Person Image

  Education

  • Ph.D.(Natural Resource Science), University of Nebraska, USA
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Adsorptionadsorption isothermagriculture landanalytic hierachy processatrazinechemical oxidationcleaner productioncleaner technologyContaminated landDecolorizationdegradationdyeEnvironmentfly ashgeographic information systemGroundwater remediationheavy metalsland suitabilityLand surface temperature (LST)nano zerovalent ironPersulfatepesticidesPhenolPhytoremediationpollutionReactive Black 5Reactive dyeReactive dyesremediationResponse surface methodologysilver ionSlow-release oxidantSuitable Areatoxicityurban heat islandWastewaterwastewater managementWastewater reclamationwastewater sludgewastewater treatmentZEROVALENT IRONZero-valent ironการกักเก็บคาร์บอนในดินเกษตรอินทรีย์ขยะมูลฝอยความเป็นพิษความเป็นพิษต่อเซลล์ความยั่งยืนค่าดัชนีคุณภาพนํ้าใต้ดินคุณภาพน้ำเคลือบผิวด้วยพอลิอะนิลีนแคดเมียมจังหวักระยองจังหวัดชลบุรีจังหวัดสระบุรีนาข้าวนํ้าใต้ดินน้ำใต้ดินน้ำใต้ดิน (groundwater)น้ำเสียโรงงานฟอกย้อมน้ำเสียสีย้อมสังเคราะห์บลูคาร์บอนไบรโอซัวไบรโอซัว แม่น้ำแม่กลองป่าชายเลนเปอร์ซัลเฟตแบบเจลปลดปล่อยช้าผักกาดขาว (Brassica pekinensis)ฟีนอลโฟโตเฟนตันแบบวิวิธพันธ์มลพิษมลพิษทางอากาศมาบตาพุดเม็ดบีดส์ตรึงจุลินทรีย์ยาปฏิชีวนะระบบกักกันทางชีวภาพระบบกำจัดกลิ่นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GISระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระยองลุ่มน้ำลุ่มน้ำบางประกงโลหะที่เติมบนโลหะออกไซด์โลหะหนักวิธีไฮโดรเทอร์มัลสภาพอากาศ (Meteorological parameter)สมดุลน้ำสังกะสีสัดส่วนแหล่งกำเนิด (Source apportionment)สารปนเปื้อนหลากหลายสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon)สารหนูสารออกซิแดนท์ปลดปล่อยช้าสีย้อมรีแอคทีฟเหล็กนาโนจากฐานพืชองค์ประกอบคาร์บอน (Carbon components)อนุภาคเงินขนาดนาโนอนุภาคนาโน (Nanoparticles)อุตสาหกรรมยางพาราไอออนเงินฮอร์โมน

  Interest

  Environmental Remediation, Non-point Source Pollution Control, Waste Mininization

