Person Image

Administration

Education

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2533
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ไทย, 2538
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), University of Colorado at Boulder, USA., 2545
 • นิติศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2551
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538

Expertise Cloud

methane generation potential246-TCP)6-trichlorophenol6-Trichlorophenol (2adsorptionagriculture landAluminaAlumina supported nickelAluminum oxideamoxicillinantibioticAntibioticsApparent rate constantBatik wastewaterbiocharBiocharsBiomass-associated products (BAP)Cake filtrationCalcium peroxide nanoparticlesCatalystCatalystsCatalytic ozonationColloidscontaminated landcopper (ii) ion decolorizationEffluent organic matter (EfOM)ElectrocoagulationEncapsulated nanoparticlesFlue gas desulfurization gypsumFlux declineFlux decline FormaldehydeFoulingFouling modelgeographic information systemgreenhouse gasmethane generation rate constantmetronidazoleNanofiltrationOsmotic pressureOzonationPhenolreactive dyerejection modelremediationreverse osmosisSequencing batch reactor (SBR) sludgeSolid retention timesolid wastesolid waste disposal sitesolid waste landfillSoluble microbial products (SMP)Specific Surface Areasynthetic wastewaterTextile wastewaterTextile wastewater treatmentTransmission control protocolTrivalent ironUltrafiltrationUtilization-associated products (UAP)venturewastewater treatmentWater treatment sludgeกระบวนการโอโซเนชันก๊าซเรือนกระจกการกรองระดับไมโครการเกิดชั้นเค้กการทดลองแบบประสมกลางการบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสการย่อยสลายทางชีวภาพการสร้าง-รวมตะกอนการอุดตันรูพรุนความยั่งยืนดัชนีชี้วัดการอุดตันตัวเร่งปฏิกิริยาไตรคลอโรฟีนอลเทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสีย เช่น กระบวนการเมมเบรน กระบวนการโอโซเนชัน เป็นต้นเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมน้ำเสียผลไม้ผักพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่พื้นที่ผิวตอบสนองโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชันมลพิษเมโทรนิดาโซลยาปฏิชีวนะระบบบำบัดน้ำเสียลีจิโอเนลลาเวนทูรีสารชีวภัณฑ์ละลายน้ำสารไตรคลอโรฟีนอลออกซีเตตราซัยคลินโอโซนโอโซเนชัน

Interest

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสีย เช่น กระบวนการเมมเบรน กระบวนการโอโซเนชัน เป็นต้น, การผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลส, การบำบัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอุตสาหกรรม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 13 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Fouling characteristics of wastewater effluent organic matter (EfOM) isolates on NF and UF membranesJarusutthirak C., Amy G., Croué J.2002Desalination
145(1-3),pp. 247-255
323
2Role of soluble microbial products (SMP) in membrane fouling and flux declineJarusutthirak C., Amy G.2006Environmental Science and Technology
40(3),pp. 969-974
301
3Understanding soluble microbial products (SMP) as a component of effluent organic matter (EfOM)Jarusutthirak C., Amy G.2007Water Research
41(12),pp. 2787-2793
237
4Seasonal variations of nanofiltration (NF) foulants: Identification and controlHer N., Amy G., Jarusutthirak C.2000Desalination
132(1-3),pp. 143-160
100
5Influence of inorganic scalants and natural organic matter on nanofiltration membrane foulingJarusutthirak C., Mattaraj S., Jiraratananon R.2007Journal of Membrane Science
287(1),pp. 138-145
69
6Membrane filtration of wastewater effluents for reuse: Effluent organic matter rejection and foulingJarusutthirak C., Amy G.2001Water Science and Technology
43(10),pp. 225-232
58
7Factors affecting nanofiltration performances in natural organic matter rejection and flux declineJarusutthirak C., Mattaraj S., Jiraratananon R.2007Separation and Purification Technology
58(1),pp. 68-75
45
8A combined osmotic pressure and cake filtration model for crossflow nanofiltration of natural organic matterMattaraj S., Jarusutthirak C., Jiraratananon R.2008Journal of Membrane Science
322(2),pp. 475-483
23
9Degradation of 2,4,6-trichlorophenol in synthetic wastewater by catalytic ozonation using alumina supported nickel oxidesKruanak K., Jarusutthirak C.2019Journal of Environmental Chemical Engineering
7(1)
20
10A combined pore blockage, osmotic pressure, and cake filtration model for crossflow nanofiltration of natural organic matter and inorganic saltsMattaraj S., Jarusutthirak C., Charoensuk C., Jiraratananon R.2011Desalination
274(1-3),pp. 182-191
17
11Treatment of formaldehyde-containing wastewater using membrane bioreactorJarusutthirak C., Sangsawang K., Mattaraj S., Jiraratananon R.2012Journal of Environmental Engineering (United States)
138(3),pp. 265-271
12
12Catalytic ozonation using iron-doped water treatment sludge as a catalyst for treatment of phenol in synthetic wastewaterSukmilin A., Boonchom B., Jarusutthirak C.2019Environment and Natural Resources Journal
17(2),pp. 87-95
6
13Potable reuse of wastewater effluent through an integrated soil aquifer treatment (SAT) - Membrane systemJarusutthirak C., Amy G., Foss D.2003Water Science and Technology: Water Supply
3(3),pp. 25-33
4
14Treatment of textile dyeing wastewater by electrocoagulationChantes P., Jarusutthirak C., Kanchanapiya P., Danwittayakul S.2015Key Engineering Materials
659,pp. 284-288
2
15A novel catalyst from water treatment sludge for catalytic ozonation to degrade phenolSukmilin A., Boonchom B., Jarusutthirak C.2019EnvironmentAsia
12(2),pp. 24-31
1
16Estimation of methane emission from solid waste landfill site, Savannakhet province, Lao PDRNiravanh P., Jarusutthirak C.2020EnvironmentAsia
13(Special Issue 1),pp. 26-37
0
17Agricultural Land Suitability Mapping for Rice Cultivation in Severely Heavy Metal-Contaminated Land: Case Study of Mae Tao in ThailandSrisawat L., Srisawat L., Satapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Jarusutthirak C., Yoo-iam M.2021Water, Air, and Soil Pollution
232(11)
0
18Influence of wastewater secondary effluent on NF and UF membrane filtrationJarusutthirak C., Amy G.2000ACS Division of Environmental Chemistry, Preprints
40(2),pp. 289-291
0