ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Air PollutantatrazineBiodieselBTScommunityCommunity wastewaterEmission Factorsgrass filtrationmaizeMicrometeorologyMotorcyclesOxidation PondOzoneSmall Wetlandsoil sedimentsolar radiationsolar spectrumStream WaterSustainable DevelopmenttransportTSPurban aerosolsVertical distributionVertical ProfileVFCW TechnologyWasteWaste UtilizationwastewaterWastewater Treatmentwater qualitywatershedWetlandกกกลมการจัดการสิ่งแวดล้อมการใช้ประโยชน์ของเสีย การใช้ประโยชน์จากตะกอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยะคุณภาพน้ำไคโตซานดูดซับตลาดสดตะกอนดินถ่านกัมมันต์ถ่านยางพาราเถ้าลอยทุ่งรังสิตธรรมชาติช่วยธรรมชาติธูปฤาษีนกนวัตกรรมน้ำใช้น้ำผิวดินน้ำเสียน้ำเสียชุมชนบ่อดักไขมันบีโอดีบึงประดิษฐ์แบคทีเรียก่อโรคไบโอดีเซลปลาส้มป่าชายเลนปุ๋ยหมักฝุ่นละอองฝุ่นละอองขนาดเล็กพลังงานพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมพุสวรรค์เพชรบุรีแพลงก์ตอนพืชฟอร์มัลดีไฮด์มลพิษมลพิษทางอากาศ เมืองแม่น้ำเพชรบุรีไม้ยางพาราระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมลุ่มน้ำโลหะหนักวิตามินอีส่งเสริมสัตว์หน้าดินสารสร้างตะกอนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาสีย้อมผ้าเสียงหนอนตายหยากแหลมผักเบี้ยองค์กรปกครองท้องถิ่นอนุรักษ์อะทราซีนอัตราการดูดซับน้ำอัตราการระบายอุตุนิยมวิทยาเอทานอล

Executives

รองคณบดี

นาย กิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

วางแผนและกายภาพ

E-Mail: fgrakcd@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-2116

หัวหน้าภาควิชา

ดร. นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

E-Mail: ecncd@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3878ต่อ305

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม)

Avata

ดร. นฤชิต ดำปิน, อาจารย์

E-Mail: ecncd@ku.ac.th Tel.0-2579-3878ต่อ305


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 10 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 608.51 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 52 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 52.06 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 284 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 251 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 133 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 524 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 252 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 272 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 71 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 56 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 13 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)