ผลงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2006

86

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

127

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

160

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

2

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 66
2006 exThanasukarn P., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements D.J., "Utilization of layer-by-layer interfacial deposition technique to improve freeze-thaw stability of oil-in-water emulsions", Food Research International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2006, หน้า 721-729
2006 exWongsasulak S., exYoovidhya T., exBhumiratana S., inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exMcClements D., exWeiss J., "Thermo-mechanical properties of egg albumen-cassava starch composite films containing sunflower-oil droplets as influenced by moisture content", Food Research International, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, เมษายน 2006, หน้า 277-284
2006 exHarnsilawat T., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements D.J., "Characterization of beta-lactoglobulin-sodium alginate interactions in aqueous solutions: A calorimetry, light scattering, electrophoretic mobility and solubility study", FOOD HYDROCOLLOIDS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2006, หน้า 577-585
2006 exThanasukarn P., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements D.J., "Impact of fat and water crystallization on the stability of hydrogenated palm oil-in-water emulsions stabilized by a nonionic surfactant", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2006, หน้า 3591-3597
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exTemsiripong T., exIkeda S., exNishinari K., "Influence of tamarind seed xyloglucan on rheological properties and thermal stability of tapioca starch", Journal of Food Engineering, ปีที่ 77, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2006, หน้า 41-50
2006 exMaisuthisakul P., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exGordon M.H., "Antioxidant properties of teaw (Cratoxylum formosum Dyer) extract in soybean oil and emulsions", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 7, เมษายน 2006, หน้า 2719-2725
2006 exHarnsilawat T., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements D.J., "Stabilization of model beverage cloud emulsions using protein-polysaccharide electrostatic complexes formed at the oil-water interface", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 54, ฉบับที่ 15, กรกฎาคม 2006, หน้า 5540-5547
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exDit-udom-po S., "Influence of flour type on mechanical properties of calcium-induced egg albumen-flour composite gel", International Journal of Food Engineering, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 0-11
2006 inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of transgene stability, gene expression and herbicide tolerance of genetically modified pineapple under field conditions", Acta Horticulturae, ปีที่ 702, กันยายน 2006, หน้า 37-40
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influences of physicochemical characteristics of rice flour and cassava starch on the gelation of calcium-induced egg albumen-flour composite.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 223-231
2006 inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, exSophanodora P,, exChinachoti P,, exDecker EA,, exMcClements DJ, "Characterization of spray-dried tuna oil emulsified in two-layered interfacial membranes prepared using electrostatic layer-by-layer deposition", Food Research International, ปีที่ 39, กันยายน 2006, หน้า 449-457
2006 exisrakarn K., inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Influence of annealing temperature on Tg’ of cooked rice stick noodles.", International Journal of Food Properties., ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, กันยายน 2006, หน้า 759-766
2006 inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "Effect of konjac glucomannan Formed from mixtures of kappa carrageenan and konjac glucomannan.", Carbohydrate Polymers., ปีที่ 59, กันยายน 2006, หน้า 367-376
2006 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exRasaratnam Logendran, "Periodic Product Distribution from Multi-Depots Under Limited Supplies", IIE Transactions, ปีที่ 38, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2006, หน้า 1009-1026
2006 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Scale-up of microbubble dispersion genertor for aeobic fermentation", Appl. Biochem. Biotechnol., ปีที่ 2002, ฉบับที่ 101, กันยายน 2006, หน้า 211-217
2006 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Morphology and physicochemical changes in rice flour during rice paper production.", Food Research International. Online August 4, 2006, ปีที่ คาดว่า 40, กันยายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Material Properties and Processing Conditions on RESS of Poly(L-lactide)", Journal of Supercritical Fluids, พฤษภาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOrnsiri Tutiyapak, "Application of Quality Function Deployment in Instance Rice Noodel Product Development", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 162-171
2006 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Modelling of the effect of relative humidity and temperature on proving of rice-flour based dough", LWT-Food Science and Technology, ปีที่ inpress, กรกฎาคม 2006, หน้า 0-0
2006 exSingh S.P., inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, exSingh J., "Life Cycle Inventory and Analysis of Re-usable Plastic Containers and Display-ready Corrugated Containers Used for Packaging Fresh Fruits and Vegetables", Packaging Technology and Science, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 279-293
2006 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exMiltz J., exSonneveld K., exBigger S.W., "Characterization of Antimicrobial Films Containing Basil Extracts", Packaging Technology and Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2006, หน้า 259-268
