Person Image

  Education

  • Ph.D. ( Food Science), University of Massachusetts , U.S.A., 2542
  • วท.ม. ( พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2535
  • วท.บ. ( พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2532

  Expertise Cloud

  Acid ValueAntimicrobial textilebutter cakeby-productCHEMOMETRICSchili sauceChinese fermented soybean curdCoconut milkconsumer acceptanceDescriptive analysisfactor analysisfish sauceglutinous riceHom-Mali ricehoneyisoflavone aglyconeslexiconMangomoisturemoving window partial least squares regressionNear-infrared (NIR) spectroscopyNear-infrared spectroscopyNIRNIRSPalm OilPapayaPasting propertiesPeroxide valueprinciple component analysisProteinRapid methodRiceSensory EvaluationShort wavelength near-infrared (SW-NIR) spectroscopySoy germ floursugarcaneSulfur dioxideกระบวนการผลิตกะทิการทดสอบผู้บริโภคการปนเปื้อนการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสการพัฒนาสูตรการยอมรับของผู้บริโภคการวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้าวคณะผู้ทดสอบความชื้นความเป็นไปได้ความพร้อมผลงานวิจัยความมั่นคงทางอาหารความยั่งยืนความยาวของสายโซ่ความหนาแน่นความหนืดคอเลสเตอรอล คอลลาเจน ไก่เนื้อ ไก่เคยูเบตง ไก่พื้นเมืองค่าความแน่นเนื้อคำศัพท์-ภาษาจมูกอิเลคโทรนิคชาผสมข้าวกล้องคั่วใช้ประโยชน์ซอฟแวร์ซอสปรุงรสซอสพริกซอสพริก ความเผ็ดซอสหอยนางรมฐานข้อมูลการวิจัยฐานข้อมูลผู้บริโภคฐานข้อมูลผู้บริโภค (Consumer database)ดินดินทรายตรวจสอบคุณภาพต่อยอดต่อยอดเทคโนโลยีติดตามติดตามประเมินผลถั่วแดงถั่วแดงญี่ปุ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ปถั่วเหลือง ไอโซฟลาโวน soy germ flour ?-glucosidaseถ่านกัมมันต์ทอดแบบสุญญากาศทางเศรษฐศาสตร์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดเทคโนโลยีอาหารนโยบายและยุทธศาสตร์นวัตกรรมนวัตกรรมอาหารน้ำจิ้มไก่น้ำปลาน้ำผึ้งบัตเตอร์เค้กผลไม้แผนที่สิทธิบัตรลักษณะทางประสาทสัมผัสวัสดุปิดแผลสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดสิทธิบัตรอุตสาหกรรมน้ำตาล

  Interest

  Texture and texture evaluation,, Rheology, Sensory evaluation

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 122 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 83 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 59 เรื่อง (เชิงวิชาการ 58 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก