congress & Exhibition, 22 - 24 พฤศจิกายน 2007
2007 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Barrier Towards an Effectiveness of Information Communication on Packaging and Labels of Food and Beverages in Thailand", 5th International Packaging Congress , 22 - 24 พฤศจิกายน 2007, สาธารณรัฐตุรกี
2007 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "New Processing Method for Dehydrated Fermented Rice Noodle (Kanomjeen)", ASEAN FOOD CONFERRENCE, 3 - 4 กันยายน 2007, กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exนส.รุ่งทิวา วันสุขศรี, exMr.Theirry Tran, exนส.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , "Improvement of rice-based product quality by modified cassava starches ", The 15th XV International Starch Convention). June 19-21, 2007., 19 - 21 มิถุนายน 2007, Moscow สหพันธรัฐรัสเซีย
2007 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exJ. Ahn, exA.E. Yousef, exV.M. Balasubramaniam , "Influence of pressurization rate and pressure pulsing on inactivation of Bacillus amyloliquefaciens spores during pressure-assisted thermal processing", The 94th International Association for Food Protection (IAFP) Annual Meeting, 8 - 11 กรกฎาคม 2007, Lake Buena Vista ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2007 exRajesh Paplani, inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAshish Saraswat, "OPTIMIZING THE REPAIR AND REFURBISH NETWORKS FOR REVERSE LOGISTICS", Int. Conf. on Operations and SCM, Bangkok, 18 - 19 พฤษภาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCadwallader, K.R., exKim, H., exS.-Y. Lee, "Evaluation of key odorants in chipotle pepper by quantitative analysis, calculation of odor activity values and omission studies", The 8th Wartburg Symposium on Flavor Chemistry & Biology, 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2007, Eisenach สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 64
2007 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุรเชษฎ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์, exธนัญญา วสุศรี, exเจริญชัย โขมพัตราภรณ์, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสับปะรด", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 : สาขาพืช, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exWanvipa Seranevijaikitkhan, exJirachai Buddhakulsomsiri, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "Production Efficiency Improvement: A Case Study in Roasted and Ground Coffee Industry.", Food Innovation Asia 2007, 14 - 15 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวิภาพร วีระไวทยะ, exธนัญญา วสุศรี, exเจริญชัย โขมพัตราภรณ์, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพการผลิตสับปะรดแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 : สาขาพืช, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติของยางนาโนคอมโพสิทกับแร่ดินเหนียวชนิด Closite25Aและ DDA-MMT โดยใช้วิธีการจับตัวกับหางน้ำยาง ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2550, 29 - 30 ตุลาคม 2007, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2007 exนายณพล พงษ์ไพโรจน์ (นิสิตปริญญาโท), inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ชข้าวไทยแอมิโลสสูงและสมบัติเชิงกลของสตาร์ชฟิล์ม", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Probe design for quantification of Lactobacillus reuteri existing in chiken intestine by realtime PCR", 8th Asian Pacific Poultry Conference 2007 Science to solutions, 5 - 6 มีนาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, "การสลายได้ของวัตถุแห้งในหญ้าสดและไซเลจชนิดต่าง ๆ ในกระเพาะรูเมนของโคนม", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางเฟื่องฟูรัตน์ มุ่งทวีสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Screening and Characterization of Aroma and Flovour Producing Halotolerant Bacteria from Fish Sauce", 45th Kasetsart University Annaual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Screening of High Lipase - Producing Microorganisms from Activated Sludge of Food Manufacturing Wastwater Plant", 45th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจากมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 9 - 12 ตุลาคม 2007, ปทุมธานี ประเทศไทย
2007 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exสุภาวดี แช่ม, "Effect of Annealing Treatment on Physical Properties of High Amylose Rice Flour", 45th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้แบบจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์และผังงานสายธารแห่งคุณค่า: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกาแฟแบบคั่วบด", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปึ 2550 (National Operations Research Conference 2007), 6 กันยายน - 7 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, exละอองดาว ว่องเอกลักษณ์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructure of sharkfin cartilage", การประชุมวิชาการกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 24, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exนันทพร อัคนิจ, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและสัดส่วนของกรดต่อการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาสีกูด", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exพรดรัล จุลกัลป์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Jasmine Brown Rice Flour Extract on the Growth Rate of Aspergillus niger", The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007., 14 - 15 มิถุนายน 2007, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2007 exดวงจงกล สุธิเนียม, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "Development of Instant Nutritious Beverage from Germinated Jasmine Brown Rice