Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(มลพิษสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.เกียรตินิยม อันดับ 1(คมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  agricultural communityalgae bloomAquatic PlantArsenic Contaminated SedimentatrazineBacteriacoliform bacteriacommunitycommunity wastewatercommunity wastewater treatmentCompostconcrete box technologyCyanobacteriaDissolved Oxygenelectron acceptorsenvironmental monitoringFormaldehydeherbicideLand use changelysimetermaizeMeretrix spp.Organic digestionOrganic wasteOxidation PondOxidation pondspathogenic bacteriaPhusawan Watershedreservoirrhizosphere bacteriasludgesludge utilizationsmall wetlandsmall wetlandssoilsoil sedimentSolar radiationStream Watersurface watertransportvertical flow constructed wetlandVFCW technologyWastewaterwastewater treatmentWastewater Treatment SystemWater hyacinthWater QualitywatershedWaterworks plantWetlandการตั้งถิ่นฐานมนุษย์การตั้งบ้านเรือนการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวการทำประมงการบริการระบบนิเวศ ต้นไม้ ฟาร์มการบำบัดน้ำชะขยะ การย่อยสลายสารอินทรีย์คาร์บอน การกักเก็บคาร์บอนในดินการบำบัดสารหนูการปกคลุมพื้นที่ผิวการปฏิบัติตามมาตรการการประมงขยะขยะอินทรีย์ไขมันคลองชลประทานความสัมพันธ์ค่าที่เหมาะสม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรม การจัดการขยะคุณภาพตะกอนคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยดินถล่มตะกอนดินทุ่งรังสิตธูปฤาษีน้ำใช้น้ำท่าน้ำผิวดินน้ำเสียน้ำเสียชุมชนบ่อผึ่งแบคทีเรียแบคทีเรียก่อโรคปลาส้มปุ๋ยหมักผลการจับพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีแพลงก์ตอนพืชระบบบำบัดน้ำเสียรังสีแสงอาทิตย์รายได้ลุ่มน้ำสภาวะสาหร่ายสะพรั่งหอยสองฝาแหลมกลัดแหลมผักเบี้ยอะทราซีน

  Interest

  ทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, มลพิษสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม
  • ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ
   • ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้นานาชาติ
   • ห้อง 203-204 ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ
   • ห้องห้อง 202 ชั้น 2 อาคารห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
   • ห้องห้องปฏบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารLERD ILC
   • ห้องห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม (เลขทะเบียน 2-0020-0008-5) / 609-610 ชั้น ุ6 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารLERD ILC
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ชั้น ุ6 อาคารคณะสิ่งแวดล้อม
   • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารLERD ILC

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 105 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 144 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 52 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 92 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 21 เรื่อง (Unknown 21 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 12 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Choosing aquatic plant species for high wastewater treatment efficiency through small wetlandPhewnil O., Chunkao K., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Intaraksa A., Chueawong O., Chantrasoon C., Boonprakong T.2014Modern Applied Science
  8(4),pp. 187-194
  4
  2Relationship between bacteria and nitrogen dynamics in wastewater treatment oxidation pondsSaneha S., Pattamapitoon T., Bualert S., Phewnil O., Wararam W., Semvimol N., Chunkao K., Tudsanaton C., Srichomphu M., Nachaiboon U., Wongsrikaew O., Wichittrakarn P., Chanthasoon C.2023Global Journal of Environmental Science and Management
  9(4),pp. 707-718
  4
  3Mapping the Contribution of Biomass Burning to Persistent Organic Pollutants in the Air of the Indo-China Peninsula Based on a Passive Air Monitoring NetworkJiang H., Jiang H., Li J., Li J., Zhang R., Pansak W., Zhong G., Zhong G., Li K., Li K., Zhao S., Zhao S., Bualert S., Phewnil O., Zhang G., Zhang G.2022Environmental Science and Technology
  2
  4Effect of solar radiation on cyanobacteria bloom in oxidation ponds community wastewater treatment at the king’s royally initiated laem phak bia environmental research and development project, Phetchaburi, ThailandSukchinda S., Bualert S., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Srichomphu M., Srichomphu M.2019EnvironmentAsia
  12(3),pp. 54-61
  2
  5Correlation between nutrients distribution and location of green mussel farm areas at the coast of phetchaburi, phetchaburi province, ThailandRattanavijit U., Tarnchalanukit W., Chunkao K., Chunkao K., Phewnil O., Phewnil O.2019EnvironmentAsia
  12(2),pp. 87-95
  0
  6Role of electron acceptors in soil resource circulation for organic waste compostingBuaprom S., Semvimol N., Semvimol N., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Chunkao K., Chunkao K., Chanthasoon C., Wararam W., Wararam W.2022International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
  11(2),pp. 201-212
  0
  7Grass filtration in parallel with VFCW technology for community wastewater treatment through the king’s initiative nature-by-nature processChunkao K., Phewnil O., Pattamapitoon T., Semvimol N., Wararam W.2015Water Practice and Technology
  10(4),pp. 633-643
  0
  8Role of Cylindrospermopsis sp. in vertical nitrogen changes observed in tropical oxidation wastewater treatment pondsSrichomphu M., Phewnil O., Pattamapitoon T., Chaichana R., Chunkao K., Wararam W., Dampin N., Maskulrath P.2024Global Journal of Environmental Science and Management
  10(1),pp. 287-300
  0
  9Application of different aquatic plants in an alternated fill and drain wetland system of Phetchaburi municipal wastewater treatment in ThailandPhewnil O., Phewnil O., Chunkao K., Chunkao K., Prabhuddham P., Prabhuddham P., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T.2024Environmental science and pollution research international
  31(1),pp. 1304-1313
  0