2006 exnyaporn Sirilert, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Effect of Coating on Doughnut Cake Preference using R-index", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 240-246
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria Strain N1-33 Isolated from Edible Fermented Bamboo Shoot", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 492-0
2006 inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combined Osmotic and Microwave-vacuum Dehydration of Persimmon (Diospyros Kaki)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 0-0
2006 exAnocha Suksomboon, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Effect of Dry - and Wet - Milling Processes on Chemical, Physicochemical Properties and Starch Molecular Structures of Rice Starche", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 125-134
2006 exVaewta Cheetangdee, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Free Amino Acid and Reducing Sugar Composition of Pandan (Pandanus amaryllifolius) Leaves", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exPolchit Buakaew, "The effect of curing parameters on mechanical properties of styrene-NR elastomers containing natural rubber-graft-polystyrene", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ Supplement, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 7-16
2006 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exNutcha Sanla-Ead, exPanchuti Phoopuritham, "Antimicrobial and Antioxidant Activities of Betel Oil", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 91-100
2006 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, exPattamaporn Boonchu, exSanivan Bao-Ban, "Effect of Carrying Slots on the Compression Strength of Corrugated Board Panels", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removel of Reaction Dye by Eggshell and Their Membrane : Characterisation of Adsorption", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exAnan Boonpan, exTakahiro Ikeda, exSomporn Tojai, "Extracellular Halophilic Ribonuclease from a Halotolerant Pseudomonas sp. : Purification and Characterization", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 17-25
2006 inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development and Packaging of Frozen Concentrated Longan Juice Cubes for Retail", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of pregelatinization and heat moisture treatment rice flours for frozen rice noodles", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exPatcharin Saisung, "Effect of Pineapple Shell Extracts on Browning in Fresh Vegetable and Fruit Puree and Slices.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 182-188
2006 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, exSiriwat Mongkolkanchanasiri, "Extraction and Some Functional Properties of Protein Extract from Rice Bran.", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 209-214
2006 exSutee Wangtueai, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, exNuanphan Naranong, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Isolation and Screening of Chitosanase Producing Microorganisms", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 944-948
2006 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exJirawate Chedchant, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Effects of Grain Size, Reducing Sugar Content, Temperature and Pressure on Caking of Raw Sugar", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 141-147
2006 exSudarat Jerachaimongkol, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, "Modification of Cassava Starch by Esterification and Properties of Cassava Starch Ester Films", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 148-151
2006 inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaruekmon Kooudomrut, exWipada Rittisith, "Properties of Recycled Plastics from HDPE Drinking Water Bottles", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 166-171
2006 inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWeerayuth luanloy, exSoykaew Ieng-ubol, exWatcharee Songsi-oon, exNoppawan Chimsung, "Effect of Molasses on Golden Apple Snail Silage Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 135-140
2006 exEkkarin Pattaratanawadee, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Spice Extracts against Pathogenic and Spoilage Microorganisms", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 159-165
2006 exPitiporn Ritthiruangdej, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYukihiro Ozaki, "Classification of Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Chemometrics", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 189-196
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Xanthan Gum and pH on Pasting Properties and Freeze-Thaw Stability of Tapioca Starch", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 203-208
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exNumfon Sitachitta, "Processing of Frozen Parboiled Rice Product", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 688-693
2006 exWilai Sonthipermpoon, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exSakchai Wittaya-areekul, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Maltodextrin on Glass Transition Temperature and Water Activity of Production Banana Flake", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 708-715
2006 inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro Antimicrobial Activity of Bacillus spp. Against Pathogenic Vibrio spp. in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 949-957
2006 exSunee Chotineeranat, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exKuakoon Piyachomkwan, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Root Ages on the Quality of Low Cyanide Cassava Flour from Kasetsart 50", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 694-701
2006 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exPolchit Buakaew, "The Effect of Process Factors on the Mechanical Properties of Styrene-NR Elastomers Containing Natural Rubber-Graft-Polystyrene", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ Supplement, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 1-6
