Person Image

  Education

  • วน.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Watershed Management ), Colorado State University , สหรัฐอเมริกา
  • Ph.D.(Forest Hydrology), University of Washington, สหรัฐอเมริกา

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 6 3 0 0
  2015 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 6 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 75 Project 47 80 0 0
  2018 กระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติพระราชดำริในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยบ่อผึ่งต่อการเพิ่มพูนสารประกอบอินทรีย์ละลายน้ำที่นำไปสู่ความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืชในระบบนิเวศป่าโกงกางเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 การสร้างมาตรการสิ่งแวดล้อมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับพื้นที่ปลูกข้าวภาคกลางของประเทศไทยโดยใช้น้ำทิ้งอุตสาหกรรมที่บำบัดแล้วเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนของผู้ปฎิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 กลไกการเกิดออกซิเจนทั้งหมดในบึงประดิษฐ์แบบปลูกด้วยธูปฤาษีในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 2 0 0
  2018 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตร (Environmental Audit) ในปีงบประมาณ 2561 ที่ปรึกษาโครงการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2018 โครงการติดตามผลการจับสัตว์น้ำ การทำประมงและรายได้จากการประมงจับสัตว์น้ำชายฝั่ง พื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 แคลเซียมซิลิเกตในน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจากน้ำเสียที่บำบัดแล้ว และจากแหล่งน้ำที่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีผลต่อการเติบโตของหอยแมลงภู่ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริของกลุ่มอาศาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 3 0 0
  2018 แนวทางการปรับปรุงมาตรการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำต่อการให้บริการของลุ่มน้ำเพชรบุรีที่มีผลสัมฤทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2017 การติดตามผลการจับสัตว์น้ำ แหล่งประมงและรายได้จากการทำประมงพื้นบ้าน บริเวณชายฝั่งพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การประเมินประสิทธิภาพในระยะยาวของบึงประดิษฐ์เพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2016 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ 0 0 0 0
  2016 การใช้ลักษณะเฉพาะทางสังคมสร้างความต่อเนื่องกิจกรรมการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนภายหลังเข้าร่วมในการบริการทางวิชาการของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ปรึกษาโครงการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2016 เทคนิคการหมักขยะอินทรีย์ในกล่องคอนกรีต ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 2 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์กากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มในการผลิตพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 2 1 0 0
  2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0
  2015 ปัจจัยของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มที่มีผลคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 9 0 0
  2015 โครงการวิจัยประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฝายชะลอน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษาโครงการ กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2014 Sediment Yield of Degraded Phusawan Watershed as Located under Rain Shadow Zone in Rugged Terrain Area หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 Constructing Iso-Erosion Lines in Rugged Terrain Watershed for Applicability on Crop Growth Zoning : A Case Study on Phusawan Watershed หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 สัดส่วนของก๊าซที่ปลดปล่อยจากการย่อยสลายขยะชุมชนด้วยเทคนิคการทำปุ๋ยหมักตามแนวพระราชดำริ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2014 โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนโดยเทคโนโลยีธรรมชาติ ในพื้นที่ "คุ้งบางกะเจ้า" อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 6 0 0
  2014 Effectivity of Terracing and Trenching for Decreasing Soil Erosion and Keeping Soil In-Place in Degraded Phusawan Watershed ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2013 การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2556 ที่ปรึกษาโครงการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2556ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1 1 0 0
  2013 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 0 0 0 0
  2013 ระยะทางที่เหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนในท่อส่งน้้ำเสียก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัด ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2013 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ภาคเหนือของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2012 คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในน้ำผิวดินและตะกอนดินบริเวณอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2012 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลจากการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 5 1 0 0
  2012 สมรรถนะการฟอกตัวเองของแม่น้ำท่าจีนในการรองรับน้ำคุณภาพเสื่อมโทรมหลังไหลเข้ากรุงเทพมหานคร ของวิกฤตน้ำท่วมภาคกลาง ปี 2554 เพื่อไหลลงอ่าวไทยอย่างปลอดภัย ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2012 การเจริญเติบโตปลานิลในบ่อบำบัดน้ำเสียโครงการแหลมผักเบี้ยฯ ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2012 การฟอกตัวเองทางจุลชีววิทยาในแม่น้ำท่าจีน ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้ร่วมวิจัย บริษัทภูเทพ จำกัด 0 0 0 0
  2011 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองหินปูนเขายอดแตง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ บริษัทชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าข้ามถนนบนทางหลวงหมายเลข 3259 หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 0 0 0 0
  2010 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2553 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง (รายงานผลกระทบด้านสุขภาพ; HIA) คำขอประทานบัตรหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลที่วัง ชะมาย และถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 0 0 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียของโรงงานเบียร์บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อการปลูกพืชเกษตร ที่ปรึกษาโครงการ บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด 0 4 0 0
  2009 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 16 19 0 0
  2009 การศึกษาสมดุลความร้อนของพื้นที่อาคาร ในบริเวณพื้นที่สีเขียว ในเขตเมือง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 2 0 0 0
  2008 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล หัวหน้าโครงการ บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด 1 6 0 0
  2008 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 3 13 0 0
  2008 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 4 2 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด 0 2 0 0
  2008 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2008 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียโดยวิธีธรรมชาติในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2008 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า สถานีศึกษาวิทยา (S4) ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2008 การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2008 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชลประทานตามระยะทางเพื่อการใช้ประโยชน์ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2007 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผัก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2007 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ส่วนภูมิภาค) หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2007 โครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา-กาชาดไทย-ศุภนิมิต 1 (บ้านท่าชาวน้ำ) และ 2 (บ้านทุ่งรัก) อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2007 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2006 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (ระยะที่ 4) หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2006 การพัฒนางานวิจัยโครงการพระราชดำริการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อส่งเสริมตามความต้องการของท้องถิ่น หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 6 0 0
  2005 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2005 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชน ตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 1. การบริหารงานส่วนกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2004 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเนี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ระยะที่สี่) หัวหน้าโครงการ สำนักมูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2004 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่สี่) : การวิจัยปรับใช้ เทคโนโลยี การบริการวิชาการ และการส่งเสริมเผยแพร่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2001 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2000 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  1999 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  1998 โครงการศึกษาวิจัยและพิจารณาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ 0 0 0 0
  1997 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม แหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0