คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AdsorptionAir PollutantAndaman seaatrazineBiodieselBiodiversitybioremediationBTSCarbon footprintChitosanClimate changecommunitycommunity wastewatercoral reefDecolorizationEmission FactorsenvironmentEnvironmental impactethanolEutrophicationfishgrass filtrationGrazingheavy metalsHemphydrogen productioninvasive speciesLife cycleLife Cycle AssessmentMaizemicrometeorologyMotorcyclesnano zerovalent ironOxidation PondPermanganatepersulfateReactive Black 5remediationrubbersoilsoil sedimentsolar radiationSustainable developmenttoxicityvetiver grasswastewaterWastewater TreatmentWater bodieswater qualitywatershedWetlandก๊าซเรือนกระจกการจัดการสิ่งแวดล้อมการดูดซับการท่องเที่ยวการบำบัดน้ำเสียการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การหมักขยะความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนฟุตพริ้นท์คุณภาพน้ำไคโตซานจุลินทรีย์ฉลากคาร์บอนดินดูดซับตลาดสดตะกอนดินเถ้าลอยเทคโนโลยีสะอาดธาตุอาหารธูปฤาษีน้ำเสียน้ำเสียชุมชนไนโตรเจนบล็อกคอนกรีตไบโอดีเซลปลาป่าชายเลนปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยหมักผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารพลังงานพุสวรรค์เพชรบุรีฟอร์มัลดีไฮด์มลพิษมลพิษทางอากาศลุ่มน้ำโลหะหนักเศรษฐกิจสีเขียวสารยับยั้งสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาสีย้อมผ้าแหลมผักเบี้ยอุตสาหกรรมเอทานอลResource

นักวิจัยทั้งหมด 36 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 14 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 952.51 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 65 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 52.06 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 124 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 98 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 35 โครงการ)
 • ทุนนอก 513 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 437 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 200 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 939 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 465 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 474 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 178 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 162 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)