ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2010

92

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

194

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

135

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

31

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 76
2010 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Artificial neural network modeling of mass transfer during osmotic dehydration of kaffir lime peel", Journal of Food Engineering, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2010, หน้า 214-223
2010 inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSmith JS, "Inhibition of heterocyclic amine formation in beef patties by ethanolic extracts of rosemary", Journal of Food Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 2, เมษายน - กรกฎาคม 2010, หน้า T40-T47
2010 exนางสาวสุธีรา วัฒนกุล, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exBrian Wilkinson, "Gold kiwifruit leather product development using quality function deployment approach.", Food Quality and Preference, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, เมษายน 2010, หน้า 339-345
2010 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, exSujeeporn Tiyapongpattana, exTakahisa Miyamoto, "Application of an optimized 18-h method involving one step culturing and single primer-based PCR assay for detection of Salmonella spp. in foods", Food control, ปีที่ 21, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 593-598
2010 inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, exChackapan Ngaowthong, "A Simple Permeation Test Cell for Dual Application", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 107-115
2010 exSoraya Ketjarut , inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Rheological Properties of Wheat Flour-based Batter Containing Tapioca Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 116-122
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Properties of Pullulanase Debranched Cassava Starch and Type-III Resistant Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 131-141
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exนายโกวิทย์ จุฑากร, exนายญาณวิทย์ บางโชคดี, "Efficacy of cellulose-based coating on enhancing the shelf life of fresh eggs", Journal of Food Engineering, ปีที่ 98, มิถุนายน 2010
2010 exนางสาวธนารักษ์ มั่งมีชัย, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the Relationships between the Chemical Structures of Azo Disperse Dyes and their Dyeing Properties on Polyester", Advanced Materials Research, ปีที่ 93-94, ฉบับที่ -, มกราคม 2010, หน้า 332-335
2010 exนางสาวสุทธิ์สุดา วานิช, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial effects of coating solution containing clove oil and hydrophobic starch for coating paperboard", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 2010(3), ฉบับที่ 02, มีนาคม 2010, หน้า 204-212
2010 exPrawta Chantaro, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of sucrose on thermal and pasting properties of tapioca starch and xanthan gum mixtures", Journal of Food Engineering, ปีที่ 98, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2010, หน้า 44-50
2010 exPorndarun Junlakun, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of Physico-Chemical Properties of Hom Mali Brown Rice Flour Extract Powder and Optimum Concentration in Aspergillus niger Culture Media", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 262-270
2010 exKanthawut Boonmee, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Biodiesel Production from Jatropha Oil(Jatropha curcas L.) using Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 290-299
2010 exนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, exChaiyaporn Pomchaitaward, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Lactic Acid Production by Pellet-Form Rhizopus oryzae in 3-L Airlift Bioreactor Using Response Surface Methodology", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 161, ฉบับที่ 1-8, พฤษภาคม 2010, หน้า 137-146
2010 exพัฒนา เหล่าไพบูลย์, exArthit Thania, inดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์, exLakkana Laopaiboona, "Acid hydrolysis of sugarcane bagasse for lactic acid production", BIORESOURCE TECHNOLOGY, ปีที่ 101, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 1036-1043
2010 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a novel colorimetric indicator label for monitoring freshness of intermediate-moisture dessert spoilage.", Talanta, ปีที่ 81, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 1126-1132
2010 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสุชาดา อุชชิน, "Influence of Eri silk fiber on physical characteristics and dyeing properties of Eri silk/cotton blended yarn", Color Technol., ปีที่ 126, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 42-47
2010 exนิสา ร่มส้มซ่า, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Optimization of silk degumming protease production from Bacillus subtilis C4 using Plackett-Burman design and response surface methodology", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2010, หน้า 118-124
2010 inดร.สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์, รองศาสตราจารย์, exHagiwara, T, exSakiyama, T, "Adsorption of tropomyosin from pink shrimp (Pandalus eous) on stainless steel surface", FOOD CONTROL, ปีที่ 21, ฉบับที่ 9, กันยายน 2010, หน้า 1250-1253
2010 inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, exAttaviboonkul, P, exNiyomwit, B, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Freeze-Thaw Stability of Bualoy Thai Dessert Using Waxy Rice Flour", CEREAL CHEMISTRY, ปีที่ 87, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 73-78
2010 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, exเกียรติพงศ์ คัมภีรศาสตร์ , exศุภชัย สารกาญจน์ , inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Growth and starch content evaluation on newly released cassava cultivars, Rayong9, Rayong7 and Rayong80 at different harvest times", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 558-563
2010 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exMcClements, DJ, "Impact of Lipase, Bile Salts, and Polysaccharides on Properties and Digestibility of Tuna Oil Multilayer Emulsions Stabilized by Lecithin-Chitosan", FOOD BIOPHYSICS, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 73-81
2010 exCorredor, JAH, exPrinyawiwatkul, W, exNo, HK, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exGarcia, K, exSaidu, JEP, exKhachatryan, A, "INFLUENCE OF EDUCATION/PROFESSION OF MEXICAN CONSUMERS ON ACCEPTANCE AND PURCHASE INTENT OF CORN TORTILLA", JOURNAL OF SENSORY STUDIES, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 108-126
2010 exKeatkrai, J, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Volatile profile of khanom jeen, Thai fermented rice noodles, and the changes during the fermentation process", ScienceAsia, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 46-51
2010 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exPiyachomkwan, K, exWanlapatit, S, exNivitchanyong, S, "The promise of a technology revolution in cassava bioethanol: From Thai practice to the world practice", FUEL, ปีที่ 89, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2010, หน้า 1333-1338
2010 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exBuddhakulsomsiri, J, "Simulation modeling and analysis for production scheduling using real-time dispatching rules: A case study in canned fruit industry", COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE, ปีที่ 70, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 245-255
2010 exSengkhamparn, N, exSagis, LMC, exde Vries, R, exSchols, HA, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVoragen, AGJ, "Physicochemical properties of pectins from okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)", FOOD HYDROCOLLOIDS, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 35-41
2010 inนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์, exChambers, E, exKongpensook, V, exSuwonsichon, S, exYenket, R, exRetiveau, A, "Sensory properties and consumer acceptance of sweet tamarind varieties grown in Thailand", JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, ปีที่ 90, ฉบับที่ 6, เมษายน 2010, หน้า 1081-1088
2010 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSingh, SP, exSingh, JJ, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSwasdee, D, exPratheepthinthong, S, "Measurement and Analysis of Truck and Rail Vibration Levels in Thailand", PACKAGING TECHNOLOGY AND SCIENCE, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2010, หน้า 91-100
2010 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Shelf life prediction of packaged cassava-flour-based baked product by using empirical models and activation energy for water vapor permeability of polyolefin films", Journal of Food Engineering, ปีที่ 100, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 461-467
2010 exLee, J, exChambers, E, exChambers, DH, exChun, SS, inนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์, exJohnson, DE, "Consumer Acceptance for green tea by consumers in the United States, Korea and Thailand", JOURNAL OF SENSORY STUDIES, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2010, หน้า 109-132