2006 exKhampheng Phothichitto, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Isolation, Screening and Identification of Mannanase Producing Microorganisms", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 26-38
2006 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, exMetinee Maweang, "Production of Seasoning “Mirin” from Thai Rice by Fermentation", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ Supplement, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 39-46
2006 exNiramon Utama-ang, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exKarl Wood, exBruce A. Watkins, "Identification of Major Saponins from Jiaogulan Extract(Gynostemma pentaphyllum)", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ Supplement, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 59-66
2006 exKorrakot Lorlowhakarn, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Modification of Rice Flour by Heat Moisture Treatment (HMT) to Produce Rice Noodles", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 135-143
2006 exChuleekorn Wadchararat, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Characterization of Pregelatinized and Heat Moisture Treated Rice Flours", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 144-153
2006 exPitiporn Ritthiruangdej, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Sensory Properties of Thai Fish Sauces and Their Categorization", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 181-191
2006 exNuttawan Pramanpol, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adsorption of Reactive Dye by Eggshell and Its Membrane", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 192-197
2006 exMatan, N, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, exMawson, AJ, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exParker, M, "Antimicrobial activity of cinnamon and clove oils under modified atmosphere conditions", INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY, ปีที่ 107, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2006, หน้า 180-185
2006 exThirathumthavorn, D, inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "Thermal and pasting properties of native and acid-treated starches derivatized by 1-octenyl succinic anhydride", CARBOHYDRATE POLYMERS, ปีที่ 66, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2006, หน้า 258-265
2006 exNoitup, P, exMorrissey, MT, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "In vitro self-assembly of silver-line grunt type I collagen: Effects of collagen concentrations, pH and temperatures on collagen self-assembly", JOURNAL OF FOOD BIOCHEMISTRY, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2006, หน้า 547-555
2006 exSripaoraya, S, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, exInsupa, P, exPower, JB, exDavey, MR, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Genetically manipulated pineapple: transgene stability, gene expression and herbicide tolerance under field conditions", PLANT BREEDING, ปีที่ 125, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2006, หน้า 411-413
2006 exFangkangwanwong, J, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exChirachanchai, S, "Chitosan gel formation via the chitosan-epichlorohydrin adduct and its subsequent mineralization with hydroxyapatite", POLYMER, ปีที่ 47, ฉบับที่ 18, สิงหาคม 2006, หน้า 6438-6445
2006 exTimbuntam, W, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exTokiwa, Y, "Lactic acid production from sugar-cane juice by a newly isolated Lactobacillus sp.", BIOTECHNOLOGY LETTERS, ปีที่ 28, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2006, หน้า 811-814
2006 exVara-ubol, S, exChambers, E, exKongpensook, V, inนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์, exYenket, R, exRetiveau, A, "Determination of the sensory characteristics of rose apples cultivated in Thailand", JOURNAL OF FOOD SCIENCE, ปีที่ 71, ฉบับที่ 7, กันยายน 2006, หน้า S547-S552
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exHarnsilawat, T, exMcClements, DJ, "Influence of alginate, pH and ultrasound treatment on palm oil-in-water emulsions stabilized by beta-lactoglobulin", COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, ปีที่ 287, ฉบับที่ 1-3, กันยายน 2006, หน้า 59-67
2006 exHarnsilawat, T., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMcClements, D.J., "Influence of pH and ionic strength on formation and stability of emulsions containing oil droplets coated by ฮฒ-lactoglobulin - Alginate interface", Biomacromolecules, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2006, หน้า 2052-2058
2006 exOnsaard, E., inนายประมูน วิทยานนท์, inดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์, exMcClements, D.J., "Comparison of properties of oil-in-water emulsions stabilized by coconut cream proteins with those stabilized by whey protein isolate", Food Research International , ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006
2006 exPongsomboon, S., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exKen Sasaki, exNaiyatat Poosaran, "Development of the Model to Predict the Growth of Salmonella amsterdam and Salmonella bangkok in Stirred Fried Ricewith Crab Meat", Chiang Mai Univ. J. , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2006, หน้า 317-321
Publish Year National Journal 20
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "In vitro adhesion assay of lactic acid bacteria, escherichia coli and salmonella sp. by microbiological and PCR methods", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ SUPPL. 1, กันยายน 2006, หน้า 99-106
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Purification and amino acid sequence of a bacteriocins produced by Lactobacillus salivarius K7 isolated from chicken intestine", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 28, ฉบับที่ SUPPL. 1, กันยายน 2006, หน้า 121-131
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of grass degrading bacteria active on ?-1,3-1,4-D-glucans from Bacillus subtilis GN156 potential use for Grass silage-making", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 136-147