for Senior Consumers. Proceeding: . ", The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007, 14 - 15 มิถุนายน 2007, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2007 exปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "Effects of Polyol and Intense Sweeteners on Quality of Butter Cake from Jasmine Brown Rice Flour. ", The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007, 14 - 15 มิถุนายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exอัมพร แซ่เอียว, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Particle sizes on Physiochemical, Micro-Structural, and Textural Properties of Jasmine Brown Rice Flour Batters and cakes Proceeding: ", The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007, 14 - 15 มิถุนายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exชลิดา ยอดกันสี, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชิฟฟอนเค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ. ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exสุดาทิพย์ แซ่ตั้น, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่อุปทานของถั่วลิสงดิบในประเทศไทย.", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอัมพร แซ่เอียว, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exWitoo Prinyawiwatkul, "Effects of storage times of Jasmine Brown Rice Flour Physiochemical Properties and Consumer Acceptance of Jasmine Rice Cakes. ", The 9 th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia 2007. , 14 - 15 มิถุนายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exชมพูนุท ด้วงจันทร์, inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับเครือข่ายโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7, 15 - 16 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exพิลาพา ยืนนาน, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Degradative kinetic of ?-mangostin and antioxidant capacity of dried mangosteen (Garcinia mangostana L.) rind extract.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 exอธิยา เรืองจักรเพรช, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Spanish plum (Elaeocarpus hygrophilus Kurz.) maturity on total phenolics, flavonoids and antioxidant activity.", The 5th Conference on Postharvest Technology. Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand. June 28-29, 2007, 28 - 29 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exนรลักษณ์ รัตนฐิตินันต์, exวัณณิตา จิรังรัตน์., " การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกหวานแผ่น ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 , 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติวีร์ เสรีกุล, exฉัตรลดา กู้สุจริต., "การพัฒนามันเทศทอดกรอบสุญญากาศ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45, 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exฉัตรลดา กู้สุจริต., "การศึกษาสภาวะการทอดสุญญากาศที่เหมาะสมสำหรับหอมแดง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45, 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exปนัดดา ตุ้งสวัสดิ์, "อิทธิพลของสารเคลือบผิวจากแชลแลคและไขรำข้าวต่อผลไม้ตระกูลส้ม", ประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 20 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exอรุณศิริ ธราธรกุล, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของแซนแทนกัมและซูโครสเอสเทอร์ต่อสมบัติของสารเคลือบผิวผสมจากไคโตซานและแชลแลค. ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับมหาบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 5 เมษายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exไพลำภา นิ่มสังข์, "องค์ประกอบทางเคมี, สัณฐานวิทยาและสมบัติเชิงอุณหภูมิของแป้งและสตาร์ชจากกล้วยดิบ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหทัยชนก ชะนะปาโมกโข, "สมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของสตาร์ชและแป้งข้าวฟ่าง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมยูรกาญจน์ เดชกุญชร, "สมบัติด้านเคมี และเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งและสตาร์ชลูกเดือย", การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพีรียา มุสิกะคุณ, "ลักษณะและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนจากข้าวฟ่าง(คาฟิริน)", การประชุมวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exอรอุมา หล้าแหล่ง, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimization of condition for the production of cyclodextrin glycosyltransferase using Taguchi method", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exชลลดา ศิริเสตสุวรรณ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "The production of lactic acid by chitosan-immobilized Lactobacillus rhamnosus ATCC 10863", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exวิรัญญา สันป่าแก้ว, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization of xylitol production with immobilized Candida mogii ATCC 18364 by Taguchi method", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exฤทธิกร ชายน้อย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated cells", Proceedings TRF-master Research Project (Science and Technology), , 20 - 22 เมษายน 2007, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of temperature on viscosity of tapioca starch containing sodium alginate", The Food Innovation Asia 2007 , 14 - 15 มิถุนายน 2007, BITEC Bangna, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exS. Srijunthongsiri, "Freeze-thaw stability of tapioca starch and alginate mixtures at different pH.", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exR. Prabpree, exN. Wirathepsuporn, exP. Maisuthisakul, "Effect of heating prior to drying and storage temperature on the antioxidant activity of turmeric (Curcuma longa L.).", The 