Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2552
  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2544
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2541

  Expertise Cloud

  Animal fatBicycleBiodieselBioenergyBiomassBio-oilCommunityInnovativeManagementmoralityMotiveoEucalyptusoil typeRenewable energySustainable Developmentsweet potatotallow wasteTarTemperaturetoxic substanceTraderstransesterificationtransesterification and RSMtrap greasetriglyceridevirtueVolatile organic compoundswasteขยะจุลินทรีย์จุลินทรีย์ดินดินเนื้อละเอียดตลาดตลาด ตลาดสดตอซังข้าวตัวเร่งปฎิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาทรัพยากรน้ำเทอร์โมอิเล็กทริกนวัตกรรมนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ การจัดการขยะนักเรียนํ้ามันดินน้ำมันปาล์มดิบน้ำมันเมล็ดในปาล์มน้ำมันหมูน้ำมันหล่อลื่นน้ำยาทำความสะอาดพื้นน้ำเสียบ่อดักไขมันบิสมัทเทลลูไลด์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันปัจจัยปุ๋ยหมักแป้งทอดกรอบผลไม้ผักตบชวาผู้ค้าผู้ประกอบการผู้ประกอบการ ตลาดยิ่งเจริญฯผู้ประกอบการร้านค้าพลังงานพลังงานชุมชนพลังงานไฟฟ้าพืชชีวมวลภาคเอกชนมัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนปลาย มีส่วนร่วมเมืองไม้ยูคาลิปตัสรถจักรยานเรซินโรงอาหารวัยทำงานวัสดุหมักวิจัยส่งเสริมสมดุลพลังงาน (Energy balance)สิ่งเเวดล้อมสิ่งแวดล้อมสีเขียวหนี้สินเหมืองหินปูนองค์ความรู้องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง (Chemical composition of particle)อนุรักษ์อบรม นวัตกรรม การพัฒนายั่งยืนอัตราความเร็วภายในอาสาสมัครสาธารณสุขอุตสหากรรมซีเมนต์อุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเมือง (Urban microclimate)อุตุนิยมวิทยาสำหรับมลพิษทางอากาศ (Air pollution meteorology)อุปกรณ์ไฟฟ้าเอทานอลเอธานอลไฮโดรไลซีส

  Interest

  Waste Utilization, Bioenergy, Waste to Energy (WTE) / Environmental Quality Promotion, Renewable energy

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2557 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2556 - ก.ย. 2557 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.พ. 2554 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ย. 2552 - ก.พ. 2554 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 363.49 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.46 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 18 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)