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิที่มีต่อการอบแห้งผลไม้แผ่น", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2006, หน้า 21-27
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่างชาติต่อทุเรียนพร้อมรับประทาน", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 285-288
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผักแผ่นจากผักคะน้าและผักตำลึง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 293-296
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาผลไม้แผ่นผสมบ๊วยและผลไม้บางชนิด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 301-304
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อสารเคลือบผักและผลไม้", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 305-308
2006 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lipase: production and physico-chemicals properties.", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2006, หน้า 114-131
2006 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Ammonium sulphate concentration on the immobilization of Candida rugosa and Mucor javanicus lipase.", J. of Biotechnology., ปีที่ (In press), กันยายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSudawan Siritaweechai, "Application of Quality Function Deployment in Sport Bra Product Development", Kasetsart Journal(NatSci), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2006, หน้า 172-180
2006 inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, "Identification of Major Saponins from Jiaogulan Extract", วารสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "The Physicochemical Properties of Annealed Rice ( Oryzae sativa ) Flour", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์, "Utilization of Tuna Waste as Black Tiger Shrimp Larvae Feed", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Modification of Rice Flour by Heat Moisture Treatment to Improve Rice Noodle Texture", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Active Oxygen Scavenging and Modified Atmosphere Packaging on the Quality of Foi Tong", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "Categorization of thai fish Sauces Based on Sensory Characteristics and Principal Componebt Analysis", KU Journal, ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 exอศิรา เฟื่องฟูชาติ, exวรรณี ฉินศิริกุล, exนพดล เกิดดอนแฝก, exตติยา ตรงสถิตกุล, exสรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์, exเสาวภา ไชยวงค์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสภาพบรรยากาศดัดแปลงแบบสมดุลภายในบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลสดโดยอาศัยการคำนวณจากโมเดลคณิตศาสตร์อย่างง่าย", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 5 (พิเศษ), กันยายน - ตุลาคม 2006, หน้า 62-65
2006 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "การใช้ประโยชน์ใบ กาบ เปลือกหน่อไผ่ และกิ่งไผ่หวานอ่างข่าง", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 26, ฉบับที่ 2550, กันยายน 2006, หน้า 93-104
2006 inดร.วันเพ็ญ มีสมญา, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, inนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, inนายอุดม กาญจนปกรณ์ชัย, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยวัตถุดิบและตำรับอาหารไทยฮาลาลตามกฎระเบียบศาสนาอิสลามเพื่อการส่งออก", วารสารอาหาร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 157-167

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 44
2006 inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Artificial Neural Networks for Perdition of Beer's Preference", FOODSIM 2006 Conference, 15 มิถุนายน 2006, เนเปิลล์ สาธารณรัฐอิตาลี
2006 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial and Antioxidant Activities of Essential Oil of Betel (Piper betel Linn.)", The 13th World Congress of Food Science and Technology, 17 - 21 กันยายน 2006, นองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2006 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effect of pretreatment and process conditions on characteristics of red chilly dried by the microwave vacuum dryer", 13th World Congress of FoodScience and Technology, 17 กันยายน 2006, นองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2006 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Formulating rice-flour based breadstick using modeling approach", 13th World Congress of FoodScience and Technology, 17 กันยายน 2006, นองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2006 inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Sensory evaluation and phy sical measurement of textural characteristics of the rice-flour based breadstick", 13th World Congress of FoodScience and Technology, 17 กันยายน 2006, นองส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2006 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Use of Process Capability Indices for Improving Delivery Performance of Returnable Packaging", The 15th IAPRI World Conference on Packaging, 30 กันยายน 2006, โตเกียว ญี่ปุ่น
2006 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of the efficacy of peroxyacetic acid, Chlorine dioxide and oZone for inactivating V.parahaemolyticus and E.coli on Black Tiger Shrimp", Food Safety [IAFP2006], 12 สิงหาคม 2006, แคนาดา
2006 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Current microbiological risk associated with fresh fruits and vegetables and its preventive measure in Thailand.", Asian Food Hygiene Network Workshop 2006., 7 - 8 มีนาคม 2006, ญี่ปุ่น
2006 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Role of Lactic Acid Bacteria Starter Culture on Volatile Compounds of Thai Fermented Rice Noodle (Kanomjeen) Process", IFT Annual Meeting, Orlando, Florida, USA., 24 - 28 มิถุนายน 2006, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, "Identification of aroma compounds and odor characteristics of Thai fermented rice noodle (Kanomjeen).", IFT Annual Meeting, Orlando, Florida, USA., 24 - 28 มิถุนายน 2006, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, exSwatantra Kachhal, "Stratification and Clustering Methods for Billing Accuracy in Healthcare Systems", IIE Annual Conference 2006, 20 - 24 พฤษภาคม 2006, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, "Parallel Replacement Problem for a Fleet with Dependent Use", IIE Annual Conference 2006, 20 - 24 พฤษภาคม 2006, Orlando ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2006 exJirachai Buddhakulsomsiri, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exSwatantra Kachhal, "A Stratified Sampling Plan For Billing Accuracy In Healthcare Systems", 18th Annual Society for Health Systems Conference, 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2006, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "Comparison of chemical, physicochemical properties and starch molecular structure between dry- and wet-milled rice starches.", XIV International Starch Convention Cracow-Moscow, 20-24 June 2006. Cracow, Poland., 20 - 24 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐโปแลนด์