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะสิ่งแวดล้อม
  • มิ.ย. 2562 - ส.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิจัย (ผู้รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • พ.ย. 2558 - พ.ย. 2558 ผู้รักษาการแทนคณบดี (ผู้รักษาการแทนในช่วงเวลา) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสิ่งแวดล้อม
  • ก.ค. 2558 - ต.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (รักษาการแทน) คณะสิ่งแวดล้อม
  • ม.ค. 2556 - ก.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 13 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 62 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sorption of reactive dye from aqueous solution on biomass fly ashPengthamkeerati P., Satapanajaru T., Singchan O.2008Journal of Hazardous Materials
  153(3),pp. 1149-1156
  167
  2Chemical modification of coal fly ash for the removal of phosphate from aqueous solutionPengthamkeerati P., Satapanajaru T., Chularuengoaksorn P.2008Fuel
  87(12),pp. 2469-2476
  162
  3Remediation of atrazine-contaminated soil and water by nano zerovalent ironSatapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Pengthamkeerati P., Boparai H.2008Water, Air, and Soil Pollution
  192(1-4),pp. 349-359
  108
  4Enhancing decolorization of Reactive Black 5 and Reactive Red 198 during nano zerovalent iron treatmentSatapanajaru T., Chompuchan C., Suntornchot P., Pengthamkeerati P.2011Desalination
  266(1-3),pp. 218-230
  86
  5Green Rust and Iron Oxide Formation Influences Metolachlor Dechlorination during Zerovalent Iron TreatmentSatapanajaru T., Shea P., Comfort S., Roh Y.2003Environmental Science and Technology
  37(22),pp. 5219-5227
  75
  6Toxicity, bioaccumulation and biomagnification of silver nanoparticles in green algae (Chlorella sp.), water flea (Moina macrocopa), blood worm (Chironomus spp.) and silver barb (Barbonymus gonionotus)Yoo-iam M., Chaichana R., Satapanajaru T.2014Chemical Speciation and Bioavailability
  26(4),pp. 257-265
  66
  7Alkaline treatment of biomass fly ash for reactive dye removal from aqueous solutionPengthamkeerati P., Satapanajaru T., Chatsatapattayakul N., Chairattanamanokorn P., Sananwai N.2010Desalination
  261(1-2),pp. 34-40
  57
  8Hexavalent chromium adsorption from aqueous solution using carbon nano-onions (CNOs)Sakulthaew C., Chokejaroenrat C., Poapolathep A., Satapanajaru T., Poapolathep S.2017Chemosphere
  184,pp. 1168-1174
  55
  9Enhancing metolachlor destruction rates with aluminum and iron salts during zerovalent iron treatmentSatapanajaru T., Comfort S.D., Shea P.J.2003Journal of Environmental Quality
  32(5),pp. 1726-1734
  53
  10Pilot-scale treatment of RDX-contaminated soil with zerovalent ironComfort S.D., Shea P.J., Machacek T.A., Satapanajaru T.2003Journal of Environmental Quality
  32(5),pp. 1717-1725
  28
  11Spatial distribution and risk assessment of As, Cd, Cu, Pb, and Zn in Topsoil at Rayong Province, ThailandSimasuwannarong B., Satapanajaru T., Khuntong S., Pengthamkeerati P.2012Water, Air, and Soil Pollution
  223(5),pp. 1931-1943
  27
  12Remediating dicamba-contaminated water with zerovalent ironGibb C., Satapanajaru T., Comfort S.D., Shea P.J.2004Chemosphere
  54(7),pp. 841-848
  24
  13Remediating dinoseb-contaminated soil with zerovalent ironSatapanajaru T., Onanong S., Comfort S., Snow D., Cassada D., Harris C.2009Journal of Hazardous Materials
  168(2-3),pp. 930-937
  20
  14Using low-cost iron byproducts from automotive manufacturing to remediate DDTSatapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Songsasen A., Boparai H., Park J.2006Water, Air, and Soil Pollution
  175(1-4),pp. 361-374
  19
  15Abiotic transformation of high explosives by freshly precipitated iron minerals in aqueous FeII solutionsBoparai H.K., Comfort S.D., Satapanajaru T., Szecsody J.E., Grossl P.R., Shea P.J., Shea P.J.2010Chemosphere
  79(8),pp. 865-872
  19
  16UV-activated persulfate oxidation of 17β-estradiol: Implications for discharge water remediationAngkaew A., Sakulthaew C., Satapanajaru T., Poapolathep A., Chokejaroenrat C.2019Journal of Environmental Chemical Engineering
  7(2)
  19
  17Effect of land cover composition and building configuration on land surface temperature in an urban-sprawl city, case study in Bangkok Metropolitan Area, ThailandAdulkongkaew T., Satapanajaru T., Charoenhirunyingyos S., Singhirunnusorn W.2020Heliyon
  6(8)
  18
  18Remediating sulfadimethoxine-contaminated aquaculture wastewater using ZVI-activated persulfate in a flow-through systemChokejaroenrat C., Sakulthaew C., Angkaew A., Satapanajaru T., Poapolathep A., Chirasatienpon T.2019Aquacultural Engineering
