Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Food Science), University of Massachusetts , U.S.A., 2542
  • วท.ม. ( พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2535
  • วท.บ. ( พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2532

  Expertise Cloud

  Acid ValueAntimicrobial textileButter cakeBy-productCHEMOMETRICSchili sauceChinese fermented soybean curdCoconut milkconsumer acceptanceDescriptive analysisfactor analysisfish sauceglutinous riceHom-Mali riceHoneyisoflavone aglyconeslexiconMangomoisturemoving window partial least squares regressionNear-infrared (NIR) spectroscopyNear-infrared spectroscopyNIRNIRSPalm OilPapayaPasting propertiesPeroxide Valueprinciple component analysisproteinpurchase intentRapid methodRiceSensory EvaluationShort wavelength near-infrared (SW-NIR) spectroscopysoy germ floursugarcanesulfur dioxideกระบวนการผลิตกะทิการทดสอบผู้บริโภคการปนเปื้อนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการพัฒนาสูตรการยอมรับของผู้บริโภคการวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้าวข้าวกล้องงอกข้าวกล้องหอมมะลิข้าวกล้องหอมมะลิงอกข้าวกาบ้าข้าวขาวข้าวงอก – Germinated Riceข้าวเจ้าเมล็ดยาวข้าวเปลือกข้าวพันธุ์หอมมะลิ – Hommali Rice , Fragrข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิคณะผู้ทดสอบความชื้นจมูกอิเลคโทรนิคชาผสมข้าวกล้องคั่วใช้ประโยชน์ซอฟแวร์ซอสปรุงรสซอสพริกซอสพริก ความเผ็ดซอสหอยนางรมฐานข้อมูลการวิจัยฐานข้อมูลผู้บริโภคฐานข้อมูลผู้บริโภค (Consumer database)ดินดินทรายตรวจสอบคุณภาพต่อยอดต่อยอดเทคโนโลยีติดตามติดตามประเมินผลถั่วแดงถั่วแดงญี่ปุ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ปถั่วเหลือง ไอโซฟลาโวน soy germ flour ?-glucosidaseถ่านกัมมันต์ทอดแบบสุญญากาศทางเศรษฐศาสตร์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดเทคโนโลยีอาหารนโยบายและยุทธศาสตร์นวัตกรรมน้ำผึ้งบัตเตอร์เค้กผลไม้แผนที่สิทธิบัตรมันสำปะหลังลักษณะทางประสาทสัมผัสวัสดุปิดแผลสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสิทธิบัตรอุตสาหกรรมน้ำตาล