2006 inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Understanding Colors in Emulsions", ACS National Meeting ครั้งที่ 231, 24 - 31 มีนาคม 2006, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of DE of maltodextrin and plasticizer on permeability of methyl butyrate and butyl butyrate ester on model wall systems.", Amorph 2006-Molecular Basis of Stability in Pharmaceutical and Food Glasses, 10 - 12 กรกฎาคม 2006, Cambridge สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2006 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of DE of maltodextrin and plasticizer on microvoids as determine by the “Dual Sorption” model", Amorph 2006-Molecular Basis of Stability in Pharmaceutical and Food Glasses, 10 - 12 กรกฎาคม 2006, Cambridge สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2006 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "Water solubility of flavor compounds influences formation of flavor inclusion complexes from dispersed high amylose maize starch", World Grains Summit: Foods and Beverages, 19 - 20 กันยายน 2006, San Francisco แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Ozonation of cassava starch: challenge of new modified starch", XIV International Starch Convention ครั้งที่ 14, 20 - 24 มิถุนายน 2006
2006 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Grafting Efficiency of Emulsion Copolymerization of Styrene on Natural Rubber Latex", Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD 2006) Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand, 25-26 January 2006., 25 - 26 มกราคม 2006
2006 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Self-assembling chitosan nanosphere: A novel material for DDS.", The International Conference on Polymer Characterization Polychar-14 World Forum on Advanced Materials, 17 - 22 เมษายน 2006, Nara ญี่ปุ่น
2006 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Self-assembly of chitosan for biodegradable nanoparticle.", The 55th SPSJ Annual Meeting, 24 - 26 พฤษภาคม 2006, Nagoya ญี่ปุ่น
2006 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "A Fuzzy System Approach for Food Preference Evaluation", INFORMS 2006 International Conference, 25 - 28 มิถุนายน 2006, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2006 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Thermal migration and fastness properties of disperse dyes on poly(ethylene terephthalate) and poly(lactic acid) fibers", International Fiber Conference 2006 Extreme and Aesthetic Textiles, 1 มิถุนายน 2006, โซล สาธารณรัฐเกาหลี
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of sodium alginate on the gelatinization and retrogradation of tapioca Starch", The 13th World Congress, 17 - 21 กันยายน 2006, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Influence of ionic strength and thermal treatment on the stability of oil-in-water emulsions stabilized by ?-lactoglobulin-sodium alginate membranes", The 13th World Congress, 17 - 21 กันยายน 2006, สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2006 exRitthiruangdej, P, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exOzaki, Y., "Determination of Total Nitrogen and Sodium Chloride in Thai Commercial Fish sauces by using NIR Spectroscopy with Artificial Neural Networks", In Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 มิถุนายน - 30 กันยายน 2006, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2006 inดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation and Characterisation of Cell Wall Material from Okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench)", 9th European Training Course on Carbohydrates: Summer Course Glycosciences at Wageningen University, 6 - 9 มิถุนายน 2006, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant activity of ethanolic extract from Careya sphaerica Roxb. leaf", IFT Annual Meeting and Food Expo, 24 - 28 มิถุนายน 2006, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2006 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Packaging Developments-fresh/value added cut fruits", Market Driven Innovations in Packaging of Fresh and Processed Mango Products, 29 กันยายน 2006, Mumbai สาธารณรัฐอินเดีย
2006 inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exProf. Mitsuru Akashi, "Low molecular weight chitosan-g-L-phenylalanine: preparation, characterization, and feasible application", The 10 th International Chitin and Chitosan Conference and the 7th European Chitin Society Conferecne, 6 - 9 พฤศจิกายน 2006, Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2006 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Criteria for food packaging development process", The 14 th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak 2004) ., 13 - 16 มิถุนายน 2006
2006 inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "Rule of Packaging During Growth on Quality", The 15th IAPRI World Conference on Packaging, 3 - 5 ตุลาคม 2006, ญี่ปุ่น
2006 inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness of Packaging and Labeling Communication for Foods and Berverages", The 15th IAPRI World Conference on packaging, 2 - 5 ตุลาคม 2006, ญี่ปุ่น
2006 inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "1.)Effect of Sizing agents coating on Physical Properties of Corrugated Linerboard in cold Storage Application 2.)Factors Influencing wastage in them Packaging Lines of Consumer Product", The 15th IAPRI World ConFerence on Packaging, 2 - 5 ตุลาคม 2006, ญี่ปุ่น
