Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2533
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ไทย, 2538
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), University of Colorado at Boulder, USA., 2545
  • นิติศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2551
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  methane generation potential246-TCP)6-trichlorophenol6-Trichlorophenol (2adsorptionagriculture landAluminaAlumina supported nickelAluminum oxideamoxicillinantibioticAntibioticsApparent rate constantBatik wastewaterBioassaybiocharBiocharsBiomass-associated products (BAP)Breakthrough curveCake filtrationCalcium peroxideCalcium peroxide nanoparticlesCatalystCatalystscatalytic ozonationColloidscontaminated landcopper (ii) ion decolorizationDegradationDegradation efficiencyDiclofenacEfficiencyEffluent organic matter (EfOM)ElectrocoagulationEncapsulated nanoparticlesFlue gas desulfurization gypsumFlux declineFlux decline FormaldehydeFoulingFouling modelgeographic information systemGermination indexgreenhouse gasGroundwater contaminationheavy metalsHeterogeneous catalystHydroxyl radicalHydroxyl radicalsIndependent variablesInorganic saltInorganic scalantsironIron slagisothermsland suitabilitymagnetic biocharManganeseMembrane bioreactorMembrane foulingmethane generation potentialmethane generation rate constantNanofiltrationNatural organic matterNatural organic matter NickelNickel oxidenitrateOsmotic pressureOxidizing radicalsOxygen release compoundoxytetracyclineOzonationOzoneOzone water treatmentOzonizationPermeate fluxPhenolReactive dyeremediationreverse osmosisSequencing batch reactor (SBR) sludgeSolid retention timesolid wastesolid waste disposal sitesolid waste landfillSoluble microbial products (SMP)Specific Surface AreaUltrafiltrationWater treatment sludgeก๊าซเรือนกระจกไดโคลฟีแนคยาปฏิชีวนะระบบบำบัดน้ำเสียโอโซนโอโซเนชัน

  Interest

  เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสีย เช่น กระบวนการเมมเบรน กระบวนการโอโซเนชัน เป็นต้น, การผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส, การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอุตสาหกรรม

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ย. 2562 - ส.ค. 2566 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร คณะสิ่งแวดล้อม
  • ส.ค. 2562 - ก.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม
  • ส.ค. 2562 - ส.ค. 2566 หัวหน้าศูนย์ (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2562 - ก.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 13 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fouling characteristics of wastewater effluent organic matter (EfOM) isolates on NF and UF membranesJarusutthirak C., Amy G., Croué J.2002Desalination
  145(1-3),pp. 247-255
  340
  2Role of soluble microbial products (SMP) in membrane fouling and flux declineJarusutthirak C., Amy G.2006Environmental Science and Technology
  40(3),pp. 969-974
  329
  3Understanding soluble microbial products (SMP) as a component of effluent organic matter (EfOM)Jarusutthirak C., Amy G.2007Water Research
  41(12),pp. 2787-2793
  269
  4Seasonal variations of nanofiltration (NF) foulants: Identification and controlHer N., Amy G., Jarusutthirak C.2000Desalination
  132(1-3),pp. 143-160
  109
  5Influence of inorganic scalants and natural organic matter on nanofiltration membrane foulingJarusutthirak C., Mattaraj S., Jiraratananon R.2007Journal of Membrane Science
  287(1),pp. 138-145
  83
  6Membrane filtration of wastewater effluents for reuse: Effluent organic matter rejection and foulingJarusutthirak C., Amy G.2001Water Science and Technology
  43(10),pp. 225-232
  65
  7Factors affecting nanofiltration performances in natural organic matter rejection and flux declineJarusutthirak C., Mattaraj S., Jiraratananon R.2007Separation and Purification Technology
  58(1),pp. 68-75
  57
  8Degradation of 2,4,6-trichlorophenol in synthetic wastewater by catalytic ozonation using alumina supported nickel oxidesKruanak K., Jarusutthirak C.2019Journal of Environmental Chemical Engineering
  7(1)
  42
  9A combined osmotic pressure and cake filtration model for crossflow nanofiltration of natural organic matterMattaraj S., Jarusutthirak C., Jiraratananon R.2008Journal of Membrane Science
  322(2),pp. 475-483
  28
  10Treatment of formaldehyde-containing wastewater using membrane bioreactorJarusutthirak C., Sangsawang K., Mattaraj S., Jiraratananon R.2012Journal of Environmental Engineering (United States)
  138(3),pp. 265-271
  20
  11A combined pore blockage, osmotic pressure, and cake filtration model for crossflow nanofiltration of natural organic matter and inorganic saltsMattaraj S., Jarusutthirak C., Charoensuk C., Jiraratananon R.2011Desalination
  274(1-3),pp. 182-191
  19
  12Catalytic ozonation using iron-doped water treatment sludge as a catalyst for treatment of phenol in synthetic wastewaterSukmilin A., Boonchom B., Jarusutthirak C.2019Environment and Natural Resources Journal
  17(2),pp. 87-95
  11
  13Remediating oxytetracycline-contaminated aquaculture water using nano calcium peroxide (nCaO2) produced from flue gas desulfurization (FGD) gypsumVijuksungsith P., Vijuksungsith P., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Jarusutthirak C., Sakulthaew C., Kambhu A., Boonprasert R.2021Environmental Technology and Innovation
  24
  11
  14Potable reuse of wastewater effluent through an integrated soil aquifer treatment (SAT) - Membrane systemJarusutthirak C., Amy G., Foss D.2003Water Science and Technology: Water Supply
  3(3),pp. 25-33
  5
  15Treatment of textile dyeing wastewater by electrocoagulationChantes P., Jarusutthirak C., Kanchanapiya P., Danwittayakul S.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 284-288
  3
  16Removal and reuse of phosphorus from aquaculture water using activated carbon-based CaO2 nanoparticlesVijuksungsith P., Vijuksungsith P., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Jarusutthirak C., Sakulthaew C., Kambhu A., Yoo-iam M., Boonprasert R.2023Environmental Technology and Innovation
  29
  3
  17Agricultural Land Suitability Mapping for Rice Cultivation in Severely Heavy Metal-Contaminated Land: Case Study of Mae Tao in ThailandSrisawat L., Srisawat L., Satapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Jarusutthirak C., Yoo-iam M.2021Water, Air, and Soil Pollution
  232(11)
  2
  18A novel catalyst from water treatment sludge for catalytic ozonation to degrade phenolSukmilin A., Boonchom B., Jarusutthirak C.2019EnvironmentAsia
  12(2),pp. 24-31
  2
  19Estimation of methane emission from solid waste landfill site, Savannakhet province, Lao PDRNiravanh P., Jarusutthirak C.2020EnvironmentAsia
  13(Special Issue 1),pp. 26-37
  0
  20Influence of wastewater secondary effluent on NF and UF membrane filtrationJarusutthirak C., Amy G.2000ACS Division of Environmental Chemistry, Preprints
  40(2),pp. 289-291
  0