2010 exCham, S, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of hydrothermal treatment of rice flour on various rice noodles quality", JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2010, หน้า 284-291
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exChirachanchai, S, "Silver nanoparticle-loaded chitosan-starch based films: Fabrication and evaluation of tensile, barrier and antimicrobial properties", MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2010, หน้า 891-897
2010 exNakornpanom, NN, exรศ.พญ.ประณิธิ หงสประภาส, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of soy residue (okara) on in vitro protein digestibility and oil release in high-calorie emulsion stabilized by heated mixed proteins", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 26-32
2010 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, exPreechathammawong, N, "Undercooling associated with slow freezing and its influence on the microstructure and properties of rice starch gels", Journal of Food Engineering, ปีที่ 100, ฉบับที่ 2, กันยายน 2010, หน้า 310-314
2010 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exSpeece, MW, "Assessing new product development success factors in the Thai food industry", BRITISH FOOD JOURNAL, ปีที่ 112, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2010, หน้า 364-386
2010 exธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Storage Proteins on Pasting Properties and Microstructure of Thai Rice", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 1402-1409
2010 exPhantipha Charoenthaikij, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, exWitoon Prinyawiwatkul, "Germination Conditions Affect Selected Quality of Composite Wheat-Germinated Brown Rice Flour and Bread Formulations", Journal of Food Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - กรกฎาคม 2010, หน้า S312-S318
2010 exVaraporn Vittayaporn, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "Preference Mapping of Thai Consumers for Commercial Green Tea with Roasted Brown Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 652-663
2010 exSangseethong, K, exTermvejsayanon, N, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Characterization of physicochemical properties of hypochlorite- and peroxide-oxidized cassava starches", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 82, ฉบับที่ 2, กันยายน 2010, หน้า 446-453
2010 exLaorko, A, exLi, ZY, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChantachum, S, exYouravong, W, "Effect of membrane property and operating conditions on phytochemical properties and permeate flux during clarification of pineapple juice", Journal of Food Engineering, ปีที่ 100, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 514-521
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exJirawutthiwongchai, J, exArpo, K, "Encapsulation of ascorbyl palmitate in chitosan nanoparticles by oil-in-water emulsion and ionic gelation processes", COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 292-297
2010 exHuang, A.X., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exZ.D. Chen, exSh.Ch. Liu , exY. Chisti, "Microbiology of Chinese Xuanwei ham production", Fleischwirtschaft International China, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 50-54
2010 exKanitta Pattanapa, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exWithida Chantrapornchai, exWeibiao Zhou, "Effect of sucrose and glycerol mixtures in the osmotic solution on characteristics of osmotically dehydrated mandarin cv. (Sai-Namphaung)", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 9, กันยายน 2010, หน้า 1918-1924
2010 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exNarissorn Anurat, "ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อขายและความผันผวนของราคาในตลาดล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์เอเชีย", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 82-92
2010 exBertoft Eric, E., exLaohaphatanalert, K., exPiyachomkwan, K., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "The fine structure of cassava starch amylopectin. Part 2: Building block structure of clusters", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 325-335
2010 exChanput W, exNakai S. , inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Introduction of New Computer Softwares for Classification and Prediction Purposes of Bioactive Peptides: Case Study in Antioxidative Tripeptides", International Journal of Food Properties, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, เมษายน 2010, หน้า 947-959
2010 exLaohaphatanaleart, K., exPiyachomkwan, K., inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exBertoft, E., "The fine structure of cassava starch amylopectin. Part 1: Organization of clusters.", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 317-324
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนส.ศิริวรรณ นิธิอรรถ, exนส.อรอุมา เตชนันทชัยกุล, "Study of Spray Drying of Pineapple Juice Using Maltodextrin as an Adjunct", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 498-506
2010 exจุฑามาศ ต๊ะต้องใจ, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical properties and textile utilization of low- and moderate-substituted carboxymethyl rice starches with various amylose content", carbohydrate polymers, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 81, มิถุนายน 2010, หน้า 377-384
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, "Optimization of Manufacturing Conditions for Activated Carbon from Coffee (Coffea Arabica L.) Bean Waste by Chemical Activation", Materials Science Forum, ปีที่ 658, ฉบับที่ 2010, กรกฎาคม 2010, หน้า 113-116
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exGeorge Srzednicki, exRobert Driscoll, "Corn rice and wheat seed drying by two-stage concept", Drying Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2010, หน้า 807-815
2010 exAukkanit N, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "Temperature effects on type I pepsin-solubilised collagen extraction from silver-line grunt skin and its in vitro fibril self-assembly", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2010
2010 exMaischberger, T, exLeitner, E, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJuajun, O, exYamabhai, M, exNguyen, TH, exHaltrich, D, "beta-Galactosidase from Lactobacillus pentosus: Purification, characterization and formation of galacto-oligosaccharides", BIOTECHNOLOGY JOURNAL, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010, หน้า 838-847
2010 exSuwanoot Tuntragul, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of Rice Bran Oil and Rice Flours on Physicochemical Properties of a Mozzarella Cheese Analog", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 924-934
2010 exRungtip Jutamongkon, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Temperature on the Stability of Fruit Bromelain from Smooth Cayenne Pineapple", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 943-948
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exGeorge Srzednicki, exRobert Driscoll, "Seed Drying in Fluidized and Spouted Bed Dryers", Drying Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2010, หน้า 1213-1219
2010 exCharoenthaikij, P, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exPrinyawiwatkul, W, exNo, HK, exKing, JM, "Physicochemical Properties and Consumer Acceptance of Wheat-Germinated Brown Rice Bread during Storage Time", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 75, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2010, หน้า S333-S339
2010 inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exS. De Lamo-Castellvi, exV.M. Balasubramaniam , exA.E. Yousef, "Efficacy of pressure-assisted thermal processing, in combination with organic acids, against Bacillus amyloliquefaciens spores suspended in deionized water and carrot puree", Journal of Food Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า M46-M52
2010 inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Violaine Athes , ex Jean-Roch Mouret, "Comprehensive study of the evolution of gas-liquid partitioning of aroma compounds during wine alcoholic fermentation", Journal of Agricultural and Food Chemistry, ปีที่ 58, ฉบับที่ 18, กันยายน 2010
2010 inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.dr.Harry J. Wichers, exDr.Jurriaan Mes, exProf.dr.Huub Savelkoul, exDr.Robert A.M. Vreeburg, "Transcription profiles of LPS-stimulated THP-1 monocytes and macrophages: A tool to study inflammation modulating effects of food-derived compounds", Food and Function, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 254-261
2010 inดร.วศะพร เพรททิเซย์ จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf.dr.Shuryo Nakai, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Introduction of New Computer Softwares for Classification and Prediction Purposes of Bioactive Peptides: Case Study in Antioxidative Tripeptides", International Journal of Food Properties, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 947-959
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนัฏฐิกา แซ่เตียว, exนางสาวอภิญญา เจริญไชยศรี, "Industrial Paddy Drying and Energy Saving Options", Journal of Stored Products Research, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 209-213
2010 exJunlakun, P., inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Horn Mali brown rice flour extract on Aspergillus niger growth", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 100-106
