Conference

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกหวานแผ่น
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
ชาติ
2 กุมภาพันธ์ 2007
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01054491 ชื่อวิชา Research Methods in Agro-Industrial PD.,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009