Person Image

  Education

  • วน.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Watershed Management ), Colorado State University , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Forest Hydrology), University of Washington, สหรัฐอเมริกา

  Expertise Cloud

  Aquatic PlantBacteriaBeverage wastewatercommunitycommunity wastewaterCommunity Wastewater TreatmentcompostConstructed wetlandCyanobacteriadissolved oxygenEnvironmental Educationformaldehydegrass filtrationheat conductionLandslidelysimeterMangrove Forestmetabolic syndromeNature by natureNature by nature processOrganic digestionOrganic wasteoxidation pondOxidation PondsOxygen TransferPhusawan watershedPhytoplanktonPla somprevalencesludge utilizationsmall islandsmall wetlandSmall Wetlandstraining programvertical flow constructed wetlandvertical-flow constructed wetlandVFCW Technologywaste to energywaste utilizationWastewaterWastewater Pondwastewater treatmentWastewater Treatment Systemwastewater.Water distributionwater dropletsWater qualityการจัดการสิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตการใช้ประโยชน์ของเสียการใช้ประโยชน์ที่ดินการติดตามตรวจสอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวการทำประมงการบริการทางวิชาการการปฏิบัติตามมาตรการการประมงขยะไขมันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกคลองชลประทานคลอรีนคลอรีนคงเหลือ แบคทีเรีย สะพานปลาความชุกชุมความต่อเนื่องกิจกรรมการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ภายหลังเข้าร่วมในการบริการทางวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพ้ฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราขดำริความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจความสัมพันธ์ความหลากหลายคะน้าค่าที่เหมาะสม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรรม การจัดการขยะคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำใต้ดินคุณภาพน้ำใต้ดิน โลหะหนัก พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับน้ำทิ้งคุณภาพน้ำใต้พื้นท้องน้ำคุณภาพน้ำทะเลคุณภาพน้ำผิวดินคุณภาพสิ่งแวดล้อมเครื่องมือประมงแคลเซียมซิลิเกตโครงการพัฒนาโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริฆ่าเชื้อชลประทานชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่รองรับน้ำทิ้งชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ยน้ำเสียผลการจับระบบบำบัดน้ำเสียรายได้ลักษณะเฉพาะทางสังคมโลหะหนักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมศึกษาหอยตลับหอยสองฝาแหลมกลัดแหลมผักเบี้ย

  Interest

  การจัดการลุ่มน้ำ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 138 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 66 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 72 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 19 เรื่อง (Unknown 19 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 19 เรื่อง (เชิงวิชาการ 10 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Development and validation of rice evapotranspiration model based on Terra/MODIS remotely sensed dataNarongrit C., Chankao K.2009Journal of Food, Agriculture and Environment
  7(3-4),pp. 684-689
  2