ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
EnviTech
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

หน่วยวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

EnviTech

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์

Email: fscijkm@ku.ac.th

Phone Number: 025793877

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร

Email: fscipna@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8036

รศ.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ

Email: fscitus@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8036

รศ.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

Email: fsciptp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3877

ผศ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร

Email: fscippck@ku.ac.th

 

รศ.ชลอ จารุสุทธิรักษ์

Email: ecclj@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3877

นางปิยาภรณ์ สมสมัคร

Email: fscipys@ku.ac.th

Phone Number: 0-25793877