2010 exMawson, A.J., exOunsuvan, P., inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kinetic modelling for optimal packaging and storage of sweet cherries", Acta Horticulturae, ปีที่ 858, ฉบับที่ -, มีนาคม 2010, หน้า 185-190
2010 exChotineeranat, S., exWansuksri, R., inดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exพิพัฒน์ วีระถาวร, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcium ions on ethanol production from molasses by Saccharomyces cerevisiae", Sugar Tech, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2010, หน้า 120-124
2010 exศรีเวียง ทิพย์กานนท์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prinyawiwatkul, exXu, Z., "Optimizing time and temperature of enzymatic conversion of isoflavone glucosides to aglycones in soy germ flour.", J. Agricultural and Food Chemistry , ปีที่ 58, ฉบับที่ 21, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 11340 -11345
2010 inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Rice Bran Protein Hydrolysate Production Using Alcalase", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 221-231
2010 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exวลัยลักษณ์ ยิ่งยงยุทธ, "Determination of physical, chemical and sensory characteristics of yentafo sauces", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 120-131
2010 exนายสหทรรศน์ วานิชสุขสมบัติ, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development and characterization of a prototype of a lactic-acid-based time-temperature indicator for monitoring food product quality", Journal of Food Engineering, ปีที่ 100, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2010, หน้า 427-434
2010 exPrawta Chantaro, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Heating Time on the Quality of Tapioca Starch and Xanthan Gum Mixture", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 1183-1190
2010 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การวัดประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์:กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจเกษตร", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 356-368
2010 exMaischberger, T., exLeitner, E., inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJuajun, O., exYamabhai, M., exNguyen, T.-H., exHaltrich, D., "?-galactosidase from Lactobacillus pentosus: Purification, characterization and formation of galacto-oligosaccharides", Biotechnology Journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2010, หน้า 838-847
2010 exHtwe, N.N., exSrilaong, V., exTanprasertx, K., inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanlayanarat, S., exUthairatanakij, A., "Effects of storage time and temperature on radical scavenging activities and bioactive compounds in colored rice varieties", Journal of Food, Agriculture and Environment, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3-4 PART 1, มีนาคม 2010, หน้า 26-31
2010 exSuwanmanon, K., inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, exChiu, C.-H., exGuu, Y.-K., "Inhibitory effects of plant extracts on the growth of five pathogenic bacteria", Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2010, หน้า 197-203
2010 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, exนิตยา ภิราภัทรสุริยา, exพัทราพร ขาวอิน, exธนพร บริสุทธิ์, "Risk evaluation of popular ready-to-eat food sold in bangkok", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 75-81
Publish Year National Journal 16
2010 inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล, "Encapsulation by spray drying of bioactive compounds from mango seed kernels", University of the Thai Chamber of Commerce Journal, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 88-100
2010 inดร.กาญจนา บุญเรือง, อาจารย์, exนพดล เกิดดอนแฝก, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exวรรณี ฉินศิริกุล, exณัฐวดี ทองจันทร์, "การยืดอายุการเก็บพริกหวานเขียวภายใต้บรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ฟิลม์ที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 167-170
2010 exอรุณี พูลมี, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาดัชนีคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้โดยใช้แผนภาพความชอบ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 39-42
2010 exมนต์วดี หุ่นเจริญ, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสายพันธุ์และระยะการเจริญเติบโตต่อแอนโธไซยานินส์ของผลหม่อน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 106-109
2010 exวรรธนมณฑน์ ชาญจารุจิตร์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยร่วมกับสารเคลือบผิวเซลแลคเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ (Mangifera indica)", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 137-140
2010 exอุมาพร ชนประชา, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสารเคลือบผิวจากไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอม", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 160-163
2010 exปิยนาถ จิตอารีรัตน์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษามะละกอ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 239-242
2010 exสุวลี ฟองอินทร์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของฟิลม์พลาสติกต่อสารระเหยของส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งตัดแต่งพร้อมบริโภค", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 428-431
2010 exพรพรรณ กอมนชัย, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exวาสินี จันทร์นวล, "คุณลักษณะของข้าวหอมมะลิไทย 8 ยี้ห้อ:คุณภาพทางเคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ และกายภาพกับคะแนนความชอบของผู้บริโภคโดยใช้แผนภาพความชอบ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 476-479
2010 exกีรตินาฏ พูลเกษร, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสารป้องกันการเกาะติดจากไขผึ้งและน้ำมันปาลม์โอเลอินสำหรับผลไม้อบแห้ง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 516-519
2010 exวิภาวดี อันท้วม, exพรเพ็ญ มรกตจินดา, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิภา โชคสัจจะวาที, "การตรวจการปนเปื้อน Salmonella spp. ด้วย เทคนิค PCR และคัดแยกสายพันธุ์ในกระบวนการผลิตผักสดเพื่อการส่งออก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 568-571
2010 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศิวพร บุตราช (นิสิตป.โท), "องค์ประกอบทางเคมีและการผลิตเยื่อสบู่ดำสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์", วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter), ปีที่ 20, ฉบับที่ 83, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 44-47
2010 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจิตวรรณ เครือคำ (นิสิตป.โท), "Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of Plant Pot Packaging", วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter), ปีที่ 20, ฉบับที่ 81, พฤษภาคม - มิถุนายน 2010, หน้า 47-49
2010 exJakkapan Pratumteep, exJirakarn Sansernsuk, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJirawan Apiraksakorn, "Production, characterization and hydrolysation products of xylanase from Bacillus subtilis GN156", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 343-349
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการปอกเปลือก การคั้นน้ำ และการทำเข้มข้นในการผลิตน้ำอ้อย", Suranaree Journal of Science and Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 49-55
2010 exพิชญอร ไหมสุทธิสกุล, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเอนแคปซูเลชันด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารออกฤทธิ์จากเนื้อในเมล็ดมะม่วง", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2010, หน้า 88-100

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 64
2010 inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "The diffusion of calcium into fresh cut cantaloupe and mango", The IFT 2010 Annual Meeting and Food Expo, 17 - 20 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "The Observation of Trader Type on the Commodity Futures Volume-Volatility Relationship in Asia", Proceedings of the 8th NTU International Conference of Economics, Finance, and Accounting, June 21-23,2010, National Taiwan University, Taipei, Taiwan., 21 - 23 มิถุนายน 2010, ไทเป ไต้หวัน
2010 inดร.กาญจนา บุญเรือง, อาจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSher Paul Singh, "Preserving mangoes quality under passive modified atmosphere packaging", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2010, Tianjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exนางสาวธนารักษ์ มั่งมีชัย, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "BUILP-UP CHARACTERISTICS AND FASTNESS PROPERTIES OF AZO DISPERSE DYES ON POLY(LACTIC ACID) AND POLYETHYLENE TEREPHTHALATE) FIBERS", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010) , 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Application of hydrocolloids in food industry: Selected case studies for product development.", The 10th International Hydrocolloids Conference (10th IHC)., 20 - 24 มิถุนายน 2010, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exPrawta Chantaro, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Changes in pasting properties and freeze-thaw stability of tapioca starch - xanthan gum mixtures containing different pH", The 10th International Hydrocolloids Conference (10th IHC), 20 - 25 มิถุนายน 2010, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exลลิตา เขียวฉอ้อน, "Encapsulation of bioactive compounds into chitosan nanoparticles", 59th SPSJ Annual Meeting, 26 - 28 พฤษภาคม 2010, Yokohama ญี่ปุ่น
