Conference

Article
การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสับปะรด
Conference
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 : สาขาพืช
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ :เป็นหนึ่งในกรณีศึกษา ในหนังสือ "การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร: กรณีศึกษา",26 ก.ค. 2010 - 21 ก.ย. 2010