Search Result of "atrazine"

About 64 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Atrazine Residues in Soil Sediment and Surface Water in Cultivated Maize (Zea mays L.) Area in Huay Kapo Watershed, Nam Nao District, Phetchabun Province, Thailand.

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The difference of Si/Al ratio on ogano-zeolite were adsorb Atrazine and Linuron

ผู้แต่ง:ImgMrs.Rujikarn SIRIVAL, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Difference of Si/Al ratio on Organo-Zeolite in the adsorption of Atrazine and Linuron

ผู้แต่ง:ImgMrs.Rujikarn SIRIVAL, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้อนุภาคเหล็กขนาดนาโนสเกลในการฟื้นฟูดินที่มีการปนเปื้อนอะทราซีน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

พิษวิทยาของอาทราซีนต่อหอยมุกน้ำจืด Hyriopsis bialata Simpson, 1900 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพรัตน์ สระแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
1234