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "การเตรียมอนุภาคนาโนเคอร์คิวมินด้วยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายกึ่งวิกฤต", International Conference on Antimicrobial Research, 3 - 5 พฤศจิกายน 2010, ราชอาณาจักรสเปน
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Co-precipitation of asiatic acid and poly(l-lactide) using rapid expansion of subcritical solutions into liquid solvents", NanoBioTech-Montreux 2010, 15 - 17 พฤศจิกายน 2010, สมาพันธรัฐสวิส
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Nanoencapsulation of ascorbyl dipalmitate in chitosan by rapid expansion of subcritical solutions coupled with ionic gelation", NanoBioTech-Montreux 2010, 15 - 17 พฤศจิกายน 2010, สมาพันธรัฐสวิส
2010 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "The Development of mulch film from natural rubber and poly (lactic) acid", InnoBioplast 2010, 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางชิดชม ฮิรางะ, inนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, inดร.สุขเกษม สิทธิพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Water Activity and Heat Treatment on the Reduction of Pathogenic Microorganisms in Thai Traditional Chilli Paste “Nam Prik”", 22 nd International ICFMH Symposium , Food Micro 2010 , 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2010, Copenhagen ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจิราภรณ์ แตงทอง, "Molecular cloning of gene codinf gor bacteriocin like inhibition substance KAC5 from Lactobacillus reuteri KUB-AC5", International Symposium on Lactic Acid Bacteria. 25-27 July 2010 Faculty of Medicine & Health Sciences Universiti Putra Malaysia. P. 41., 25 - 27 กรกฎาคม 2010, Putra มาเลเซีย
2010 exP. Charoenthaikij, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exW. Prinyawiwatkul, "Optimizing germination conditions of brown rice for use in wheat-germinated brown rice bread making", IFT Annual Meeting, July 17-20, 2010, Chicago, IL, , 17 - 20 กรกฎาคม 2010, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exShompoo Yimtoe, exDiane M. Barrett, exJohn M. Krochtas, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Shelf life extension of whole sweet peppers coated with edible beeswax and antimicrobial compound", IFT Annual Meeting, July 17-20, 2010, Chicago, IL, 17 - 20 กรกฎาคม 2010, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exBisri Soison, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Some physicochemical properties of starches isolated from different flesh colors of Thai commercial sweet potato varieties.", IFT Annual Meeting, uly 17-20, 2010, Chicago, IL, , 17 - 20 กรกฎาคม 2010, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exChanchira Phimpharian, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Modeling of drying process of pineapple sheet in the tunnel dryer", IFT Annual Meeting, July 17-20, 2010, Chicago, IL , 17 - 20 กรกฎาคม 2010, Chicago อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , exดร.สุนีย์ โชตินีรนาถ, exรุ่งทิวา วันสุขศรี, "Revolutionized Thai Cassava industry with the development of non-transgenic amylose-free cassava(Manihot esculenta Cratz) starch having distinct properties", XVIII International Starch Convention Cracow-Moscow, 21 - 25 มิถุนายน 2010, Cracow สาธารณรัฐโปแลนด์
2010 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exจุฑามาศ มณีวงศ์, exเรืองรอง ทองตัน, exพิริยาธร สุวรรณมาลา, "Toughness Improvement by Blending Polyhydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate with Natural Rubber(Hevea brasiliensis)", The Sixth International Workshop on Green Composites (IWGC-6), 8 - 10 กันยายน 2010, Gumi สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Volvariella volvacea, Straw Mushroom, as a New Potential of Prebiotic Source", International Scientific Conferenceon Probiotics and Prebiotics, 14 - 17 มิถุนายน 2010, Kosice สาธารณรัฐสโลวัก
2010 exน.ส. ศรีเวียง ทิพย์กานนท์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exWitoon Prinyawiwatkul, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของเวลาและอุณหภูมิต่อการเปลี่ยน isoflavone glucosides เป็น aglycones ใน เจิร์มถั่วเหลืองด้วย เอ็นไซย์ glucosidase", IFT10 - IFT Annual Meeting & Food Expo, 17 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exนาง ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, "ลักษณะทางประสาทสัมผัสและเนื้อสัมผัสของบัตเตอร์เค้กจากแป้งสาลี และแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียว", IFT 2010, 18 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exนาง วราภรณ์ วิทยาพร, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะของกลิ่นและกลิ่นรสของชาเขียวผสมข้าวคั่ว:ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากผู้ทดสอบเชิงพรรณณากับเครื่อง electronic nose", IFT 2010, 19 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exPilapa Yuennan, exCarlos Mendez-Velasco , inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDouglas Goff, "Effect of Okra polysaccharide on ice recrystallization in ice cream", 11th International Symposium on the Properties of Water, 5 - 9 กันยายน 2010, Queretaro สหรัฐเม็กซิโก
2010 exดร.สุนีย์ โชตินีรนาถ, exน.ส.รุ่งทิวา วันสุขศรี, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exPipat Weerathaworn, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcium ions on ethanol production from molasses by Saccharomyces cirivisiae", XXVII International Society of Sugar Cane Technologista Congress, 7 - 11 มีนาคม 2010, Veracruz สหรัฐเม็กซิโก
2010 exนางสาววิศรุตา กิ่งชัยภูมิ, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial and Antioxidative Activities of Essential Oil in Chinese Sausage (Kun-Chiang)", Food Innovation Asia Conference 2010, 17 - 18 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวพิชัญญา ชาญชัย, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Sausage Casing Incorporated with Essential Oil in Thai Fermented Sausage", Food Innovation Asia Conference 2010, 17 - 18 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติมา สุขมาก, "Antilisteria Activity of Edible Chitosan Film in Ready to Eat Shrimp", Food Innovation Asia Conference 2010, 17 - 18 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, exรชา เทพษร, "Comparative recovery between non-resistant and multi-antibiotic-resistant Salmonella Virchow injured by peroxyacetic acid", 5th Central European Congress on Food , 19 - 22 พฤษภาคม 2010, Bratislava อื่นๆ สาธารณรัฐสโลวัก
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, "Effect of Additives on Mechanical Properties and Photo-Stability of Filament-Wound Glass Fiber Reinforced Epoxy Pipes", The International Conference on Advanced Polymer Matrix Composites (Compo2010), 10 - 15 กรกฎาคม 2010, Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exBusarawan Chaiya, exPrawta Chantaro, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of tapioca starch on quality of wheat flour based sponge cake", The 10th International Hydrocolloids Conference (10th IHC)., 20 - 24 มิถุนายน 2010, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exนางสาวรัชนี เจริญ, exProf. Dr. David Julian McClements, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "The effect of pH, salt and thermal processing on the stability of rice bran oil-in-water emulsions stabilized by biopolymers", IFT Annual Meeting, 17 - 20 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "The Modification of Structure, Texture and Sensory Properties of Pork Meat Batters: The Effect of Substitution of Pork fat with Mixed Plant Oil", International Conference on Food Oral Processing-Physics, Physiology, and Psychology of Eating , 5 - 7 กรกฎาคม 2010, Leeds สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Chitosan-Allicin Complexes for Using as Antimicrobial Agent: Preparation Method, Properties and Microstructure", The 10th International Hydrocolloids Conference, 20 - 24 มิถุนายน 2010, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Study of azo disperse dyeing on polyester/elastane blend", Pure and Applied Chemistry International Conference 2010, 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exกชกร ปรางค์วิเศษ, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimizing the fructose production from Jerusalem artichoke using mixed inulinases with Taguchi approach", TSB 2010: International Conference on Biotechnology for Healthy Living, The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
2010 exอัครชัย ปรักกมะกุล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The production of inulooligosaccharides from Jerusalem artichoke", TSB 2010: International Conference on Biotechnology for Healthy Living, The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
2010 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "The Properties of Polymer Blends between Poly(lactic) Acid and Epoxidized Natural Rubber Irradiated in the Rubber Phase", Proceedings of the 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2010, Tianjin อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสารภี สุจริต, "Suitable Drying Method for Pre-Germinated Brown Rice", International Conference on Food Technology Edition II, 31 ตุลาคม 2010, Thanjavur สาธารณรัฐอินเดีย
