ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2004

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 11
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Single-phase mixed gels of xyloglucan and gellan", Food Hydrocolloids, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2004, หน้า 669-675
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of emulsifier type on freeze-thaw stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions", Food Hydrocolloids, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2004, หน้า 1033-1043
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Atomic force microscopy studies on cation-induced network formation of gellan", Food Hydrocolloids, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, กันยายน 2004, หน้า 727-735
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Impact of fat and water crystallization on the stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions stabilized by whey protein isolate", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 246, ฉบับที่ 1-3, ตุลาคม 2004, หน้า 49-59
2004 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Chemical transesterification of tuna oil to enriched omega-3 polyunsaturated fatty acids", Food Chemistry, ปีที่ 87, กันยายน 2004, หน้า 415-421
2004 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Stability and rheology of corn oil-in-water emulsions containing maltodextrin", Food Research International, ปีที่ 37, กันยายน 2004, หน้า 851-859
2004 inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial activity of ultrasound-assisted solvent-extracted spices.", Letters in Applied Microbiology, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2004, หน้า 401-406
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดโฮโมจีไนเซอร์และโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางกายภาพของอิมัลชันน้ำมันมะพร้าว", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน 2004, หน้า 0-0
2004 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Testing and Comparison of Various Packages for Mango Distribution", Journal of Testing and Evaluation, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม 2004, หน้า 69-72
2004 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Packaging and Purchase Decisions : An Exploratory Study on the Impact of Involvement Level and Time Pressure", British Food Journal, ปีที่ 106, ฉบับที่ 8, มกราคม - ธันวาคม 2004, หน้า 607-628
2004 inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exTakeshi Zendo, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "The two-synergistic peptide bacteriocin produced by Enterococcus faecium NKR-5-3 isolated from Thai fermented fish (Pla-ra). ", ScienceAsia, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2004, หน้า 115-122
Publish Year National Journal 2
2004 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Jinda, N. 2005. Lipase I: Source and Industrial Utilization. J. of UTCC. 24(3):20-34.", วารสารวิชาการหมาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2004, หน้า 20-34
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการเตรียมตัวอย่างและเวลาการสกัดต่อผลผลิตและกิจกรรมของแอนติออกซิแดนท์จากใบกระโดนบก", Kasetsart Journal (Nat. Sci), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน 2004, หน้า 0-0

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 13
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "DSC measurements of droplet coalescence and oiling off during freeze-thaw cycling of hydrogenated palm oil-in-water emulsions", IFT 2004 Annual Meeting, 12 - 16 มิถุนายน 2004, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of storage temperature on freeze-thaw stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions.", IFT 2004 Annual Meeting, 12 - 16 มิถุนายน 2004, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of sucrose on freeze-thaw stability of whey protein isolate stabilized hydrogenated palm oil-in-water emulsions.", IFT 2004 Annual Meeting, 12 - 16 มิถุนายน 2004, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of NaCl on rheological properties and stability of coconut oil-in-water emulsions", IFT2004, 12 - 16 กรกฎาคม 2004, เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2004 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The importance of packaging attributes : A conjoint analysis approach.", The 14 th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak 2004), 13 มิถุนายน 2004 - 16 มิถุนายน 2005
2004 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exJoseph Miltz, exKees Sonneveld, exStephen W. Bigger, "Inhibition of E. coli and L. innocua on Cheddar Cheese using Antimicrobial Films Containing the Principal Constituents of Basil", The 14th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2004), 13 มิถุนายน 2004, สต็อกโฮม ราชอาณาจักรสวีเดน
2004 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exโกวิทย์ จุฑากร, exญาณวิทย์ บางโชคดี, "Efficacy of Cellulose-Based Coating on Enhancing the Shelf Life of Eggs", The 14th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2004), 13 มิถุนายน 2004, สต็อกโฮม ราชอาณาจักรสวีเดน
2004 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exJoseph Miltz, exKees Sonneveld, exStephen W. Bigger, "Loss of Antimicrobial Additives from Polyethylene Films Containing the Principal Constituents of Basil", The 14th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2004), 12 มิถุนายน 2004, สต็อกโฮม ราชอาณาจักรสวีเดน