  Interest

  Texture and texture evaluation,, Rheology, Sensory evaluation

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2557 - ก.ค. 2561 ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2555 - เม.ย. 2556 หัวหน้าฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล(รักษาราชการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2551 - มิ.ย. 2557 รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551 รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานและถ่ายทอดงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2548 - ต.ค. 2549 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 124 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 40 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 84 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 4 เรื่อง (Unknown 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 59 เรื่อง (เชิงวิชาการ 58 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Thermal and rheological properties of tapioca starch and xyloglucan mixtures in the presence of sucrosePongsawatmanit R., Temsiripong T., Suwonsichon T.2007Food Research International
  40(2),pp. 239-248
  85
  2Sensory lexicon development using trained panelists in Thailand and the U.S.A.: Soy sauceCherdchu P., Chambers E., Suwonsichon T.2013Journal of Sensory Studies
  28(3),pp. 248-255
  62
  3Understanding the effect of culture on food representations using word associations: The case of "rice" and "good rice"Son J.S., Do V.B., Kim K.O., Cho M.S., Suwonsichon T., Valentin D.2014Food Quality and Preference
  31(1),pp. 38-48
  54
  4Instrumental and sensory detection of simultaneous brittleness loss and moisture toughening in three puffed cerealsSuwonsichon T., Peleg M.1998Journal of Texture Studies
  29(3),pp. 255-274
  54
  5Antimicrobial kinetic activities of lignin from sugarcane bagasse for textile productSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Suwonsichon T.2017Industrial Crops and Products
  109,pp. 857-861
  46
  6Rheological characterisation of almost intact and stirred yogurt by imperfect squeezing flow viscometrySuwonsichon T., Peleg M.1999Journal of the Science of Food and Agriculture
  79(6),pp. 911-921
  45
  7Acceptance and purchase intent of US consumers for nonwheat rice butter cakesSae-Eaw A., Chompreeda P., Prinyawiwatkul W., Haruthaithanasan V., Suwonsichon T., Saidu J., Xu Z.2007Journal of Food Science
  72(2)
  43
  8Development of a sensory lexicon for a specific subcategory of soy sauce: Seasoning soy saucePujchakarn T., Suwonsichon S., Suwonsichon T.2016Journal of Sensory Studies
  31(6),pp. 443-452
  28
  9Squeezing flow of semi liquid foods between parallel Teflon coated platesCorradini M., Stern V., Suwonsichon T., Peleg M.2000Rheologica Acta
  39(5),pp. 452-460
  26
  10Utilization of Lignin Extracts from Sugarcane Bagasse as Bio-based Antimicrobial FabricsSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Lerksamran T., Buratcharin C., Suwonsichon T., Vanichsriratana W., Sriroth K.2019Sugar Tech
  21(2),pp. 355-363
  24
  11Consumers' attitude towards rice cooking processes in Korea, Japan, Thailand and FranceSon J.S., Do V.B., Kim K.O., Cho M.S., Suwonsichon T., Valentin D.2013Food Quality and Preference
  29(1),pp. 65-75
  24
  12Determination of water activity, total soluble solids and moisture, sucrose, glucose and fructose contents in osmotically dehydrated papaya using near-infrared spectroscopyRongtong B., Suwonsichon T., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S.2018Agriculture and Natural Resources
  52(6),pp. 557-564
  23
  13Effects of drum drying on physical and antioxidant properties of riceberry flourWiriyawattana P., Suwonsichon S., Suwonsichon T.2018Agriculture and Natural Resources
  52(5),pp. 445-450
  22
  14Temperature compensation for determination of moisture and reducing sugar of longan honey by near infrared spectroscopyThamasopinkul C., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Suwonsichon T., Haruthaithanasan V., Ozaki Y.2017Journal of Near Infrared Spectroscopy
  25(1),pp. 36-44
  21
  15Effects of aging on taste thresholds: A case of Asian peopleWiriyawattana P., Suwonsichon S., Suwonsichon T.2018Journal of Sensory Studies
  33(4)
  20
  16Sensory descriptive and texture profile analyses of butter cakes made from composite rice floursChueamchaitrakun P., Chompreeda P., Haruthaithanasan V., Suwonsichon T., Kasemsamran S., Prinyawiwatkul W.2011International Journal of Food Science and Technology
  46(11),pp. 2358-2365
  18
  17Imperfect squeezing flow viscometry of mustards with suspended particulatesSuwonsichon T., Peleg M.1999Journal of Food Engineering
  39(2),pp. 217-226
  17
  18Optimization of pectinase enzyme liquefaction of banana 'Gros Michel' for banana syrup productionTadakittisarn S., Haruthaithanasan V., Chompreeda P., Suwonsichon T.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 740-750
  17
  19Pasting properties by near-infrared reflectance analysis of whole grain paddy rice samplesSiriphollakul P., Siriphollakul P., Kanlayanarat S., Rittiron R., Wanitchang J., Suwonsichon T., Boonyaritthongchai P., Nakano K.2015Journal of Innovative Optical Health Sciences
  8(6)
  15
  20Ethnic food awareness and perceptions of consumers in Thailand and the United StatesBell B., Adhikari K., IV E., Cherdchu P., Suwonsichon T.2011Nutrition and Food Science
  41(4),pp. 268-277
  15
  21Categorization of coconut milk products by their sensory characteristicsWattanapahu S., Suwonsichon T., Jirapakkul W., Kasermsumran S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(6),pp. 944-954
  15
  22Imperfect squeezing flow viscosimetry for commercial refried beansSuwonsichon T., Peleg M.1999Food Science and Technology International
