Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2533
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย, ไทย, 2538
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), University of Colorado at Boulder, USA., 2545
  • นิติศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2551
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2538

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 5 0 0
  2020 สถานการณ์และปัญหาในการผลิตน้ำดื่มสำหรับชุมชน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การสลายตัวของสารประกอบไตรคลอโรฟีนอลในน้ำเสียโดยกระบวนการโอโซเนชันที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมกับการบำบัดทางชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2014 การสนับสนุนเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการวิจัยที่เข้มแข็ง (กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโอโซนในพัดลมไอเย็นแบบเคลื่อนที่ หัวหน้าโครงการ บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยีจำกัด ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2014 การทดสอบประสิทธิภาพการลดปริมาณสารกำจัดแมลงตกค้างในผักผลไม้ด้วยเครื่องล้างผักผลไม้โอโซนขนาดความจุ 8 ลิตร (Fruit & Vegetable Ozone Purifier) หัวหน้าโครงการ บริษัท มาสเตอร์คูลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0