Person Image

  Education

  • ปร.ด.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  AmmoniumArsenicArsenic ContaminationBacteriaConstructed wetlandEnvironmental Educationgrass filtrationHeatHeavy Metalsherbivore fishesHydrograph lag timeLaem Phak BiaLand use changeLeachateLocal Administration Organizations OfficersMicroorganismMunicipal Solid Waste ManagementNutrientoil and grease trapOrganic digestionOrganic garbageOrganic leachateOrganic wasteOrthophosphateoxidation-reduction potential (ORP)Phu SawanPhusawan WatershedPla somSludgesludge utilizationSoil waterTea ResidueThe Natural Resources and Environmental Protection Volunteers (NEV)ThermophilicTourism Citytraining programTreatment efficiencyWastewaterwastewater.Watershed hydrologyWaterworks plantกระถางกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพกลไกการดูดซับกากตะกอนการจัดการขยะในครัวเรือนการจัดการขยะอันตรายการจัดการของเสียการใช้ประโยชน์ของเสียการใช้ประโยชน์จากตะกอนการบำบัดน้ำเสียชุมชนการบำบัดสารหนูการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโรงไฟฟ้าพระนครใต้กิจกรรมท่องเที่ยวขยะพลาสติกขยะอินทรีย์ไขมันไขมัน ถ่านอัดแท่ง ปลาส้มไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกโครงสร้างขยะพลาสติกโครงสร้างขยะอันตรายเชื้อเพลิงอัดแท่งดาวเรืองดินตะกอนตะกอนดินตะกอนดินน้าประปาตะกอนโรงงานประปาตัวรับอิเล็คตรอนถังหมักน้ายางพาราธรรมชาติน้าเสียชุมชนน้ำชะขยะน้ำชะขยะอินทรีย์น้ำเสียน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์แบคทีเรียแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชปลาส้มปลูกผักปุ่ยหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเปลือกไข่ไก่พลังงานพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมระบบบำบัดแบบไร้อากาศรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน คุณภาพนํ้า แม่นํ้าเพชรบุรี ชุมชนริมนํ้า ผลกระทบโรงประปาโลหะหนักวัคซีนวัสดุก่อสร้างสถานภาพสิ่งแวดล้อมสิงแวดล้อมและสุขภาพสีย้อมรีแอคทีฟเส้นใยผักตบชวาแหล่งกำเนิดขยะอันตรายแหล่งคาร์บอนภายนอก

  Interest

  การใช้ประโยชน์ของเสีย , การจัดการของเสีย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 245.02 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 26 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 11.60 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Influence of rainfall distortion on hydrograph lag time of naturally full-covered hill-evergreen forest watershed in mountainous landChunkao K., Chunkao K., Tangtham N., Boonyawat S., Dhammanonda P., Pukngam S., Tongdeenok P., Kheereemangkla Y., Nimpee C., Duangmal K., Wichittrakarn P., Semvimol N., Semvimol N., Mokatip S.2018EnvironmentAsia
  11(3),pp. 45-64
  0
  2Grass filtration in parallel with VFCW technology for community wastewater treatment through the king’s initiative nature-by-nature processChunkao K., Phewnil O., Pattamapitoon T., Semvimol N., Wararam W.2015Water Practice and Technology
  10(4),pp. 633-643
  0
  3Role of electron acceptors in soil resource circulation for organic waste compostingBuaprom S., Semvimol N., Semvimol N., Phewnil O., Phewnil O., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Chunkao K., Chunkao K., Chanthasoon C., Wararam W., Wararam W.2022International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
  11(2),pp. 201-212
  0