Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2541
  • Ph.D.(Environmental Strategy ), University of Surrey, สหราชอาณาจักร, 2548

  Expertise Cloud

  Agri-food productsAquacultureBiodiversityBuilding materialsBuildingsCannabis sativaCarbon footprintcarbon footprintingClimate changeCommerceCostsCreative designCultivationDifferent proportionsEco-designEco-efficiencyEconomic and social developmentEmpty Fruit BunchEnvironmental impactEnvironmental informationEnvironmental Product DeclarationEutrophicationFood lossGreen buildingsGreenhouse Gas (GHG)Greenhouse gas reductionHempHemp fibersImpact on the environmentirrigationLife cycleLife Cycle AssessmentLife Cycle Assessment (LCA)Market requirementsnational databasesOrganic jasmine riceOrganic ricePAS 2050Policy decisionPolyester resinsPotential reductionPrice-performancePrivate enterpriseProduction processPublic procurementPurchasing decisionsResearch and developmentRiceshrimpSustainabilitySustainable consumptionSustainable consumption and productionSustainable developmentSustainable Rice Platform (SRP)Thailand 4.0Thailand Agricultural SectorThailand.Thermal insulationToxicitytradeTrade and environmentUpcycleUPCYCLE Carbon FootprintUpcycle.UpcyclingValue chainWaste Managementwaste utilizationWater footprintWater levelsWater scarcity footprintwater stressก๊าซเรือนกระจกการประเมินวัฎจักรชีวิตการประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตสัตว์น้ำการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงการออกแบบเชิงสร้างสรรค์เกษตรยั่งยืนความสูญเสียอาหารคาร์บอนฟุตพริ้นท์ฉลากคาร์บอนฉลากสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารผลิตภัณฑ์ปลานิลฟุตพริ้นท์น้ำภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารมหาวิทยาลัยสีเขียวเมลามีนวัสดุก่อสร้างสำหรับงานตกแต่งภายในวัสดุเหลือใช้สวนปาล์มน้ำมันเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนเศษวัสดุเหลือใช้ของสวนปาล์มน้ำมันสินค้าเกษตรและอาหารอัพไซเคิลอาหารอาหารสำเร็จรูป

  Interest

  Life Cycle Assessment, Sustainable Consumption and Production , Trade and environment