  5(2),pp. 159-166
  14
  23Estimation of the mechanical properties of individual brittle particles from their bulk compressibilitySuwonsichon T., Normand M., Peleg M.1997Journal of Texture Studies
  28(6),pp. 673-686
  13
  24Optimizing time and temperature of enzymatic conversion of isoflavone glucosides to aglycones in soy germ flourTipkanon S., Chompreeda P., Chompreeda P., Haruthaithanasan V., Suwonsichon T., Prinyawiwatkul W., Xu Z.2010Journal of Agricultural and Food Chemistry
  58(21),pp. 11340-11345
  13
  25Effect of maltodextrin on glass transition temperature and water activity of production banana flakeSonthipermpoon W., Suwonsichon T., Wittaya-Areekul S., Wuttijumnong P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 708-715
  12
  26Installation design of on-line near infrared spectroscopy for the production of compound fertilizerRuangratanakorn J., Suwonsichon T., Kasemsumran S., Thanapase W.2020Vibrational Spectroscopy
  106
  12
  27Relationships between NIR spectra and sensory attributes of Thai commercial fish saucesRitthiruangdej P., Suwonsichon T., Suwonsichon T.2007Analytical Sciences
  23(7),pp. 809-814
  11
  28Rheological properties of wheat flour-based batter containing tapioca starchKetjarut S., Suwonsichon T., Pongsawatmanit R.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 116-122
  11
  29Effects of Visual Cues on Consumer Expectation, Emotion and Wellness Responses, and Purchase Intent of Red Chili PowdersNgoenchai P., Alonso J., Suwonsichon T., Suwonsichon S., Prinyawiwatkul W.2019Journal of Food Science
  84(10),pp. 3018-3026
  10
  30Determination of total nitrogen content, pH, density, refractive index, and brix in Thai fish sauces and their classification by near-infrared spectroscopy with searching combination moving window partial least squaresRitthiruangdej P., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S., Suwonsichon T., Haruthaithanasan V., Thanapase W., Ozaki Y.2005Analyst
  130(10),pp. 1439-1445
  10
  31Rheological characterization of ricotta cheeses by imperfect squeezing flow viscometrySuwonsichon T., Peleg M.1999Journal of Texture Studies
  30(1),pp. 89-103
  10
  32Volatile flavor compounds and flavor profiles of thai soy sauceLertsiri S., Wanakhachornkrai P., Assavanig A., Chaiseri S., Suwonsichon T.2010ACS Symposium Series
  1059,pp. 375-387
  10
  33Effect of xanthan gum on the quality of syrup thickened by modified starch during heating and storagePongsawatmanit R., Yakard N., Suwonsichon T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 128-135
  7
  34Determination of sulfur dioxide content in osmotically dehydrated papaya and its classification by near infrared spectroscopyRongtong B., Suwonsichon T., Ritthiruangdej P., Kasemsumran S.2018Journal of Near Infrared Spectroscopy
  26(6),pp. 359-368
  6
  35Sensory properties of Thai fish sauces and their categorizationRitthiruangdej P., Suwonsichon T.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 181-191
  5
  36Screening lactic acid bacteria for improving the kanom-jeen processOupathumpanont O., Chantarapanont W., Suwonsichon T., Haruthaithanasan V., Chompreeda P.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(3),pp. 557-565
  5
  37Physical properties of butter cake made from mixed hom-mali and glutinous rice floursChueamchaitrakun P., Chompreeda P., Haruthaithanasan V., Suwonsichon T.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 295-304
  5
  38Prediction of pasting and thermal properties of mixed Hom-Mali and glutinous rice flours using near infrared spectroscopyChueamchaitrakun P., Chompreeda P., Haruthaithanasan V., Suwonsichon T., Kasemsamran S.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 481-489
  4
  39Tara tannin as active ingredient in electrospun fibrous delivery systemSunthornvarabhas J., Liengprayoon S., Aouf C., Rungjang W., Sangseethong K., Lecomte J., Suwonsichon T., Boonreungrod C., Dubreucq E., Fulcrand H.2016Journal of Applied Polymer Science
  133(27)
  2
  40Consumption behavior, need and factors influencing buying decision on soy and soy germ products of menopausal women in ThailandTipkanon W., Chompreeda P., Chompreeda P., Haruthaithanasan V., Suwonsichon T.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(3),pp. 493-502
  1
  41American consumer acceptance of satay sauce as affected by different peanut grinding methods, the multi-step and one-step processes, and processing timesSihsobhon C., Chompreeda P., Haruthaithanasant V., Suwonsichon T., Resurrreccion A.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 117-128
  1
  42Consumer acceptance and purchase decisions of butter cake from jasmine rice flourSae-Eaw A., Chompreeda P., Suwonsichon T., Haruthaithanasan V., Prinyawiwatkul W.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
  28(3),pp. 377-384
  1
  43Identification of major saponins from Jiaogulan extract (Gynostemma pentaphyllum)Utama-ang N., Chompreeda P., Haruthaithanasan V., Lerdvuthisopon N., Suwonsichon T., Wood K., Watkins B.A.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 59-66
  0
  44An initiation of national institute for precision agriculture research network: A case of Thailand research fund and thailand science research and innovationJintrawet A., Jintrawet A., Khopaibool P., Suwonsichon T.2022Remote Sensing of Agriculture and Land Cover/Land Use Changes in South and Southeast Asian Countries
  ,pp. 151-160
  0
  45Effective education for product development - building New Product Development coursesHaruthaithanasan V., Chompreeda P., Rimkeeree H., Suwonsichon T.2007Case Studies in Food Product Development
  ,pp. 381-399
  0