Search Result of "Remediation"

About 223 results
Img
Img

ที่มา:The fifth International Conference on Remediation of Chlorinated and Recalcitrant Compounds, Monterey, California

หัวเรื่อง:Remediating RDX/TCE-Contaminated Groundwater. with Permanganate

Img

ที่มา:Contaminated Sediments: Evaluation and remediation techniques

หัวเรื่อง:Environmental monitoring of the sediment pollution along the Thai:Laos Mekong

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุชาดา กรุณา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), รองศาสตราจารย์, Imgไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์, Imgศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง และกรมพัฒนาที่ดิน

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมสีเขียวของเหล็กนาโนจากฐานพืชและวัสดุอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูดินปนเปื้อนสไตรีนแบบดั้งเดิม (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, Imgดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, Imgดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพของการฟื้นฟูดินก้นบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดด้วยวิธีทางชีวภาพร่วมกับการคราดพรวน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท แหลมยางฟาร์ม

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้หอยสองฝาในการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุบรรณ เสถียรจิตร, Imgนายอลงกต อินทรชาติ, Imgชนินทร แสงรุ่งเรือง, Imgรศ.วรรณา มุสิก

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของวิธีการบำบัดตะกอนเลนที่มีต่อศักยภาพการหมุนเวียนสารในบ่อเลี้ยงกุ้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มระยะที่ 2 (เผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากผลการวิจัยในระยะแรกแก่เกษตรกร) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิมลนันทน์ กันเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...