ผลงานคณะสิ่งแวดล้อม ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 exPratin Kullavanijaya, exPattama Thongduang, exNimaradee Boonapatcharoen, inดร.ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, อาจารย์, "The methanogenic archaea characteristics and efficacy of aerobic waste sludge in the start-up of anaerobic hybrid reactors treating cassava wastewater", Environmental Engineering Research, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2022, หน้า 210162-1-11
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "เกณฑ์ประเมินและให้ฉลากแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยอิงการจําาลองพลังงานและการประเมินวัฏจักรชีวิต", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 179-200

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201720142013 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36]