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNuntaporn Pungsungvorn, exPenkhae Wanchaithanawong, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Effect of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 to microbial community in jejunal intestine of chicken challenging with Salmonella Enteritidis", GME2010 GutMicroEcology. International Scientific Conference on Gastro-Intestinal Microbial Ecology, 9 - 11 พฤศจิกายน 2010, Kosice สาธารณรัฐสโลวัก
2010 exนส.สุวรัตน์ รักช่วย, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Paperboard Packaging for Bakery Product", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2010, Tainjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exนส.จุฑาแก้ว วรกิจติวาณิช, exดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Viscoelastic Properties of Corrugated Board", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 15 ตุลาคม 2010, Tainjin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, exฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, "The Mathematical Models for Electrical Conductivities of Fresh Juices, Concentrated Juices and Purees during Ohmic Heating", International Conference on Agriculture and Agro-Industry, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2010 exMawson, A.J., exOunsuvan, P., inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kinetic modelling for optimal packaging and storage of sweet cherries", Acta Horticulturae, 31 มีนาคม 2010
2010 inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Bacterial contamination risk of stacked filled food trays in a school cafeteria", 5th Asian Congress of Dietetics, 10 - 12 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพฯ ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส. รติกร บัวคำ, "จลนพลศาสตร์การลดลงของสารกำจัดศัตรูพืชในการล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง", The 6th conferrence on Thailand-Taiwan academic cooperation , 15 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนายวราชัย โพธิ์ปริสุทธิ์, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การถ่ายเทมวลของน้ำและน้ำมันระหว่างการทอดมันฝรั่งแช่แข็งด้วยไมโครเวฟ", The 6th conference on Thailand - Taiwan Academic cooperation, 15 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนายนิรันดร จันทร์ลาด, "ผลของกระบวนการเอกซทรูดชันต่ลักษณะและคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของขนมขบเคี้ยจากข้าวกล้องงอก", The 6th conference on Thailand- Taiwan academic cooperation, 15 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายปรัชญา นันทปถวี, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Jenshinn Lin, "Effect of the physical properties on consumer preference of nuggets", International conference on agriculture and agro-industry: food, health and trade, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010
2010 inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, "Isolation and characterization of cellulose producing thermotolerant acetic acid bacteria", Asian core program on capacity bulding and development of microbial potenila and fermentation technology towards new era, 20 - 21 พฤศจิกายน 2010
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and characterization of ZSM-5 from coffee (Coffea Arabica L.) bean waste", 11th International Conference on Ceramic Processing Science, 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2010, อื่นๆ สมาพันธรัฐสวิส
2010 exสเรขา วรนุช, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Preparation, characterization and antioxidant activity of eugenol-loaded chitosan nanoparticles", the 14th Annual European Conference on Micro & Nanoscale Technologies for the Life Sciences, 15 - 17 พฤศจิกายน 2010, Montreux สมาพันธรัฐสวิส
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exสุวบุญ จิรชาญชัย, "Silver nanoparticles stabilized in chitosan solution: Preparation by ?-ray irradiation-reduction and utilization in antibacterial film", the 14th Annual European Conference on Micro & Nanoscale Technologies for the Life Sciences, 15 - 17 พฤศจิกายน 2010, Montreux อื่นๆ สมาพันธรัฐสวิส
2010 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, "Antimicrobial activity of silver nanoparticles produced by ?-ray irradiation reduction", the International Conference on Antimicrobial Research (ICAR 2010), 3 - 5 พฤศจิกายน 2010, Valladolid ราชอาณาจักรสเปน
2010 inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of physico-mechanical properties of bacterial cellulose produced by lactic acid-co-substrate medium", The 4th International Conference on Bio-Composites, 26 เมษายน 2010, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exนส. สุชัญญา ดอกละมุด, "Textural Qualities Improvement of Rice Flour Gel using Proteases", ICAAI2010 Conference, 18 - 21 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 exE. Park, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, exP.Y. Chiang, exC.S. Lee, exJ. Lee, "Rapid detection of spore contamination in water, beverage, and powder by ATP luminescence and real-time PCR", The Institute of Food Technologists (IFT) Annual meeting, 17 - 20 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2010 exนายธนภัทร์ พัฒนศิริ, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "Antianxiety activity of clove oil and its principal constituent, and possible application in active packaging for transportation of Siamese fighting fish", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 16 ตุลาคม 2010, เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exนายสหทรรศน์ วานิชสุขสมบัติ, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of a Prototype of Lactic Acid-Based Time–Temperature Indicator for Monitoring the Fresh Produce Quality", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 16 ตุลาคม 2010, เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exนางรัชนีวรรณ กุลจันทร์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Shelf Life Prediction of Packaged Cassava-Flour-Based Baked Product by Using Empirical Models and Activation Energy for Water Vapor Permeability of Oriented Polypropylene Film", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 16 ตุลาคม 2010, เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exนายโกวิทย์ จุฑากร, exนายญาณวิทย์ บางโชคดี, "Optimization of Cellulose-Based Film Formulation for Fresh Egg Coating Using Response Surface Methodology", The 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 - 16 ตุลาคม 2010, เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2010 exWatinee Kunpeuk, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Screening of thermophilic bacteria from soil for carboxymethylcellulase production with avicelase activity", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology "International Conference on Biotechnology for Healthy Liveing" Prince of Songkla University, Trang Campus, Thailand, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
2010 exหทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว, exชุติมา ไชยเชาวน์, exวารุณี คุปต์กาญจนากุล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Physicochemical properties effect of pre-germinated brown rice flour 0n banana rice cake characteristics", 6th Thailand-Taiwan Academic Cooperation on "Food and Agricultural Innovation:Going Global", 15 พฤศจิกายน 2010 - 9 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 exVoranun Suwanpidokkul, inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessing Awareness on Food Quality and Safety among Food Small and Medium-Size Enterprises in Thailand", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010) Food, Health and Trade , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 130
2010 exประภา สมบูรณ์ปัญญา, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะในการเตรียมเครื่องรับรู้ชีวภาพสำหรับตรวจวัดไฮโปแซนทีนโดยการกักเก็บเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสในอิเล็กโทรพอลิเมอไรซ์ฟิล์มของพอลิไพโรล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exPhutharamon Srithayachit, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความดันต่อการแยกแล็กโทสจากสวีทเวย์โดยใช้อัลตราฟิลเตรชัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exมลนพรรษ สงพิมพ์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844 ", The Proceedings of 48th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, February, 3-5, Bangkok, Thailand, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวนิดา ปานอุทัย, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตเอทานอลจากไม้ยูคาลิปตัสโดยกระบวนการย่อยเป็นนํ้าตาลและหมักพร้อมกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exภาณุ ส้มเกลี้ยง, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสทกิ่งสบู่ดำโดยเทคนิคการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไซลิทอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exสุวิชญา รอดกำเนิด, "การเตรียมไฮโดรไลเสทที่ได้จากการระเบิดหญ้าแฝกด้วยไอน้ำเพื่อผลิตไซลิทอล ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exเคียวเพชร ลบแย้ม, "การเตรียมกิ่งสบู่ดำโดยวิธีการระเบิดด้วยไอน้ำเพื่อการผลิตเอทานอล ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวสุทธ์สุดา วานิช, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของกระดาษต้านจุลินทรีย์ที่เคลือบด้วยนํ้ามันกานพลูในตัวพาแป้งดัดแปร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวณัฐพิชา ทรัพย์ประทานพร, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรัตนวรรณ มกรพันธุ์, "คุณสมบัติเชิงความร้อนของพอลิ(แลคติก แอซิด)/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท ", The Proceeding of 48th Kasetsart University Annual Conference, 3 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพรรณ , "การเตรียมและคุณสมบัติของ พอลิ (แลคติก แอซิด) / ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ / ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท ", การประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "Value Creation สู่การพึ่งพาตนเอง", 6 - 7 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exศิวพร วรรณวิไล, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาและออกแบบกรรมวิธีการผลิตไซลิทอลทางอุตสาหกรรม", Proceedings TRF-master Research Congress IV (Science and Technology), March 30-31, Pattaya, Cholburi, 30 - 31 มีนาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exTHANEST CHOTIGAMAS, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exSUNEERAT SRIPAORAYA, exMONGKOL GATEPRASERT, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกลูโคแมนแนนจากบุกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย", Proceedings TRF-master Research Congress IV (Science and Technology), March 30-31, Pattaya, Cholburi, 30 - 31 มีนาคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการแช่และการย่อยด้วยกรดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, "ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนส สมบัติทางกายภาพ และเคมีบางประการของผงโปรตีนไหมพันธุ์โนนฤาษีที่เตรียมโดยการสกัดวิธีต่างๆ.