33rd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 33). , 18 - 20 ตุลาคม 2007, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2007 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli ของน้ำมันกานพลูทางการค้า", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exKritsada Suthitanont, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Expected function from gene coding for BLIS KPA26 from consensus sequence of class IIA bacteriocin “Pediocin” and N-terminal amino acid sequence of KPA26.", The 19th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology TSB 2007: Biotechnology for Gross National Happiness., 9 - 12 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปี", การประชุมทางวิชาการด้านการดำเนินงานวิจัยแห่งชาติ (Operations Research Network of Thailand; OR-NET) ปี 2550, 6 - 7 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดขนาดต่าง ๆ", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานวิจัยแห่งชาติ (Operations Research Network of Thailand; OR-NET) ปี 2550 , 6 - 7 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวราธร ปัญญางาม, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Efficiency evaluating by fuzzy stochastic data envelopment analysis: A case of constant return to scale", IE Network Conference 2007, 24 - 26 ตุลาคม 2007, ภูเก็ต ประเทศไทย
2007 exวราธร ปัญญางาม, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (The 7th GTT Conference), 15 - 16 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกมลวรรณ อิศราคาร, "Water and protein modifier effects on phase transitions and microstructure of mungbean starch granule", ISOPOW X – Water Properties in Relation to Stabilisation of Food, Pharmaceutical and Biological Materials, 2 - 7 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Water Uptake and Solid Loss during Soaking of Milled Rice Grains", The 10th International Symposium on the Properties of Water, 2 - 7 กันยายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมไหมไทย", การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สีย้อมธรรมชาติ, 11 - 12 สิงหาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, exศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ, "Synthesis and evaluation of the dyeing properties of selected p-aminobenzenesulphonic acid and cyanamide triazinyl reactive dyes on cotton", Thailand Material Science and Technology Conference " Material Technology for Climate Change" Book of Proceeding, 1 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exวราธร ปัญญางาม, inดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต, รองศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลเพื่อประเมินน้ำหนักในแต่ละลำดับชั้นในกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นภายใต้ความคลุมเครือด้วยวิธีเครดิบิลิตี้", National Operations Research Conference (OR-NET), 6 - 7 กันยายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exปรีชา ภูมิพื้นผล, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การคัดแยกแบคทีเรียกรดแล็กติกที่สร้างสารยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์จากระบบทางเดินอาหารของปลาสวยงาม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exBoonme K., inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "Study of the Relationship between Factors that Effect the Conversion of Physic Nut Oil to Bio-diesel Fuel", การประชุมวิชาการสบู่ดำแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 29 - 30 พฤษภาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPumiput P, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Production Process of Hydrolysate from Steam Explosion of Oil Palm Trunk for Xylitol Fermentation", การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. และทุน สกว.-บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)(The Thailand Research Fund TRF-MAG Congress) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund), 20 - 22 เมษายน 2007, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exชีพหทัย ชีพจำเป็น, "อิทธิพลของอินูลินในลูกกวาดแบบแข็ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียของน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากสมุรไพรไทยตระกูลเหง้าในการยับยั้ง Listeria monocytogenes ในเนื้อไก่สดบรรจุสภาวะสุญญากาศแช่เย็น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of blending factors : silk content and yarn count on Eri silk/cotton blended yarn and fabric characteristics", The 2nd International Conference on Advance in Petrochemicals and Polymers, 25 - 27 มิถุนายน 2007
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Effect of peroxide bleaching on the tensile behavior and morphology of Eri silk/cotton blended yarn", Proceeding of Asian Workshop on Polymer Processing 2006, 6 - 8 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Mechanical properties of pineapple fiber reinforced thermoplastic composites", Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (ASMP 2006), 9 - 10 พฤศจิกายน 2007
2007 exพิมพ์พร วงษ์สุทธิโชติ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, "Development of an Immunoaffinity Column Prototype for Aflatoxin B1 Detection in Peanut", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล, 10 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exวราภรณ์ สุทธิวิชัยพร, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "การตรึงรูปเอนไซม์อัลคาเลสบนตัวพยุงในรูปบีดส์จากไคโตซาน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสุชาดา อุชชิน, exปวริน ตันตริยานนท์, inนางสิริสิน ชุมรุม, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการทอผ้าฝ้ายโดยกี่แจ๊กการ์ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2007]