Person Image

  Education

  • Ph.D.(Agricultural Economics ), Universitat Hohenheim , GERMANY, FEDERAL REP.
  • M.Sc.(Agricultural Systems ), Asian Institute of Technology , ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Agro-Ecotourismchoice modelingChoice ModellingCOVID-19Damage control functionenvironmentExternalityImpact EvaluationLP ความยั่งยืนทางการเกษตรpesticide exposurepesticide productivityResiliencericeSustainabilityWillingness to payการจัดการความเสี่ยงการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรการท่องเที่ยวสวนผลไม้การประเมินการประเมินผลกระทบการประเมินผลกระทบของงานวิจัยการประเมินผลกระทบจากงานวิจัยเกษตรที่สูงแบบจำลองข้าวงานวิจัยงานวิจัยด้านการเกษตรงานวิจัยปลานิลจังหวัดนครปฐมจังหวัดเพชรบูรณ์ฉลากโภชนาการฉลากโภชนาการแบบสัญญาณไฟจราจรชนบทชาวสวนไม้ผลทัศนคติด้านความเสี่ยงนครศรีธรรมราชแบบจาลองทางเลือกแบบจำลองทางเลือกแบบจำลองทางเลือก คุณลักษณะการจัดการพื้นที่ต้นน้ำ ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดีแบบจำลองแบบหลายวัตถุประสงค์แบบจำลองโลจิทประเมินผลกระทบประสิทธิภาพการผลิตปลาช่อนปลานิลปากแม่น้ำบางปะกงปาล์มน้ำมันพื้นที่สูงภาคการเกษตรภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มันสำปะหลังเมืองฟองน้าเมืองฟองน้ำไม้ผลใยสับปะรดระดับความเป็นพิษระบบที่มีผู้กระทำหลากหลายโรคใบหงิกเหลือง พริก มะเขือเทศ เศรษฐกิจ-สังคมโลมาสีชมพูวนอุทยานปราณบุรีวางแผนที่ดินวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติวิทยาศาสตร์วิธีการเก็บเกี่ยวอ้อยวิธีแบบจำลองทางเลือกวิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่าเวียดนามศักยภาพศักยภาพการผลิตของภาคการเกษตรเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร สถานีวิจัยเพชรบูรณ์สมการการผลิตสมการควบคุมความเสียหายสมุนไพรสวกสวก.สวนผลไม้สวนหลังบ้านสังคมสับปะรดสารกำจัดวัชพืชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผลกระทบภายนอกสารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมสินค้าเกษตรหลังคาเขียว อาคารในแขวงสีลม กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์อ้อยอ้อย แบบจำลองทางเลือก อ้อยไฟใหม้อ้อยน้ำตาลอ้อยพลังงานอ้อยและน้ำตาลอาหารอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง

