Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2540
  • ศษ.บ.(บริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2542
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2549
  • สศ.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2544
  • ป.ออ. (ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  Air PollutantAir PollutionBiomassblack carbonChao Phraya Riveremission factorsEnvironmental and information analysisEnvironmental data and information analysisEnvironmental educationEnvironmental impactEvaluationFactorsFine particlesfine particulate matterFish AquaculturehazeIndoor AirIndoor air qualityIndustrial areainorganicInvestmentisopreneMotorcyclesnatural gas vehicleNegative ionNilaparvata lugensNitrogen dioxidenitrogen oxidenitrogen oxidesOrganic CarbonOrthophosphateoxides of NitrogenOzoneOzone formation potentialpaddy fields.PalletParticle fractionParticle fractionsParticle sizeParticulate matter 2.5 (PM2.5)permeabilitypervious concretePhoto mediaphotochemical reactionPhotographyphotoreactor chamberPM2.5Pollutant dispersalPollutantaspolyvinyl alcoholPower PlantPrecipitable waterPublic ParkRecoveryrecycled aggregatesrelative humidityRice MillRisk AssessmentRiver water-qualityRural areasSentinel-2Solar intensityStatistical analysisStatistical processSubmicrometersSupervised dataSurface ozoneSuspended Particulate MatterTechnologytemperatureTemperature inversiontextiletextile factoryTopographical locationTrichoderma harzianumUrban aerosolsurban air qualityurban areavertical distributionVertical variationVolatile Organic Compoundswaste waterWaste WoodwastewaterWastewater from Swine Farm'sกลไกการดูดซับกากอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติการเกษตรกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การประเมินทางสังคมการจัดการขยะชุมชนการใช้ประโยชน์ที่ดินการดูดซับเครื่องยนต์ดีเซลตะกอนดินน้าประปาฝุ่นละอองขนาดเล็กมลพิษทางอากาศสิ่งแวดล้อมอัตราการดูดซับน้ำอัตราการระบายอุตุนิยมวิทยา

  Interest

  Air Pollution, มลพิษสิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2562 - ต.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ม.ค. 2559 - ส.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฝ่ายวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 363.49 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 40.46 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องวิจัยฝุ่น ชั้น 4 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 53 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Vertical variation of carbonaceous aerosols within the PM2.5 fraction in Bangkok, ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Salao S., Szymanski W.W., Szymanski W.W., Rungratanaubon T.2020Aerosol and Air Quality Research
  20(1),pp. 43-52
  15
  2Characterization and source identification of trace metals in airborne particulates of Bangkok, ThailandRungratanaubon T., Rungratanaubon T., Wangwongwatana S., Panich N.2008Annals of the New York Academy of Sciences
  1140,pp. 297-307
  9
  3Ozone formation potential of ambient volatile organic compounds at roadside in Bangkok, ThailandFakkaew N., Bualert S., Thongyen T., Rungratanaubon T.2021Applied Environmental Research
  43(4),pp. 14-28
  2
  4Experimental assessment of tropical surface ozone related to land utilization in Central ThailandChoomanee P., Bualert S., Thongyen T., Duangmal K., Intaraksa A., Rungratanaubon T., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2021Atmospheric Environment: X
  11
  1
  5Hydroponic cultivation of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. Ex. Baker)Maketon C., Aramrak A., Wawro W., Rungratanaubon T.2020Agriculture and Natural Resources
  54(1),pp. 91-97
  1
  6Laboratory and field evaluations of Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) vuill. and Metarhizium robertsii (J. F. Bisch, Rehner & Humber) against the brown plant hopper, Nilaparvata lugens stal and its natural enemies in paddy fields in ThailandMaketon C., Buapha S., Rungratanaubon T., Maketon M.2015Egyptian Journal of Biological Pest Control
  25(1),pp. 97-105
  1
  7Water Turbidity Determination by a Satellite Imagery-Based Mathematical Equation for the Chao Phraya RiverPimwiset W., Tungkananuruk K., Rungratanaubon T., Kullavanijaya P., Sillberg C.V.2022Environment and Natural Resources Journal
  20(3),pp. 297-309
  1
  8Mechanical Properties of Pervious Recycled Aggregate Concrete Reinforced with Sackcloth Fibers (SF)Sangthongtong A., Semvimol N., Rungratanaubon T., Duangmal K., Joyklad P.2023Infrastructures
  8(2)
  1
  9Hygroscopic Growth Factors of Sub-micrometer Atmospheric Aerosols at Four Selected Sites in ThailandPariyothon J., Pariyothon J., Bualert S., Choomanee P., Rungratanaubon T., Thongyen T., Fakkaew N., Phuetfoo C., Phupijit J., Szymanski W.W., Szymanski W.W.2023Aerosol and Air Quality Research
  23(6)
  0
  10Analytical Approach to Deforestation Effect on ClimatChange Using Metadata in ThailandKamolrattanakul K., Tungkananuruk K., Rungratanaubon T., Sillberg C.V.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 154-165
  0
  11Approach of Deep Learning Model Based Multi-Layer Feed-Forward Artificial Neural Network with Backpropagation Algorithm for Water Quality PredictionSillberg C.V., Rungratanaubon T.2022EnvironmentAsia
  15(1),pp. 1-11
  0