Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2555
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  "Algae Bloom"Herbivore Fish"abundanceAnaerobicaquacultureAquatic EcosystemAvicenna marinaBacteria-typebenthosbiochemical oxygen demandBioenergeticBioindicatorBODCentral Region [Thailand]check damChiang RaiCommunitycommunity compositionCommunity WastewaterCommunity wastewater treatmentCommunity Wastewater Treatment"Constructed wetlandcyanobacteriaCylindrospermopsis sp.digestion ratedilutionDilution of wastewaterDO Dynamic modelingEcological Imbalanceecologyefficiency measurementenvironmentEnvironmental mitigationenvironmental monitoringFishFish ModelgabagegrassGrowthHill evergreen forest ecosystemhydrological responseKeywords: core samplelaem phak biaoxidation pondsphytoplanktonpig-slaughterhousePondpopulation distributionrecirculation filtersResources Conservatiion EcologySmall Wetlandssocialsoil and water assessment toolspecies diversityStabilization Pondstreamflowsystemthachin rivertreatmentTropical climate zonetropical environmentvertical distributionvertical-flow constructed wetlandVolatile organic compoundsWastewaterwastewater treatmentwater depthwater qualityขยะคุณภาพน้ำคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติดินบริเวณชายฝั่งแคลเซียมซิลิเกตโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครจังหวัดเพชรบุรีชายฝั่งทะเลนกน้ำคุณภาพเสื่อมโทรมน้ำใช้น้ำทะเลน้ำผิวดินน้ำเสียน้ำเสียชุมชนนิเวศนิเวศวิทยาแนวป้องกันชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านฟื้นนกบึงพลาญชัยเบียร์ประชาสัมพันธ์ปลานิลปัจจัยสิ่่งแวดล้อมป่าชายเลนปูแสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมมผักผักบุ้งเพชรบุรี

  Interest

  Resources Conservatiion Ecology, Aquatic Ecosystem, Natural Resources System Management

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกายภาพและกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสิ่งแวดล้อม
  • ต.ค. 2562 - ต.ค. 2566 หัวหน้าภาควิชา คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ส.ค. 2562 - ต.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • พ.ค. 2561 - ส.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องบริเวณนิทรรศการ ชั้น ๑-๒ อาคารบริการวิชาการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 11 เรื่อง (Unknown 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Unialgal blooms of cyanobacteria in oxidation ponds of the king’s royally initiated laem phak bia environmental research and development project, ThailandChaichana R., Dampin N.2016EnvironmentAsia
  9(2),pp. 150-157
  4
  2Dynamic modeling of water storage capacity for the dilution of waste water of land utilization in the upper tha chin watershed, ThailandFaksomboon B., Bualert S., Dampin N., Thangtham N.2017EnvironmentAsia
  10(2),pp. 33-42
  3
  3Using benthos a bioindicator to assess the efficiency constructed wetland community wastewater treatment systemSeethong K., Chunkao K., Dampin N., Wararam W.2023Global Journal of Environmental Science and Management
  9(SI),pp. 47-60
  0
  4Role of Cylindrospermopsis sp. in vertical nitrogen changes observed in tropical oxidation wastewater treatment pondsSrichomphu M., Phewnil O., Pattamapitoon T., Chaichana R., Chunkao K., Wararam W., Dampin N., Maskulrath P.2024Global Journal of Environmental Science and Management
  10(1),pp. 287-300
  0