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจันทิมา หอมกลบ, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดเอทิลอะซีเตดจากผลมะขามป้อมจากแหล่งในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSarunya Nisapagon, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Maltodextrin on Quality of Syrup and Seasoned Fried Anchovy.", TRF-MAG (Science and Technology) Congress IV, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exRosjarin Prabpree, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality changes of fish sausages with and without hydrocolloids during frozen storage", TRF-MAG (Science and Technology) Congress IV, 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exนางสาวภารุจีร์ ภูมิไกล, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การปกป้อง Lactobacillus reuteri KUB-AC5 จากความร้อนโดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยเจลอะลูมิเนียมคาร์บอกซีเมลทิลเซลลูโลส", Thailand Research Expo, 26 - 30 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThanida Moolica, exPornsirin Chunhapimol , "การเพิ่มปริมาณแซนโทฟิลล์และแคโรทีนจากดอกดาวเรืองด้วยเอนไซม์ร่วมในการสกัดด้วยตัวทำละลาย", การประชุมวิชาการนานาชาติ TBS (BioThailand), 20 - 22 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางสิริสิน ชุมรุม, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Heterogeneous Alkaline Pulping Conditions of Sweet-Bamboo Leaves", Thailand Textile Symposium 2010, 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะพร้าวน้ำหอมที่เคลือบผิวด้วยพาราฟิน", สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8. , 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exนัฏพร ขนุนก้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of small amphiphilic additives on properties of poly(lactic acid)/thermoplastic flour blends", Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสเรขา วรนุช, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermal stability improvement of eugenol by encapsulation in chitosan nanoparticles", Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุมนา คุนาธรรม, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of ginger residue on properties of thermoplastic flour/polylactic acid blends", Joint Symposium on Advanced Polymers and Nanomaterials, 9 - 10 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exNattaporn Khanoonkon, exChanakorn Yokesahachart, exLaddawan Songthipya, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic Starch-based Materials for Packaging: Preparation and Compounding", The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSarekha Woranuch, exChindawan Punchangcharoen, exOrnwaree Ratcharak, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic starch based material for flexible packaging", the 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exSumana Kunathan, exRanumas Thipmanee, exJitrawee Suk-em, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic Starch-based Materials for Rigid Packaging", The 2nd Thai-Japan Bioplastics and Biobased Materials Symposium (AIST-NIA Joint Symposium), 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, exอรวรีย์ ราชรักษ์, "การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยอนุภาคนาโนฟลูออโรพอลิเมอร์โดยเทคนิคการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exจิตระวี สุขเอม, "อิทธิพลของสตาร์ชถั่วเขียวและพอลิบิวทิลีนอะดิเพทโคเทเรฟทาเลทต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชจากแป้งข้าว", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exจินดาวรรณ ปัญจางค์เจริญ, "การเตรียมและสมบัติของวัสดุผสมพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลทและเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท.36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนส. สุชัญญา ดอกละมุด, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงเนื้อสัมผัสของเจลแป้งข้าวโดยใช้เอนไซม์โปรตีเอส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การล้างผักตระกูลกะหล่ำด้วยเครื่องอัลตราโซนิคส์", การประชุมวิชาการ การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาดประจำปี 2553, 3 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exเทวี คุ้มวงศ์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารชะลอการเกิดรีโทรเกรเดชันในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาในแป้งขนมจีน", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ, 26 - 30 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุรัตน์ สุขต้อ, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดระดับคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีความแปรผันของอุปสงค์สูง", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2, 21 พฤษภาคม 2010, อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2010 exพิมกมล แก้วใส, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การเพิ่มมูลค่าในโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 2, 21 พฤษภาคม 2010, อำเภอหาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2010 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exสิรัญญา สุภัททธรรม, "การศึกษาคุณลักษณะของมันฝรั่งแผ่นที่ได้จากการทอดแบบนํ้ามันท่วม การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศ และการอบแห้งด้วยไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exศจีนา เลาหวิวัฒนกุล, inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "ผลของแลคโตบาซิลลัสสายพันธุ์ผสมต่อการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตเส้นหมี่สดจากแป้งข้าวกล้องเริ่มงอก", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการบดข้าวแบบใช้น้ำและไม่ใช้น้ำ", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การยืดอายุการเก็บรักษารำข้าวโดยใช้ความร้อนจากเครื่องไมโครเวฟแบบต่อเนื่องเพื่อยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและเอนไซม์ไลพอกซิจิเนส", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกพันธุ์ พิษณุโลก 2 โดยการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวโรสลาวาตี โตะแอ, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, exนางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี, exดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมแป้งข้าวละลายนํ้าเย็นจากข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่างกัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวจิตวรรณ เครือคำ (นิสิตปริญญาโท), inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Nutrients and Heavy Metal Contents of Brewer’s Spent Grain for Environmentally Conscious Material of Plant Pot Packaging", the 6th Thailand Materials Science and Technology Conference, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวจิตวรรณ เครือคำ (นิสิตปริญญาโท), inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation on Brewer’s Spent Grain Characteristics: An Inception Development of Environmentally Sustainable Plant Pot", the 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), 4 - 6 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายณรัตน์ ดวงพัตรา (นิสิตปริญญาโท), inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Simulation Modeling for Pallet Flows in Factory and Warehouse: A Case Illustration", the 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), 4 - 6 มีนาคม 2010, หนองคาย ประเทศไทย
2010 exนางสาวศิวพร บุตราช (นิสิตปริญญาโท), inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, exอ.วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "Effects of Steam Explosion and Alkaline Pretreatment in Chemithermo Mechanical Pulping Process of Physic Nut (Jatropha curcus Linn.),”", 48th Kasetsart University Annual Conference, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอัญชลีพร ลิ้มชุนดี, exนางสาวอุมาพร ผลรอด, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกยีสต์สายพันธุ์ที่ทนเอทานอลความเข้มข้นสูงเพื่อผลิตเอทานอล", Thailand Research Expo 2010, 26 - 30 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุคนธา สุคนธ์ธารา, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าต่อการเกิดสีนํ้าตาลในผักและผลไม้บด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exกมลทิพย์ เปาะทองคำ, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "การผลิตและประยุกต์สารสกัดจากรำสกัดไขมันทางการค้าเพื่อใช้ในการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผลไม้", การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่4 (TRF-MAG Congress lV), 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2010
