Journal

Development of Holy Basil Storage Using Low Temperatures and Modified Atmosphere Packaging
KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE
41
5
286-293
มกราคม - ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01053425 ชื่อวิชา Packaging & Distri. of Agricultural Produces,10 มิ.ย. 2013 - 30 ก.ย. 2013
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน แหล่งทุน :ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,2 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2008