ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ
ESCRG
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

วิทยาศาสตร์ชุมชนเชิงนิเวศ

ESCRG

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.อรอนงค์ ผิวนิล

Email: fgraonp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-2116

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

รศ.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

Email: fscinpt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-2116

รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์

Email: ecktt@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3878

นายนฤชิต ดำปิน

Email: ecncd@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3878ต่อ305

นางสาวทัศนีย์ บุญประคอง

Email: ectnb@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3878

นายอลงกรณ์ อินทรักษา

Email: ecuki@ku.ac.th

Phone Number: 0-25793878

ผศ.นพวรรณ เสมวิมล

Phone Number: 863457905

 

ผศ.วัชรพงษ์ วาระรัมย์

Phone Number: 02-579-3878 ต่อ 313

 

ผศ.สตรีไทย พุ่มไม้

Email: ecstp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3878

ผศ.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร

Email: ectnp@ku.ac.th

Phone Number: 0-2579-3878

เดชาพล รุกขมธุร์

 

 

นาวี จันทร์วงษ์

 

 

นพิมพ์พร แสงวิเชียร

 

 

พวงพร ฤทธิ์มนตรี

 

 

ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี

 

 

บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์

 

 

เสถียรพงษ์ ขาวหิต

 

 

จุลบุตร จันทร์สูรย์

 

 

อรทัย เชื้อวงษ์

 

 

นิรุต อุปนันท์

 

 

ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล

 

 

เรขา ชนิตรบวร

 

 

หวานใจ หลำพรม

 

 

ดิฐพงศ์ พันธุพาน

 

 

วัชรพล ธรรมสุวรรณ

 

 

รัตนา เสนานุช

 

 

กรีสุคนธ์ นาคสังข์

 

 

ชฎาณัตถพร นกเขียว

 

 

วัชราภรณ์ ชวนเชย

 

 

ศศิภา เกตุกราย

 

 

ชุติพันธุ์ อิทธิพิสิฐ

 

 

ชุติมา หมื่นสี

 

 

ณัฐปวีณ์ สมบูรณ์ภัทรกิจ

 

 

นรุตม์ จรัลชวนะเพท

 

 

เพียงออ ศรีวงษา

 

 

ภาดล สหเจริญ

 

 

มัณฑนา จำรูญศิริ

 

 

สุทธิดา หันทะยุง

 

 

สุพัชรา แสนเรือง

 

 

อัจฉรา นาไชยบูรณ์

 

 

ธรรมนาถ โพธิ์ศิริพงศ์

 

 

เพ็ญพิชชา ชูศรี

 

 

สายสุจิตร พูลสงวน

 

 

สินีภา บัวสรวง

 

 

เอกรัฐ รัตนแคล้ว

 

 

นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข

 

 

อภิชญา พัดพิน

 

 

ปาลิณกันยาวีร์ มิ่งไม้

 

 

ชานนท์ แดงสีพล

 

 

ณัฐธิดา นิลประดับแก้ว

 

 

ธงชัย เฟาสันเทียะ

 

 

บุณฑริกา นาคนาม

 

 

ปุณณภากีตาห์ สมบุญ

 

 

พัณวดี เพ็ชรสามสี

 

 

พิมพ์ชนก บุญชู

 

 

ติณณภพ สุริยาวงษ์

 

 

มณีรัตน์ โพธิ์นุต

 

 

อลิต ธนประโยชน์ศักดิ์

 

 

อุษา ชัยจำนงค์

 

 

กิตติพงศ์ อังจันทร์เพ็ญ

 

 

กมลชนก กองกุล

 

 

กุลยา โรจน์พานิช

 

 

จารุวรรณ พลเสน

 

 

จาฤก น้อยจินดา

 

 

พิมพิศา ศุขรินทร์

 

 

ศศิธร สิงห์เสริมวงษ์

 

 

จิดาภา น้อยอ่าง

 

 

อลิสา คำละออ

 

 

ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี

 

 

อุไรรัตน์ รัตนวิจิตร

 

 

กนกภรณ์ ดอนเจดีย์

 

 

พรพรรณ ชะม้าย

 

 

Kanhya

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

จีรศักดิ์ เพิ่มสิน

 

 

ทวีพร กัณณีย์

 

 

ธนวัฒน์ จินจารักษ์

 

 

พงษ์อิศรา ร้อยลาภ

 

 

พนิตา โสต้อง

 

 

ภาวิน วิจิตรตระการ

 

 

ศกลวรรณ โมคทิพย์

 

 

ศิวนาถ ไทยภักดี

 

 

เสาวลักษณ์ บุญมั่ง