2004 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Latest Developments in Cellulose Coatings and Films", The Pre-Conference Industry Briefing: Latest Developments in Biodegradable Films, in conjunction with the 3rd International Conference on Flexible Packaging, 8 ธันวาคม 2004, ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2004 inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNapaschon Rattanajirawat, exWirasinee Uttratond, "Development and Packaging of Frozen Concentrated Longgan Juice Cubes for Retailing", The NPUST's 80 Anniversary Series Conferences III, 8 - 9 พฤศจิกายน 2004, Pingtung ไต้หวัน
2004 inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Heat tolerant bacteriocin with broad spectrum produced by Enterococcus faecalis NKR-4-1", The 4th JSPS-NRCT Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications, 7 - 10 พฤศจิกายน 2004, ญี่ปุ่น
2004 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exHE Huff , exF Hsieh , "Physical properties of strawberry leather", The Institute of Food Technologists (IFT) annual Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2004, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
2004 exG.H. Lee , inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exF. Hsieh, "Hot air drying of strawberry leather", The Institute of Food Technologists (IFT) Annual Meeting, 12 - 16 กรกฎาคม 2004, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 16
2004 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพ และชนิดของสารระเหยในขนมจีนแป้งหมักทางการค้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์และคุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อขนมจีนแป้งหมัก.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Microbial populations and volatile compounds of fermented khanomjeen and their changes during process", Proceeding of the 6th Agro-Industial Conference, Impact, Bangkok Thailand., 28 - 29 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utilization of a microbubble dispersion to increase oxygen transfer in pilot-scale baker' s yeast fermentation unit", The 6th Agro-Industrial Conference, Food Safety:Thai Strategies towards the World' s Kitchen, 28 - 29 พฤษภาคม 2004
2004 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enzymatic skinning for peritoneal membrane removal from catfish nuggets", The 6th Agro-Industrial Conference, Food Safety:Thai Strategies toward the World' s Kitchen, 28 - 29 พฤษภาคม 2004
2004 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Fuzzy Data Envelopment Analysis: CCR and BCC models with fuzzy data", Operations Research Cooperative Research Network in Thailand, 2 - 3 กันยายน 2004, กรุงเทพฯ
2004 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Near-infrared reflectance spectroscopy for amylose and protein determination of whole-grains of milled rice", Japan-Thailand Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology, 18 - 21 พฤษภาคม 2004
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of homogenizer types and sodium chloride concentrations on the physical properties of coconut oil-in-water emulsions", The 42nd Kasetsart University Annual Conference, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Antioxidant Activity Methods of Thai Indigenous Vegetable Leaf Extracts", Proceedings of the 6th Agro-Industrial Conferences, 28 - 29 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างโมเดลทำนายคุณสมบัติของน้ำมะนาวเข้มข้นสูตรสำเร็จ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 42 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) , 2 กุมภาพันธ์ 2004, อื่นๆ ประเทศไทย
2004 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการประเมินอายุการเก็บรักษาน้ำมะนาวเข้มข้น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 42 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) , 2 กุมภาพันธ์ 2004, อื่นๆ ประเทศไทย
2004 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exสุพรรณิกา เวียนทอง , "การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาความเป็นไปในการประเมินค่า PV และค่า AV ของน้ำมันปาล์มโดยใช้ Near-Infrared Spectroscopy", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 6, 28 - 29 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exPitiporn Ritthiruangdej, exY. Ozaki, "Using Near Infrared Transmittance Spectroscopy for Quantitative Analysis for Protein Content in Thai Commercial Fish Sauces", The Japanese Society for Food Science and Technology & Kasetsart University, 18 - 21 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, exSupannika Weantong, "Determination of Peroxide Value (PV) and Acid Value (AV) on Palm Oil by Near Infrared Spectroscopy", In Japan-Thailand Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology, 18 - 21 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exNattakarn Navasearttavisootr, "Near-Infrared Reflectance Spectroscopy for Amylose and Protein Determination of Whole-Grains of Milled Rice", In Japan-Thailand Joint Symposium on Nondestructive Evaluation Technology, 18 - 21 พฤษภาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2004 inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, exธนภักษ์ อินยอด, "การวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินในข้าวกล้องโดยวิธีทดสอบแบบว่องไว KU-AF01.", การประชุมวิชาการครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2004]