Person Image

  Education

  • Ph.D.(Applied Bioresource Science), Ehime University , ญี่ปุ่น, 2536
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2531
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  Expertise Cloud

  AfricaBacillus cereusfish skinNile TilapiaNIR, Nondestructive, PLS, CalibrationNucleotideNutrition BarOmega 3 Fatty AcidoptimizationOreochromis niloticusozone waterPacific White ShrimpPangasianodon HypophthalmusPangasius catfish filletprocess developmentProduct developmentProteaseWasabiการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทูน่าการต้านการอักเสบการนำส่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแกนหมึกคาร์โนซีนนาโนไคโตซานน้ำมันปลาน้ำมันปลาดิบน้ำอิเล็กโทรไลซ์ชนิดเป็นกลางนิวคลีโอไทด์เนื้อปลาแล่เนื้อส่วนท้องของปลาแซลมอนเนื้อสัมผัสบริวเวอร์ยีสต์ปลากะพงขาวปลาแซลมอนปลาทูปลานำดอกไม้ปลานิลปลาแผ่นปลาสวรรค์ ปลาแผ่น ฮาลาล ปลาทะเล โอเมก้า-3ปลาสวายปลาอินทรีปุ๋ยอินทรีย์เปปไทด์เปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเปลือกกุ้งโปรตีนโปรตีนไมโอไฟบริลาโปรตีนสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผงโปรตีนไฮโดรไลเซทโปรตีนไฮโรไลเซทปลาผลิตภัณฑ์น้ำมันผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากปลาแซลมอนผลิตภัณฑ์ยืดหยุ่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพพัฒนาการฟอร์มาลดีไฮด์ฟอสโฟลิพิดโภชนาการโภชนาหารชนิดแท่งเมมเบรนแมงกระพรุน คอลลาเจนฤดูเก็บเกี่ยวลูกชิ้นปลาแซลมอนลูกชิ้นปลาอิมัลซันเลือดปลาทูน่าไลโพโซมวัตถุดิบเศษปลาแซลมอนเศษเหลือเศษเหลือของปลาแซลมอนเศษเหลือจากการแปรรูปปลาทูน่าเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเศษเหลือปลาแซลมอนเศษเหลือสัตว์น้ำสภาวะการเก็บรักษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระส่วนผสมอาหารสัตว์สัตว์น้ำสารที่มีสมบัติฟังก์ชั่นไส้ปลาหนังปลาหนังปลานิลอวัยวะภายในปลาทูน่าออกซิเดชันอัตราการรอดอัตราแลกเนื้ออาหารอาหารกระป๋องอาหารไทยอาหารบรรจุกระป๋องอาหารสัตว์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งเอ็นแคปซูเลชั่นเอนไซม์แอนเซอรีนแอสตาแซนธิน

  Interest

  เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก