Person Image

  Education

  • Ph.D.(Applied Bioresource Science), Ehime University , ญี่ปุ่น, 2536
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2531
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  Expertise Cloud

  ABTSBacillus cereusbatch culturebleachingBrewers yeastby-productCanned FoodCanningCaridina cantoensisCaridinacantoensiscarnosinecharcoalchitooligosaccharidesChitosanchitosanasechitosanasescholesterolchondroitin sulfateChondroitinsulfatechromatographychymotrypsincollagenCollagen hydrolysatecontrol releaseControlled drug deliveryCoppercurcumindegummingdenaturation temperatureDHADigestive enzymedrip lossEmulsionEmulsion fish ballEmulsion fish-ballencapsulationEnhanced water solubilitiesErgothioneineEscherichia coliFatty Acid AccumulationFatty acidsFeedsFermented fishfillet qualityFish Protein Hydrolysatefish by-productfish hemoglobinFish jelly productfish oilFish oil, PV, AV, FFA, NIR, EPA, DHAfish serumFish skinFlavorformaldehydeFourier transform infrared spectroscopyFRAPfunctional foodgoat fishGrowthgrowthperformancehybridoma cell cultureimmunityIn vitro digestibilityinstrumental analysisisolationKatsuwonus pelamisKrill mealLates calcariferLeucomalachite greenliposomelizardfishmalachite greenmangrove forestMedical applicationsMelanosisMelanosis-inhibiting agentsmicroencapsulateddietmodified atmosphere packagingMonitoringmuscle fatMushroom (Flammulina velutipes) extractmushroom extractmutationNanoparticlesneutralizationNile tilapiaProteasetuna headtuna pepsinultrafiltrationWasabiwaste utilizationYellowfin thunnu albacareyellowfin tuna (Thunnus albacares)การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือน้ำมันปลาเนื้อส่วนท้องของปลาแซลมอนโปรตีนไฮโดรไลเซทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารกระป๋อง

  Interest

  เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะประมง
  • ก.พ. 2537 - ก.พ. 2551 หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 29 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 12 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Isolation and characterization of collagen from rhizostomous jellyfish (Rhopilema asamushi)Nagai T., Worawattanamateekul W., Suzuki N., Nakamura T., Ito T., Fujiki K., Nakao M., Yano T.2000Food Chemistry
  70(2),pp. 205-208
  128
  2Application of ergothioneine-rich extract from an edible mushroom Flammulina velutipes for melanosis prevention in shrimp, Penaeus monodon and Litopenaeus vannameiEncarnacion A.B., Fagutao F., Jintasataporn O., Worawattanamateekul W., Hirono I., Ohshima T.2012Food Research International
  45(1),pp. 232-237
  54
  3Characteristics of collagen from nile tilapia (oreochromis niloticus) skin isolated by two different methodsPotaros T., Raksakulthai N., Runglerdkreangkrai J., Worawattanamateekul W.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 584-593
  50
  4Correction of black tiger prawn (Penaeus monodon fabricius) coloration by astaxanthinMenasveta P., Worawattanamateekul W., Latscha T., Clark J.1993Aquacultural Engineering
  12(4),pp. 203-213
  47
  5Optimization of docosahexaenoic acid (DHA) production and improvement of astaxanthin content in a mutant Schizochytrium limacinum isolated from mangrove forest in ThailandChatdumrong W., Yongmanitchai W., Limtong S., Worawattanamateekul W.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 324-334
  30
  6Process development of fish sausageChuapoehuk P., Raksakulthai N., Worawattanamateekul W.2001International Journal of Food Properties
  4(3),pp. 523-529
  24
  7African fermented fish products in scope of risksEl Sheikha A.F., El Sheikha A.F., Ray R., Montet D., Panda S., Worawattanamateekul W.2014International Food Research Journal
  21(2),pp. 425-432
  24
  8Properties of encapsulated wasabi flavour and its application in canned foodRatanasiriwat P., Worawattanamateekul W., Klaypradit W.2013International Journal of Food Science and Technology
  48(4),pp. 749-757
  16
  9Fermented fish and fish products: An overviewPanda S.H., Ray R.C., Sheikha A.F.E., Montet D., Worawattanamateeku W.2011Aquaculture Microbiology and Biotechnology
  2,pp. 132-172
  14
  10Structural Analysis of a Rhamnose-Containing Sulfated Polysaccharide from a Marine PseudomonasWorawattanamateekul W., Matsuda M., Okutani K.1993NIPPON SUISAN GAKKAISHI
  59(5),pp. 875-878
  8
  11Characterization of Acidic Tuna Protease and Its Application for Extraction of Tilapia Collagen HydrolysateTohmadlae P., Worawattanamateekul W., Hinsui J.2020Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  19(2),pp. 206-221
  5
  12Isolation and screening of chitosanase producing microorganismsWangtueai S., Worawattanamateekul W., Sangjindavong M., Naranong N., Sirisansaneeyakul S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(4),pp. 944-948
  3
  13Shelf-life extension of refrigerated soft shell mud crab (Scylla serrata Forskal) by ozone water and storage under air and modified atmosphere packagingPhapinyo N., Chaowalit T., Tanpipattanakul A., Sooknet K., Kumthong A., Worawattanamateekul W., Smith J.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 539-547
  3
  14Production of fish serum products as substitute for fetal bovine serum in hybridoma cell cultures from surimi industrial wasteZakaria-Runkat F., Worawattanamateekul W., Lawhavinit O.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 198-205
  3
  15Production and partial characterization of chitosanases from a newly isolated Bacillus cereusWangtueai S., Worawattanamateekul W., Sangjindavong M., Naranong N., Sirisansaneeyakul S.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(2),pp. 346-355
  2
  16A Glutamic Acid-Containing Mucopolysaccharide from a Marine PseudomonasWorawattanamateekul W., Hasui M., Okutani K.1992Nippon Suisan Gakkaishi (Japanese Edition)
  58(10),pp. 1977-1982
  2
  17Nanoparticles Based on Chondroitin Sulfate from Tuna Heads and Chitooligosaccharides for Enhanced Water Solubility and Sustained Release of CurcuminWaiprib Y., Ingrungruengluet P., Worawattanamateekul W.2023Polymers
  15(4)
  2
  18Effects of peptide fractions and amino acids on antioxidant properties of autolyzed tuna viscera protein hydrolysateKrasae K., Worawattanamateekul W., Hinsui J.2023Food Research
  7(5),pp. 156-163
  0
  19Microbial remediation of fish and shrimp culture systems and their processing industry wastesWorawattanamateeku W., Ray R.C.2011Aquaculture Microbiology and Biotechnology
  2,pp. 197-217
  0
  20Biochemical properties of nile tilapia (Oreochromis niloticus) hemoglobinThongsarn K., Worawattanamateekul W., Tunkijjanukij S., Sribhen C., Choothesa A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(1),pp. 69-73
  0