2010 ex กมลทิพย์ เปาะทองคำ, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Commercial Defatted Rice Bran Extract as Liquid and Powder Forms and Their Inhibitory Effects on Enzymatic Browning in Banana Slices.", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (Grad Research) ครั้งที่ 11, 12 กุมภาพันธ์ 2010
2010 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exนส. จิราพร สวัสดิการ, "Effect of carbohydrate and protein on physical stability of lecithin-chitosan stabilized tuna oil emulsion", 12th Agro-Industrial Conference Food Innovation Asia Conference (FIAC 2010): Indigenous Food Research and Development to Global Marke , 17 - 18 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอุมาพร ผลรอด, exนางสาวอัญชลีพร ลิ้มชุนดี, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF THERMOTOLERANT ETHANOLOGENIC YEASTS", The 1 Kamphang Saen International Natural Product Symposium, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพรรณวิภา แพงศรี, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Partial Purification of Mannanase from Bacillus circulan NT 6.7", CHE-USDC Congress III, 9 - 11 กันยายน 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exนางสาวฐิติมา สุขมาก, exผศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของไคโตซานออลิโกเมอร์และพอลิเมอร์จากแหล่งต่างๆ ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายธนเดช โตธนาภรณ์, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของวานิลลินและใยเปลือกมะม่วงในการต้านจุลินทรีย์ในเนื้อมะม่วงบด", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exกีรตินาฏ พูลเกษร, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การประเมินอายุการเก็บรักษาของสารป้องกันการเกาะติดโดยใช้วิธีสภาวะเร่ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exปียนาถ จิตอารีรัตน์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีคุณภาพของมะละกอพันธุ์ฮาวายโดยใช้เทคนิคแผนภาพความชอบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ดัชนีคุณภาพของลองกองต่อการยอมรับของผู้บริโภค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exชุติมา ภูมิวณิชชา, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแผ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exชานนท์ สาระสุข, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของมะม่วงพันธุ์นํ้าดอกไม้ในระยะดิบและสุก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุทธิลักษณ์ พุ่งมณีสกุล, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสารเคลือบผิวไบเลเยอร์และสารเคลือบผิวหลายองค์ประกอบเพื่อลดการสูญเสียนํ้าหนักของส้มเขียวหวานพันธุ์สายนํ้าผึ้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ดวงเดือน อาจองค์, "Characteristics of Activated Carbon Prepared from Physic Nut (Jatropha Curcas L.) Waste by Magnesium Chloride Activation", The Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference (MSAT-6), 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exประไพศุทธิ์ คำทอง, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนาย สมบัติเชิงกลของพลาสติกชีวฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1, 10 - 12 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exwinee Tanganurat, inดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์, exฺBenoit Quinquis, exAlexander Bolotin, "Genotypic and phenotypic characterization of Lactobacillus plantarum Strains Isolated from Thai Fermented Fruits and Vegetable", การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 11, 1 - 3 เมษายน 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส. มยูรกาญจน์ เดชกุญชร, "Effect of starch solid and plasticizer concentrations on physical and mechanical properties of White Adlay film", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 3: เครือข่ายกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย, 9 - 11 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวธิดารัตน์ พีรภาคย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะการเจริญเติบโตต่อปริมาณ 6-gingerol และสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale)", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exนางสาวสิริลดา สิทธิวิชชาพร, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระยะการเจริญเติบโตและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะยงชิด", สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exเมทินี มาเวียง, "Comparative study of physicochemical properties of fresh and aged rice flour on rice noodle quality", Food Innovation Asia Conference 2010, 17 - 18 มิถุนายน 2010, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exวรศํกดิ์ ช่างภา , "อิทธิพลของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อจุลินทรีย์ในลูกแป้ง", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, ex เศารยา สุขเกษม, "การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสาร terephthalic acid จาก อุตสาหกรรมสิ่งทอ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exธิดารัตน์ พีรภาคย์, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการทำแห้งต่อปริมาณ 6-gingerol สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและสมบัติการต้านออกซิเดชันของขิง (Zingiber officinale)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอรพรรณ ศรีแสง, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exระวี สุวรรณเดโชไชย, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์ของการเลี้ยงกุ้งขาวในประเทศไทย", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร) ครั้งที่ 48, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพิชญา โพธินุช, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสกัดและวิเคราะห์เมลาโทนินในสมุนไพรไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exฉัตรชัยนนท์ พิลาทอง, inดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติการต้านออกซิเดชั่นและปริมาณแอนโธไซยานินส์ทั้งหมดในนํ้าองุ่นดำ 6 สายพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจิราภรณ์ ยอดเถื่อน, inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์โดยทดสอบการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนํ้าข้าวหมาก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาววันวิสา ศรีวิมล, "Jet Impingement Freezing for Frozen Ripe Mango (cv. Nam Dok Mai)", International Conference on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI2010)Food, Health and Trade , 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการบดเปียก บดแห้ง และ บดแห้งแบบแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของแป้งข้าวและเส้นก๋วยเตี๋ยวสด", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 17 ธันวาคม - 17 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและความเร็วลมต่ออัตราการอบแห้ง คุณภาพ และการใช้พลังงานในเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์, 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวสุธาสินี ชิ้นทอง, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสารระเหยให้กลื่นและวิตามินซีของน้ำสับปะรดสดและน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรซ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนางสาวจารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดตัวทำละลายที่ใช้สกัดต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสมบัติการต้านออกซิเดชันในผลมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ต่างๆ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exBusarawan Chaiya, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Cake batter quality of wheat flour-tapioca starch blend containing xanthan gum", Proceeding of Commission on Higher Education Congress III: University Staff Development Consortium, 9 - 11 กันยายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.พันธิพา จันทวัฒน์, "Applications of Allicin-Chitosan Complex as Antimicrobial Agent in Low-Fat Pork Sausage and Its Effect on Product Quality and Shelf Life", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัย อาวุโส ครั้งที่ 10, 14 - 16 ตุลาคม 2010, อำเภอชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exNawapan Pongsapipatana, "Molecular cloning of gene coding for mannanase from Klebsiella oxytoca CW2-3.", The 22nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Internatinal Conference on Biotechnology for Healthy Living, 20 - 22 ตุลาคม 2010, ตรัง ประเทศไทย
2010 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exKomson Phongpugkdee, exPhattaramon Kaewsan, exJiro Nakayama, exKenji Sonomoto, "Inhibition activities of antimicrobial substances KAC5 and N1-33 from Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and Enterococcus faecalis N1-33 against microbial contaminants from cake product", The 2nd Joint Seminar Asian Core Program, Capacity building and development of Microbial Potential and Fermerntation Technology Towards New Era, 20 - 21 พฤศจิกายน 2010, ชัยภูมิ ประเทศไทย
