Conference

Article
ผลของอุณหภูมิและสัดส่วนของกรดต่อการสกัดคอลลาเจนจากหนังปลาสีกูด
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-