2006 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Cassava - An Alternative Feedstock for Ethanol Production", Sugar and Ethanol Asia, 6 - 7 ธันวาคม 2006, สาธารณรัฐอินเดีย
2006 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "Traditional alcoholic Beverage "Sato" Abst. in International Symposium on "Traditional Liquor in East Asian Countries", The East Asian Society of Dietary Life, 11 พฤศจิกายน 2006, สาธารณรัฐเกาหลี
2006 exK. Kitpakornsanti, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Life Cycle Assessment of Steel Can", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 exณัชชา แสนละเอียด, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Cinnamon, Clove and Galangal Essential Oils and Their Principal Constituents, and Possible Application in Active Packaging", The 15th IAPRI World Conference on Packaging , 2 ตุลาคม 2006, โตเกียว ญี่ปุ่น
2006 exปานชุติ ภู่ภูริธรรม, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant and Radical Scavenging Activities of Selected Plant Extracts and Possible Application in Active Packaging", The 15th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2006), 2 ตุลาคม 2006, โตเกียว ญี่ปุ่น
2006 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, exบุปผา เจริญสุข, exปัทมา รติสุธารัตน์, exศักดิ์พิพัฒน์ ประภาสิทธิ, exคณพัฒน์ มัญชุกังวาน, "Plasticizer and Relative Humidity Effects on Mechanical Properties of Cassava Flour Films", The 15th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2006), 2 ตุลาคม 2006, โตเกียว ญี่ปุ่น
2006 inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Moisture Sorption Characteristics of Cassava Flour Film", The 15th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2006), 2 ตุลาคม 2006, สต็อกโฮม ราชอาณาจักรสวีเดน
2006 inนางวารุณี ธนะแพสย์, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Current Situation of Near Infrared Spectroscopy in Thailand", In Japan-Korea Joint Symposium on Near Infrared Spectroscopy, 28 - 30 มิถุนายน 2006, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2006 inดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarah M. Ryan, "Optimal Price and Quantity of Refurbished Products", POMS Annual Conference, 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2006, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 83
2006 inดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการและสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารจากขมิ้นชันและฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "การเหนี่ยวนำการรวมมวลของไข่ขาวที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยการทำให้เป็นกรดและเฟอรัสแลคเตท", การประชุมวิชาการครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 exนันทรัตน์ ณ นครพนม, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "การเหนี่ยวนำการรวมมวลของโปรตีนคอมโพสิทระหว่างโปรตีนถั่วเหลืองไอโซเลทกับโซเดียมเคซิเนทที่ผ่านการให้ความร้อนด้วยแคลเซียม", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inนางนวรัตน์ สุรินทร์วงศ์, อาจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "ผลของการใช้กล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกต่อคุณสมบัติทางเคมีในกระบวนการผลิตขนมจีนแป้งหมัก", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสุดารัตน์ จีรชัยมงคล, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "การดัดแปรสตาร์ชมันสำปะหลังด้วยปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันและสมบัติของฟิล์มเอสเทอร์จากสตาร์ชมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, 31 มกราคม 2006 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนแป้งถั่วเขียวด้วยแป้งต่างชนิดต่อการเกิดเจลประกอบของแป้งถั่วเขียว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 1 กุมภาพันธ์ 2006 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "ผลของแซนแทนกัมต่อสมบัติของเจลสตาร์ชมันสำปะหลังแช่เยือกแข็ง.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 31 มกราคม 2006 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "ผลของคอนยักกลูโคแมนแนนต่อเนื้อสัมผัสของเจลสตาร์ชข้าวแช่เยือกแข็ง.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 31 มกราคม 2006 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exเอกรินทร์ ภัทรธนวดี, inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพสารต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดเครื่องเทศต่อจุลินทรีย์ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย", roceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์, "สภาวะในการเตรียมวัตถุดิบและการสกัดโปรตีนจากกากธัญชาติจากการผลิตเบียร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม, รองศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมในการแยกน้ำมันจากเมล็ดทานตะวันโดยกระบวนการใช้น้ำร่วมกับเอนไซม์.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวจิราภรณ์ สิริสัณห์, exKyoko SATO, exสิทธิพร ชมภูรัตน์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจวิเคราะห์โอคราทอกซินเอในข้าวโพด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exจุฑารัตน์ โกวิทยา, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, "การปรับปรุงคุณภาพของไอศกรีมวานิลาลดไขมันโดยใช้อินนูลิน", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสิทธิพร ชมภูรัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภรณ์ สิริสัณห์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, "การตรวจสอบโอคราทอกซินเอในกาแฟคั่วที่จำหน่ายในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of pineapple shell extracts on browning in fresh vegetable and fruit puree and slices", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, exศิริวัฒน์ มงคลกาญจนศิริ, "การสกัดและสมบัติเชิงหน้าที่บางประการของสารสกัดโปรตีนจากรำข้าว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 and its effect to broiler performances and microbial diversity by PCR-DGGE", The 1st KSBB/TSB Joint Symposium “Role of Biotechnology and Bioengineering in Development of Alternative Energy and Biochemical Feedstock, 12 มกราคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Appropriate Indicants for the Frying Oil Quality Assessment", The Proceeding of 44th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Shelf Life Determination of Vacuum Fried Mango Chips Using Electronic Nose", The Proceeding of 44th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายจากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบผลิตฝ้ายในประเทศไทยในปี 2546-2547", การประชุมทางการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 exปณัฐ เชิดชู, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางจินตนา อุปดิสสกุล, รองศาสตราจารย์, "คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย", Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry, 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดของผู้บริโภค.