  Interest

  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร , การพัฒนาแบบยั่งยืน

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2560 - ต.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผู้รักษาการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต.ค. 2553 - ก.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต.ค. 2551 - ต.ค. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายประกันคุณภาพและสารเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
  • พ.ย. 2545 - พ.ย. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 103 ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 84 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 47 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 37 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 26 เรื่อง (เชิงวิชาการ 25 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Pesticides, external costs and policy options for Thai agriculturePraneetvatakul S., Schreinemachers P., Schreinemachers P., Pananurak P., Tipraqsa P.2013Environmental Science and Policy
  27,pp. 103-113
  51
  2The diffusion of greenhouse agriculture in Northern Thailand: Combining econometrics and agent-based modelingSchreinemachers P., Schreinemachers P., Berger T., Sirijinda A., Praneetvatakul S.2009Canadian Journal of Agricultural Economics
  57(4),pp. 513-536
  44
  3Safe and sustainable crop protection in Southeast Asia: Status, challenges and policy optionsSchreinemachers P., Afari-Sefa V., Heng C.H., Dung P.T.M., Praneetvatakul S., Srinivasan R.2015Environmental Science and Policy
  54,pp. 357-366
  42
  4Assessing the sustainability of agriculture: A case of Mae Chaem Catchment, northern ThailandPraneetvatakul S., Janekarnkij P., Potchanasin C., Prayoonwong K.2001Environment International
  27(2-3),pp. 103-109
  42
  5How much is too much? Quantifying pesticide overuse in vegetable production in Southeast AsiaSchreinemachers P., Grovermann C., Praneetvatakul S., Heng P., Nguyen T., Buntong B., Le N., Pinn T.2020Journal of Cleaner Production
  244
  36
  6Farmers' perceptions and management of plant viruses in vegetables and legumes in tropical and subtropical AsiaSchreinemachers P., Balasubramaniam S., Boopathi N.M., Ha C.V., Kenyon L., Praneetvatakul S., Sirijinda A., Le N.T., Srinivasan R., Wu M.H.2015Crop Protection
  75,pp. 115-123
  29
  7Response and resilience of Asian agrifood systems to COVID-19: An assessment across twenty-five countries and four regional farming and food systemsDixon J.M., Dixon J.M., Weerahewa J., Hellin J., Rola-Rubzen M.F., Huang J., Kumar S., Das A., Qureshi M.E., Krupnik T.J., Shideed K., Jat M.L., Prasad P.V.V., Yadav S., Irshad A., Asanaliev A., Abugalieva A., Karimov A., Bhattarai B., Balgos C.Q., Benu F., Ehara H., Pant J., Sarmiento J.M.P., Newby J.C., Pretty J., Tokuda H., Weyerhaeuser H., Digal L.N., Li L., Sarkar M.A.R., Abedin M.Z., Schreinemachers P., Grafton Q., Grafton Q., Sharma R.C., Saidzoda S., Lopez-Ridaura S., Coffey S., Kam S.P., Win S.S., Praneetvatakul S., Maraseni T., Touch V., Liang W.l., Saharawat Y.S., Timsina J., Timsina J.2021Agricultural Systems
  193
  18
  8COVID-19 in the Greater Mekong Subregion: how resilient are rural households?Waibel H., Grote U., Min S., Nguyen T.T., Praneetvatakul S.2020Food Security
  12(4),pp. 779-782
  16
  9Non-Sampling Error and Data Quality: What Can We Learn from Surveys to Collect Data for Vulnerability Measurements?Phung T., Hardeweg B., Praneetvatakul S., Waibel H.2015World Development
  71,pp. 25-35
  11
  10Pesticide Risk Behavior and Knowledge of Chili and Tomato FarmersPraneetvatakul S., Schreinemachers P., Laitae C.2016International Journal of Vegetable Science
  22(4),pp. 333-345
  4
  11Agricultural diversification and vulnerability to poverty: A comparison between Vietnam and ThailandPraneetvatakul S., Phung T.D., Waibel H.2016Vulnerability to Poverty: Theory, Measurement and Determinants, with Case Studies from Thailand and Vietnam
  ,pp. 189-215
  1
  12Ecolabeling to Improve Product Quality and Reduce Environmental Impact: A Choice Experiment With Vegetable Farmers in ThailandPraneetvatakul S., Vijitsrikamol K., Schreinemachers P.2022Frontiers in Sustainable Food Systems
  5
  1
  13Investment of rice farming households in Thailand and VietnamLeartlam C., Praneetvatakul S., Bunyasiri I.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(1),pp. 1-8
  1
  14SynthesisPraneetvatakul S., Heidhues F.2007Environmental Science and Engineering
  ,pp. 306
  0
  15Sustainable Farming Systems Planning Using Goal Programming in Northern ThailandPraneetvatakul S., Sirijinda A.2007Environmental Science and Engineering
  ,pp. 263-276
  0
  16Research benefits of KU50 and Huay Bong cassava breedingPraneetvatakul S., Sirivirintarat T., Vijitsrikamol K.2018Kasetsart Journal of Social Sciences
  39(2),pp. 684-695
  0
  17SynthesisPraneetvatakul S., Heidhues F.2007Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)
  (9783540712213),pp. 306
  0
  18Sustainable farming systems planning using goal programming in Northern ThailandPraneetvatakul S., Sirijinda A.2007Environmental Science and Engineering (Subseries: Environmental Science)
  (9783540712213),pp. 263-276
  0
  19Assessment of vulnerability index on climate variability in Eastern ThailandLaitae C., Praneetvatakul S., Vijitsrikamol K.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  35(3),pp. 432-446
  0
  20Impact assessment of site-specific nutrient management projects for sustainable crop productionPraneetvatakul S., Isvilanonda S.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(2),pp. 231-244
  0
  21Impact of Climate Change on Agricultural Revenue and Adaptation Strategies of Farmers in Northeastern ThailandKhamwong C., Praneetvatakul S.2011Contemporary Ob/Gyn
  56(12),pp. 214-228
  0