2010 exฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นต่อค่าการนำไฟฟ้าของน้ำส้มและน้ำสับปะรดทั้งแบบมีและไม่มีเนื้อผลไม้ผสมระหว่างการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคระบบสถิตย์", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exวรรษมา เอ้งฉ้วน, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการต้มและส่วนประกอบที่มีต่อค่าการนำไฟฟ้าลูกชิ้นหมู", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exกีรติ ภู่พวง, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องตะกอนในน้ำอ้อยพร้อมดื่ม", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exเสฐียรพงษ์ อุดมศิลป์, exพิลาณี ไวถนอมสัตย์, exสุคันธรส ธาดากิตติสาร, "การเลี้ยงสาหร่าย Synechococcus sp. ในน้ำสกัดชีวภาพจากมูลไส้เดือนดิน", The 7th KU-KPS Conference, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exนส.ภัทรพร กระดังงา, "ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาและคุณภาพขนมจีนแห้ง", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 22 - 23 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exอุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์, "การปรับปรุงคุณภาพบัตเตอร์เค้กแป้งข้าวสินิลโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ แป้งดัดแปร และอิมัลซิฟายเออร์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนัฏพร ขนุนก้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "สมบัติเชิงความร้อน สมบัติการทนต่อแรงดึง และสมบัติกันการซึมผ่านของวัสดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ที่ประกอบด้วยสารเติมแต่งประเภทแอมฟิไฟล์", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exฌนกร หยกสหชาติ, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "ผลของกรดลิโนเลอิกและซีนต่อสมบัติของพลาสติกผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช-พอลิแลคติกแอซิด", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุมนา คุณาธรรม, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ของกากขิงสำหรับการผลิตพลาสติกจากสตาร์ชและพอลิแลคติกแอซิด", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสเรขา วรนุช, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "ความเสถียรทางความร้อนและการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของยูจีนอลที่ถูกเก็บกักในอนุภาคนาโนไคโตซาน", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exลลิตา เขียวฉอ้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมและการตรวจสอบคุณลักษณะของอนุภาคนาโนไคโตซานเก็บกักคาร์วาครอล", the 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสเรขา วรนุช, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic Flour Containing Eugenol-Loaded Chitosan Nanoparticles:Bio-based Plastic for Active Packaging", 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุมนา คุณาธรรม, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Calcium Carbonate on Mechanical and Barrier Properties of Thermoplastic Flour and its Blends with Poly(Lactic Acid)", the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนัฏพร ขนุนก้อน, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Effect of Linoleic Acid and Polyethylene Glycol Sorbitan Monostearate on Thermal, Tensile and Barrier Properties of Poly(Lactic Acid)/Thermoplastic Flour Blends", the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอรทัย อินทะ, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of O-Dodecenyl Succinyl Chitosan", the Proceedings of the 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1), 7 - 8 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวสีนิลต่อคุณภาพของบัตเตอร์เค้ก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exดำเกิง บัณฑิตอมร, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "การใช้ Micro-titer Plate สำหรับคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างฟิ ล์มชีวภาพจากแหล่งที่มีความเสี่ยงสูงของโรงงานอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพิชญอร ไหมสุทธิสกุล, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความคงตัวของอิมัลชันเครื่องสำอางที่ผสมสารสกัดจากเนื้อในเมล็ดมะม่วงเพื่อเป็นสารออกฤทธ์ิ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพิริยะ แสนรักษ์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ, "การศึกษาการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยและวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exศิวพร บุตราช, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์, "ผลของการระเบิดเยื่อด้วยไอนํ้าและการแช่ด้วยอัลคาไลน์ต่อการผลิตเยื่อกลเชิงเคมีของสบู่ดำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exณัฏฐพิชา ทรัพย์ประทานพร, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นและชนิดของสารเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพต่อสมบัติของแผ่นกระดาษลูกฟูก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพรพรรณ กอมนชัย, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, exวาสินี จันทร์นวล, "ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิหุงสุกโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุปรีชา อินทรีย์, exอพัชชา จินดาประเสริฐ, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exอดิศร เสวตวิวัฒน์, "การจำแนกชนิดของเชือ้ ยีสต์ป่าที่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตเบียร์ลาเกอร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exธันยธรณ์ ปิยชัยเศรษฐ์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสารให้กลิ่นสำคัญของข้าวผัดที่ผัดแบบไฟแดงและผัดแบบธรรมดา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวิจิรัชย์ คำชุม, inนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนจากสับปะรด 2 สายพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exสุกัญญา ยองประยูร, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ปริมาณการนำเข้ากุ้งขาวแช่แข็งของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเทคนิควิเคราะห์อนุกรมเวลา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, exน้ำทิพย์ ขันตยาภรณ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิเก็บรักษาต่อการรอดชีวิต ของ Escherichia coli และ Salmonellae ในปุ๋ยมูลสัตว์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอัจฉรา แสนคม, exน้ำทิพย์ ขันตยาภรณ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้สารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิ่งเพื่อลดจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอาริยา ผกากรอง, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร, inดร.เนตรดาว มุสิกมาศ, exโลรองต์ เวสต์, "อิทธิพลของสารเร่งเอทธิฟอนต่อคุณสมบัติของยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนุจิรา ทักษิณานันต์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกากมันสำปะหลังในสูตรอาหารต่อกระบวนการอัดเม็ด คุณภาพเม็ดอาหารและสมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะอนุบาล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exภัทราพรรณ รุ่งเจริญ, inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์รำถั่วเขียวในอาหารสุกรอนุบาล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exภัทราพรรณ รุ่งเจริญ, inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์รำถั่วเขียวในอาหารไก่เนื้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลนาฏย์ คงวัดใหม่, "พฤติกรรมทัศนคติและปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 10 (ThaiVCML 2010) , 11 - 12 พฤศจิกายน 2010, กระบี่ ประเทศไทย
2010 exบุษยา ปิติวิทยากุล, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาไก่เพื่อการกำหนดนโยบายการผลิตของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกในประเทศไทย", ThaiVCML, 10 - 11 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exDorglamud, Suchanyaa, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exHuang, Tzou-Chib, "Rice starch isolation using proteases and its physicochemical properties", 6th Thailand-Taiwan Academic Cooperation Conference on “Food and Agricultural Innovation: Going Global, 12 - 16 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนส. สุภาวดี แช่ม, inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Hydrothermal Treatment of Rice Flour on Various Rice Noodles Quality", ICAAI2010 Conference, 18 - 21 พฤศจิกายน 2010, เชียงราย ประเทศไทย
2010 exSoraya Ketjarut , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality of batter prepared from wheat flour – tapioca starch blend with and without carboxymethylcellulose.", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36). , 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exPrawta Chantaro, exSoraya Ketjarut , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Pasting properties and TPA parameters of tapioca starch and xanthan gum mixtures with and without sodium chloride", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exDuenchay Tunnarut, exKamolwan Kaewcham, exChutiwan Jatupornpong , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Color change of chili powder prepared from soaking in low concentration of sodium metabisulfite.", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exKwanhathai Chaethong , exJidaras Thanaprechawong, exDuenchay Tunnarut, exKamolwan Kaewcham, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of soaking time and metabisulfite concentration on the quality of dried chili", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A survey of mycotoxins in Maize in Thailand", The 5th Thai Mycological Conference 2010, 7 ธันวาคม 2010 - 12 พฤศจิกายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวารุณี คุปต์กาญจนากุล, exมนัญญา สุวรรณสาร, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "การใช้แป้งข้าวกล้องเริ่มงอกทดแทนแป้งสาลีเพื่อผลิตเค้กข้าวแช่เยือกแข็ง", กาประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม", 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exชุติมา ไชยเชาวน์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม", 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 3
2010 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exนางสาวกชกร ปรางค์วิเศษ, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "กรรมวิธีการผลิตฟรุกโทสและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากเยรูซาเล็มอาร์ทิโช้ค", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "เต้าหู้ไข่ขาวอบแห้งและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "เส้นก๋วยเตี๋ยวเสริมโปรตีนจากไข่ขาวและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2010
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2010]