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exPitiporn Ritthiruangdej, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exYukihiro Ozaki, "Classification of Thai Commercial Fish Sauces by Near-Infrared Spectroscopy with Chemometrics", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของขนาด ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ อุณหภูมิ และ ความดันต่อการเกิดการจับตัวเป็นก้อนของน้ำตาลทรายดิบ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การทำแห้งแบบฟลูอิไดซ์ Pleurotus ostreatus No. 10 เพื่อใช้กำจัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสที่ชอบเกลือและศึกษาสมบัติของเอนไซม์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอาหารสัตว์โดยใช้กากเหลือจากการผลิตน้ำปลา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาบ๊วยแผ่นจากบ๊วยดอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองของการดูดซับความชื้นและการอบแห้งของผักแผ่นปรุงรส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, inดร.วาสนา วงษ์ใหญ่, รองศาสตราจารย์, "การใช้ไอโซไซม์ในการวิเคราะห์สายพันธุ์บริสุทธิ์ในข้าวพันธุ์พื้นเมืองกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exพจนีย์ โลมรัตน์, inนางสาวสุธาวดี (ยกเลิก) จิตประเสริฐ, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดสีย้อมและโลหะหนักที่ใช้ในการย้อมผ้าไหมโดย Pleurotus ostreatus", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Engineering, Architecture, Natural Resources and Environmental Management, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการลดปริมาณน้ำต่อคุณภาพของสับปะรดแช่เยือกแข็ง", The 8th Agro-Industrial Conference : Food Innovation. 15-16 June 2006. Bangkok., 15 - 16 มิถุนายน 2006
2006 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extraction of Xanthophyll Carotenoids and Pyretrin from Marigold by Cellulase.", The 7th National Seminar on Pharmaceutical Biotechnology “Innovation:Applications of Nanotechnology in Pharmaceuticals, Cosmetics and Natural Products”, 9 - 11 สิงหาคม 2006, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial Extract from Jatropha curcus L.", Kasetsart Symposium “On Research Road, Kasetsart University”, 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ข้าวโพดบดขนาดต่างๆในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่ และคุณภาพไข่", การประชุมวิชาการสัตว์ศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์, 15 สิงหาคม 2006
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระดับมันสำปะหลังและรูปแบบอาหารในอาหารสุกร ต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด สมรรถภาพการผลิตของสุกรระยะเล็ก-รุ่น-ขุน และคุณภาพซาก", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์, 15 สิงหาคม 2006
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของระดับมันสำปะหลังและรูปแบบอาหารในอาหารสุกรต่อกระบวนการคลุกไอน้ำอัดเม็ด และสมรรถภาพการผลิตลูกสุกรหย่านม", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ภาคใต้ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์, 15 สิงหาคม 2006
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของขนาดอาหารอัดเม็ดต่อสมรรภภาพการผลิต คุณภาพซากและลักษณะของกระเพาะ ในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2006
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของข้าวโพดเอกซ์ทรูดต่อสมรรถภาพการผลิตในลูกสุกรอนุบาล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "ผลของอุณหภูมิอัดเม็ดต่อความแข็งของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของแป้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลังเส้น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 สาขาสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2006
2006 inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Properties of Recycled Plastics from HDPE Drinking Water Bottles", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษครศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Antimicrobial Agents on Food-borne Pathogens in Tomatoes", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 2 - 3 พฤศจิกายน 2006
2006 exน้ำฝน รักขุมแก้ว, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี และแป้งมันสำปะหลังในการผลิตกระทงสำเร็จรูปสำหรับอาหารว่าง", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนายไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้สารเคลือบที่รับประทานได้ในการผลิตข้าวเสริมวิตามิน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
2006 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ผลของแซนแทนกัมและความเป็นกรดเบสต่อสมบัติทางด้านเพสติงและความคงตัวด้าน การแช่แข็งและละลายของแป้งมันสำปะหลัง", the 44th Kasetsart University Annual Conference, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Survey on healthy products from soybean and the study of soybean components", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์, inนางสำอาง จังไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อโนทัย ชลชาติภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการผลิตแบบ Mass Customization: การศึกษาขนาดรูปร่าง ความนิยมความพอดีและความพึงพอใจของสตรีไทยที่มีต่อเสื้อผ้าสำเร็จรูป", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมสารละลายไซโลสจากสารละลายที่ได้จากการระเบิดต้นปาล์มน้ำมันด้วยไอน้ำ", The 44th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exนวพร วรรณวิศาล, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเคลือบออกซิไดซ์สตาร์ชที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของกระดาษคราฟท์", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม 2006
