ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AdsorptionAndaman SeaAquacultureBiodiversitybioremediationBrown MossCarbon footprintCarbon footprintingChitosanClaypan soilClimate changeCompactioncoral reefCultivationDecolorizationEnvironmental impactethanolEutrophicationfishfly ashGrazinghydrogen productioninvasive speciesLife cycleLife cycle assessmentLife Cycle Assessment (LCA)nano zerovalent ironNanofiltrationnutrientPermanganatePersulfatePersulfate oxidationPollutionReactive Black 5remediationsoiltoxicityvetiver grassWastewaterwastewater treatmentwater bodieswater qualitywetlandก๊าซเรือนกระจกการดูดซับการท่องเที่ยวการบำบัดขั้นต้นการบำบัดน้ำเสียการประเมินวัฏจักรชีวิตการรุกรานการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงการหมักกิจกรรมดำน้ำความสูญเสียอาหารความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคาร์บอนฟุตพริ้นท์คาร์บอนฟุตฟริ้นท์คุณภาพน้ำจุลินทรีย์ฉนวนความร้อนฉลากคาร์บอนฉลากสิ่งแวดล้อมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานชนิดพันธุ์รุกรานซีโอไลต์ดินไดอะทอไมต์เถ้าลอยเถ้าลอยชีวมวลเทคโนโลยีสะอาดธาตุอาหารไนโตรเจนบล็อกคอนกรีตปลาปุ๋ยปุ๋ยไนโตรเจนผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารมหาวิทยาลัยสีเขียวระบบบำบัดน้ำเสียระยองโลหะโลหะหนักเศรษฐกิจสีเขียวเศษอาหารสารยับยั้งสารหนูสิ่งแวดล้อมสินค้าเกษตรและอาหารสีทองแหล่งน้ำออกซิเดชั่นทางเคมีอัพไซเคิลอาหารอาหารสำเร็จรูปอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์โอโซนไฮโดรเจน

Executives

รองคณบดี

ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: ecclj@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3877

ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

วิจัยและพัฒนา

E-Mail: fscitus@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8036

ดร. รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์

กิจการนิสิต

E-Mail: fscircc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5444 ext. 15

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 60.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 13 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 87 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 72 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
 • ทุนนอก 239 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 181 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 74 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 412 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 203 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 209 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 116 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 111 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 17 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)