Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2549
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551
  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  BacteriaCompostCompostingConcrete box technologyConstructed wetlandConstruction materialsCyanobacteriadilution techniquedomestic wasteDomestic wastewatergrass filtrationNature by nature processoil and grease trapOrganic digestionOrganic substanceOrganic WasteOrthophosphateOxidation pondOxidation pondsOxidation Ponds.PaddySoilPhu SawanpipelinePla somPla-Som family industryPla-som industrialPla-Som productionPlastic wastePlastic Waste Classificationpoint sourcepolymerPotsRedox potential (Eh)salinityself purificationSelf-purificationSewage Sludgesewer networkSewer systemSludgethe added benefitTourism CityTreatment efficiencywastewater treatmentwastewater.Water Work PlantWater Work Plant SludgeWaterworks plantWaterworks plant sludgeWaterworks SludgeWind velocityกระถางกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพการใช้ประโยชน์ของเสียการดูดซับการตรึงโลหะหนัก ดินตะกอนจากโรงผลิตนำ้ประปาการบำบัดสารหนูการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กิจกรรมท่องเที่ยวแกลบขยะพลาสติกขยะอินทรีย์ข้าวโพดฝักอ่อนไขมันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกคุณภาพน้ำโครงสร้างขยะพลาสติกไคโตซานชุมชนริมน้ำซิลิกาดาวเรืองตรึงตะกอนตะกอนดินเถ้าลอยลิกไนต์น้าเสียชุมชนน้ำเสียน้ำเสียชุมชนแบคทีเรียก่อโรคประเมินความคุ้มค่าปลาส้มป่าชายเลนปุ๋ยทางเลือกปุ๋ยหมักพลังงานพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมแม่น้ำเพชรบุรีระบบบำบัดแบบไร้อากาศรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คุณภาพนํ้า แม่นํ้าเพชรบุรี ชุมชนริมนํ้า ผลกระทบโรงประปาโรงผลิตน้ำประปาโลหะหนักวัคซีนเศรษฐศาสตร์สถานภาพสิ่งแวดล้อมสเม็คไทต์สัตว์หน้าดินสิงแวดล้อมและสุขภาพสีย้อมผ้าแหล่งคาร์บอนภายนอก

  Interest

  Environmental Toxicology, Environmental De-Toxicology, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1HDPE pipeline length for conditioning anaerobic process to decrease BOD in municipal wastewaterJinjaruk T., Jinjaruk T., Chunkao K., Pongput K., Choeihom C., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Wararam W., Wararam W., Thaipakdee S., Srichomphu M., Maskulrath P.2018EnvironmentAsia
  11(1),pp. 31-44
  6
  2Enhancing high-concentrated wastewater quality on evaporation rate from five-consecutive oxidation ponds as located in Phetchaburi, Southerly ThailandMaskulrath P., Maskulrath P., Bualert S., Chunkao K., Jinjaruk T., Pattamapitoon T., Wararam W., Szymanski W.W.2021Applied Environmental Research
  43(1),pp. 116-126
  0
  3Role of electron acceptors in soil resource circulation for organic waste compostingBuaprom S., Semvimol N., Semvimol N., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Chunkao K., Chunkao K., Chanthasoon C., Wararam W., Wararam W.2022International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
  11(2),pp. 201-212
  0
  4Grass filtration in parallel with VFCW technology for community wastewater treatment through the king’s initiative nature-by-nature processChunkao K., Phewnil O., Pattamapitoon T., Semvimol N., Wararam W.2015Water Practice and Technology
  10(4),pp. 633-643
  0