Conference

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสตาร์ชข้าวต่อคุณภาพข้าวหุงสุก
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-