  84,pp. 99-105
  18
  19Treating methyl orange in a two-dimensional flow tank by in situ chemical oxidation using slow-release persulfate activated with zero-valent ironChokejaroenrat C., Sakulthaew C., Satapanajaru T., Tikhamram T., Pho-Ong A., Mulseesuk T.2015Environmental Engineering Science
  32(12),pp. 1007-1015
  16
  20Transformation of hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX) by permanganateChokejaroenrat C., Comfort S., Harris C., Snow D., Cassada D., Sakulthaew C., Sakulthaew C., Satapanajaru T.2011Environmental Science and Technology
  45(8),pp. 3643-3649
  15
  21Decolorization of reactive black 5 and reactive red 198 using nanoscale zerovalent IronChompuchan C., Satapanajaru T., Suntornchot P., Pengthamkeerati P.2009World Academy of Science, Engineering and Technology
  37,pp. 130-134
  13
  22Field-scale cleanup of atrazine and cyanazine contaminated soil with a combined chemical-biological approachWaria M., Comfort S., Boparai H., Onanong S., Snow D., Cassada D., Satapanajaru T., Harris C.2009Journal of Environmental Quality
  38(5),pp. 1803-1811
  12
  23Remediation and Restoration of Petroleum Hydrocarbon Containing Alcohol-Contaminated Soil by Persulfate Oxidation Activated with Soil MineralsSatapanajaru T., Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Yoo-iam M.2017Water, Air, and Soil Pollution
  228(9)
  12
  24Remediation of DDT-contaminated water and soil by using pretreated iron byproducts from the automotive industrySatapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Pengthamkeerati P.2006Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
  41(8),pp. 1291-1303
  11
  25Decolorization of Reactive Black 5 by persulfate oxidation activated by ferrous ion and its optimizationSatapanajaru T., Yoo-iam M., Bongprom P., Pengthamkeerati P.2015Desalination and Water Treatment
  56(1),pp. 121-135
  9
  26Removal of 17β-Estradiol Using Persulfate Synergistically Activated Using Heat and Ultraviolet LightSakulthaew C., Chokejaroenrat C., Satapanajaru T., Chirasatienpon T., Angkaew A.2020Water, Air, and Soil Pollution
  231(5)
  8
  27Analysis and modeling of column operations on reactive dye removal onto alkaline-treated biomass fly ashPengthamkeerati P., Satapanajaru T.2015Desalination and Water Treatment
  54(1),pp. 227-234
  6
  28Developing persulfate-activator soft solid (PASS) as slow release oxidant to remediate phenol-contaminated groundwaterYoo-iam M., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Comfort S., Kambhu A.2021Environmental Technology and Innovation
  22
  6
  29Production of α-amylase by Aspergillus oryzae from cassava bagasse and wastewater sludge under solid-state fermentationPengthamkeerati P., Numsomboon S., Satapanajaru T., Chairattanamanokorn P.2012Environmental Progress and Sustainable Energy
  31(1),pp. 122-129
  5
  30Remediating oxytetracycline-contaminated aquaculture water using nano calcium peroxide (nCaO2) produced from flue gas desulfurization (FGD) gypsumVijuksungsith P., Vijuksungsith P., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Jarusutthirak C., Sakulthaew C., Kambhu A., Boonprasert R.2021Environmental Technology and Innovation
  24
  4
  31Practical use of response surface methodology for optimization of veterinary antibiotic removal using UV/H2O2 processJutarvutikul K., Sakulthaew C., Chokejaroenrat C., Pattanateeradetch A., Imman S., Suriyachai N., Satapanajaru T., Kreetachat T.2021Aquacultural Engineering
  94
  2
  32Remediating phenol-contaminated groundwater and aquifer using persulfate oxidationYoo-Iam M., Satapanajaru T., Chokejaroenrat C., Sakulthaew C., Comfort S.2020Desalination and Water Treatment
  208,pp. 159-171
  2
  33Removal of reactive black 5 and its degradation using combined treatment of nano-zerovalent iron activated persulfate and adsorption processesSatapanajaru T., Chokejaroenrat C., Pengthamkeerati P.2018Desalination and Water Treatment
  102,pp. 300-311
  2
  34Agricultural Land Suitability Mapping for Rice Cultivation in Severely Heavy Metal-Contaminated Land: Case Study of Mae Tao in ThailandSrisawat L., Srisawat L., Satapanajaru T., Anurakpongsatorn P., Jarusutthirak C., Yoo-iam M.2021Water, Air, and Soil Pollution
  232(11)
  0
  35Enhanced Photo-Fenton Activity Using Magnetic Cu0.5Mn0.5Fe2O4 Nanoparticles as a Recoverable Catalyst for Degrading Organic ContaminantsAngkaew A., Sakulthaew C., Nimtim M., Imman S., Satapanajaru T., Suriyachai N., Kreetachat T., Comfort S., Chokejaroenrat C.2022Water (Switzerland)
  14(22)
  0