คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตบางเขน

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Adsorptionadsorption isothermAir PollutantAir PollutionAndaman SeaAquacultureatrazinebiodieselBiodiversitybiomassbioremediationBrown MossBTSCarbon footprintcarbon footprintingChitosanClaypan soilClimate changecommunityCommunity wastewatercompactioncoral reefCorrelationCultivationDecolorizationdyeecologyEmission FactorsenvironmentEnvironmental impactethanolEutrophicationfishheavy metalshydrogen productioninvasive speciesLife cycleLife Cycle AssessmentLife Cycle Assessment (LCA)MaizeManagementMicrometeorologyMotorcyclesnano zerovalent ironNanofiltrationnutrientOrganic riceOxidation PondOxidation PondsOzonePersulfateReactive Black 5remediationsoilSoil sedimentSolar radiationSustainable developmenttoxicityvetiver grassWastewaterWastewater Treatmentwater qualitywatershedWetlandก๊าซเรือนกระจกการจัดการสิ่งแวดล้อมการดูดซับการท่องเที่ยวการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขยะคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คุณภาพน้ำไคโตซานจุลินทรีย์ดินดูดซับตลาดสดตะกอนดินเถ้าลอยเทคโนโลยีสะอาดธาตุอาหารธูปฤาษีน้ำเสียน้ำเสียชุมชนไนโตรเจนไบโอดีเซลปลาป่าชายเลนปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยหมักพลังงานเพชรบุรีฟอร์มัลดีไฮด์มลพิษทางอากาศลุ่มน้ำโลหะหนักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาแหลมผักเบี้ยResource

นักวิจัยทั้งหมด 34 คน (รองศาสตราจารย์ 11 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 10 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 952.51 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 65 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 52.06 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 20 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 146 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 104 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ)
 • ทุนนอก 541 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 456 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 37 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 205 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1010 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 513 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 497 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 6 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 182 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 166 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 27 รางวัล (เกียรติบัตร 8 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 12 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)