2006 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภนิดา (ลาออก) บัวบาน, "การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ, 30 มกราคม - 2 ตุลาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบภาชนะบรรจุที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภควัยเด็ก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือก และจำแนกแบคทีเรียกรดแลกติกจากน้ำนมข้าวเพื่อผลิตโยเกิร์ต", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, "การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "ผลของอุณหภูมิคลุกไอน้ำอัดเม็ดและระดับมันสำปะหลังในสูตรอาหารไก่เนื้อต่อความคงทนของเม็ดอาหารและการใช้ประโยชน์ได้ของสารโภชน ะแป้ง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย, รองศาสตราจารย์, "การใช้ข้าวคุณภาพต่ำทดแทนข้าวสาลีในอุตสาหกรรมการหมักซีอิ๊ว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบการยอมรับของบัตเตอร์เค้กที่ไม่เติมน้ำตาลจากแป้งข้าวกล้อง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exอาฒยา สันตะกุล, inนางอบเชย วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์, inนางกาญจนา ลุศนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาขนมอาลัวให้ได้สูตรมาตรฐาน", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Education, Social Sciences, Agricultural Extension and Communication, Humanities and Home Economics, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรผสมเจิร์มถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสิริสิน ชุมรุม, รองศาสตราจารย์, inนางขนิษฐา วัชราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวริน ตันตริยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายพื้นเมืองของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ในจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exปิยนาถ รวมทรัพย์, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวสําหรับสุนัข เพื่อขัดหินปูน", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inนางสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ, อาจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาอมยิ้มผลึกรสน้ำส้มธรรมชาติ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดจำนวนจุลินทรีย์ของสาโทโดยอัลตราฟิลเตรชัน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, "การศึกษาการเตรียมและสมบัติการต้านทานแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบ (composite) ของ ยางธรรมชาติ/เจลาติไนซ์สตาร์ช (Gelatinized starch) และแร่ดิน (mineral clay)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเข้มข้นและเวลาของการดูดซับที่มีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปาล์มที่เลิกใช้ชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมา จาตกานนท์, "ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสตาร์ชข้าวต่อคุณภาพข้าวหุงสุก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exสมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ, "คุณภาพของหญ้าหมักและการยอมรับต่อภาชนะหมักชนิดต่างๆของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Animal, Veterinary Medicine, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำมันที่เหมาะสมสำหรับการประเมินคุณภาพน้ำมันทอด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "ถ่านกัมมันต์จากก้านทะลายปาล์มน้ำมันและการดูดซับเชื้อ Escherichia coli", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ข้าวโพดเอกซ์ทรูดต่อสมรรถภาพการผลิตในลูกสุกรอนุบาล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นของกากน้ำตาลและน้ำลวกข้าวโพดฝักอ่อนต่อการเพาะเลี้ยง Lactobacillus plantarum PD110", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเป็นกรด-ด่างและเวลาการทำปฏิกิริยาต่อสมบัติของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวอังคณา หาญบรรจง, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "ผลของหญ้าสดและหญ้าหมักชนิดต่างๆต่อการให้ผลผลิตน้ำนมของโคนม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "สมบัติการย้อมติดสีและความคงทนของสี disperse บนเส้นใย poly (lactic acid)", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์, "สารให้กลิ่นในไวน์ข้าวที่หมักจากกล้าเชื้อบริสุทธิ์ Amylomyces sp. M2 และ Saccharomyces cerevisiae", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายณพล พงษ์ไพโรจน์ (นิสิตปริญญาโท), "Relationships between functional properties of Thai high amylose rice starches and mechanical properties of the rice films", the 2nd KU-NPUST Bilateral Conference on Global Food Administration from production to processing., 8 ธันวาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "selection of lactic acid bacteria from chiken intestine by probiotic characteristics", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 2 - 3 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Induction and characterization of carboxymethyl cellulase from Bacillus subtilis GN156", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 2 - 3 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exจิตต์อาภา ไชยพังยาง, inดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์, "Quality changes of fermented fish sausages subjected to commercial sterilization", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 13 - 14 ตุลาคม 2006, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2006 exPongsomboon, S., inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, exK. Sasaki, exN. Poosaran, "Performance of response surface model for predicting growth of Salmonella enteritidis and Salmonella bangkok in stirred fried rice with crab meat", The 1st Ubonratjathanee Research Conference, 28-29 July 2006, Ubonratjathanee, Thailand., 28 - 29 กรกฎาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.สาวิตรี จันทรานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exพิชญา ภูมิภัทร, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไซลิทอลจากไฮโดรไลเสทที่ได้จากการระเบิดต้นปาล์มน้ำมันด้วยไอน้ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 45 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2006, อื่นๆ ประเทศไทย
2006 inดร.รังสิมา ชลคุป, inนางสุชาดา อุชชิน, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "MECHANICAL PROPERTIES OF PINEAPPLE FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES", Paper presented at Asian Symposium on Materials and Processing 2006 (ASMP 2006). Nov, 9-10, 2006. Bangkok, Thailand. p. 121., 9 - 12 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exเจษฎาภรณ์ เรืองมะเริง, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, exพงษ์ศิริ วินิจฉัย, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมขัดผิว ที่มีส่วนผสมของซิลิกาจากแกลบข้าว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Effects of milling methods on rice flour.", 32th Congress on Science and Technology of Thailand, 10 - 12 ตุลาคม 2006, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&BudgetYear=2006]