  Administrative Profile

  • มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 26 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Water footprint and impact of water consumption for food, feed, fuel crops production in ThailandGheewala S.H., Gheewala S.H., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Nilsalab P., Nilsalab P., Mungkung R., Perret S.R., Chaiyawannakarn N.2014Water (Switzerland)
  6(6),pp. 1698-1718
  109
  2Life cycle assessment for environmentally sustainable aquaculture management: A case study of combined aquaculture systems for carp and tilapiaMungkung R., Mungkung R., Mungkung R., Aubin J., Aubin J., Prihadi T.H., Slembrouck J., Van Der Werf H.M.G., Van Der Werf H.M.G., Legendre M.2013Journal of Cleaner Production
  57,pp. 249-256
  96
  3Characterization and comparison of cellulose fiber extraction from rice straw by chemical treatment and thermal steam explosionBoonterm M., Sunyadeth S., Dedpakdee S., Athichalinthorn P., Patcharaphun S., Mungkung R., Techapiesancharoenkij R.2016Journal of Cleaner Production
  134(Part B),pp. 592-599
  76
  4Innovation cycles, niches and sustainability in the shrimp aquaculture industry in ThailandLebel L., Mungkung R., Gheewala S., Lebel P.2010Environmental Science and Policy
  13(4),pp. 291-302
  69
  5Potentials and limitations of life cycle assessment in setting ecolabelling criteria: A case study of Thai shrimp aquaculture productMungkung R., Udo De Haes H., Clift R.2006International Journal of Life Cycle Assessment
  11(1),pp. 55-59
  58
  6Implications of the biofuels policy mandate in Thailand on water: The case of bioethanolGheewala S., Gheewala S., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Nilsalab P., Nilsalab P., Mungkung R., Perret S., Chaiyawannakarn N.2013Bioresource Technology
  150,pp. 457-465
  52
  7Environmental sustainability of oil palm cultivation in different regions of Thailand: Greenhouse gases and water use impactSilalertruksa T., Silalertruksa T., Gheewala S.H., Gheewala S.H., Pongpat P., Pongpat P., Kaenchan P., Kaenchan P., Permpool N., Permpool N., Lecksiwilai N., Lecksiwilai N., Mungkung R.2017Journal of Cleaner Production
  167,pp. 1009-1019
  48
  8Water stress index and its implication for agricultural land-use policy in ThailandGheewala S., Gheewala S., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Nilsalab P., Nilsalab P., Lecksiwilai N., Lecksiwilai N., Sawaengsak W., Sawaengsak W., Mungkung R., Ganasut J.2018International Journal of Environmental Science and Technology
  15(4),pp. 833-846
  32
  9Environmental performance of brackish water polyculture system from a life cycle perspective: A Filipino case studyAubin J., Aubin J., Baruthio A., Baruthio A., Baruthio A., Mungkung R., Lazard J.2015Aquaculture
  435,pp. 217-227
  31
  10Life Cycle Assessment of Thai organic Hom Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impactsMungkung R., Pengthamkeerati P., Chaichana R., Watcharothai S., Kitpakornsanti K., Tapananont S.2019Journal of Cleaner Production
  211,pp. 687-694
  28
  11Implications of water use and water scarcity footprint for sustainable rice cultivationSilalertruksa T., Silalertruksa T., Gheewala S., Gheewala S., Mungkung R., Nilsalab P., Nilsalab P., Lecksiwilai N., Lecksiwilai N., Sawaengsak W., Sawaengsak W.2017Sustainability (Switzerland)
  9(12)
  25
  12Product carbon footprinting in Thailand: A step towards sustainable consumption and production?Mungkung R., Gheewala S., Gheewala S., Kanyarushoki C., Hospido A., van der Werf H., Poovarodom N., Bonnet S., Bonnet S., Aubin J., Teresa Moreira M., Feijoo G.2012Environmental Development
  3(1),pp. 100-108
  18
  13Analysis of green product procurement and ecolabels towards sustainable consumption and production in ThailandMungkung R., Sorakon K., Sitthikitpanya S., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2021Sustainable Production and Consumption
  28,pp. 11-20
  18
  14Water footprint inventory database of Thai rice farming for water policy decisions and water scarcity footprint labelMungkung R., Gheewala S., Gheewala S., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Dangsiri S.2019International Journal of Life Cycle Assessment
  24(12),pp. 2128-2139
  11
  15Life cycle assessment of Thai Hom Mali rice to support the policy decision on organic farming area expansionMungkung R., Sitthikitpanya S., Dangsiri S., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2020Sustainability (Switzerland)
  12(15)
  11
  16Water demand and stress from oil palm-based biodiesel production in ThailandNilsalab P., Nilsalab P., Gheewala S.H., Gheewala S.H., Mungkung R., Perret S.R., Silalertruksa T., Silalertruksa T., Bonnet S., Bonnet S.2017International Journal of Life Cycle Assessment
  22(11),pp. 1666-1677
  10
  17The environmental impacts of lowland paddy rice: A case study comparison between rainfed and irrigated rice in ThailandPerret S.R., Thanawong K., Basset-Mens C., Mungkung R.2013Cahiers Agricultures
  22(5),pp. 369-377
  8
  18Sustaining ethical trade in farmed aquatic products between Asia and the EULittle D.C., Murray F.J., Telfer T.C., Young J.A., Ross L.G., Hill B., Dalsgard A., Van den Brink P., Guinée J., Kleijn R., Mungkung R., Yi Y., Min J., Liping L., Huanan L., Yuan L., Derun Y., Phuong N.T., Hai T.N., Liem P.T., Ut V.N., Tung V.T., Viet T.V., Satapornvanit K., Pongthanapanich T., Wahab M.A., Nowsad Alam A.K.M., Haque M.M., Salam M.A., Corsin F., Pemsl D., Allison E., Beveridge M.C.M., Karunasagar I., Subasinghe R., Kaiser M., Sveinson Haugen A., Ponte S.2009Ethical Futures: Bioscience and Food Horizons
  ,pp. 226-231
  7
  19Life Cycle Assessment and eco-efficiency of high value-added riceberry rice products to support Thailand 4.0 policy decisionsChancharoonpong P., Mungkung R., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2021Journal of Cleaner Production
  292
  7
  20Development of a low-carbon, healthy and innovative value-added riceberry rice product through life cycle designMungkung R., Dangsiri S., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2021Clean Technologies and Environmental Policy
  6
  21Effects of Humic Acid and Water Hardness on Acute Toxicity and Accumulation of Cadmium in the Freshwater Fish (Puntius gonionotus Bleeker)Mungkung R., Upatham E.S., Pokethitiyook P., Kruatrachue M., Panichajakul C.2001ScienceAsia
  27(3),pp. 157-164
  6
  22Measuring sustainability performance of rice cultivation in Thailand using Sustainable Rice Platform indicatorsMungkung R., Sitthikitpanya S., Chaichana R., Bamrungwong K., Santitaweeroek Y., Jakrawatana N., Silalertruksa T., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2022International Journal of Agricultural Sustainability
  5
  23Product carbon footprinting and labeling in Thailand: Experiences from an exporting nationGheewala S., Gheewala S., Mungkung R.2013Carbon Management
  4(5),pp. 547-554
  5
  24Ecolabelling and sustainable public procurement to promote sustainable consumption and production in ThailandMungkung R., Sorakon K., Gheewala S., Gheewala S.2018Chemical Engineering Transactions
  63,pp. 241-246
  3
  25Life cycle assessment of hempstone for green buildingsMungkung R., Intrachooto S., Srisuwanpip N., Lamai A., Sorakon K., Kittipakornkarn K.2018Chemical Engineering Transactions
  63,pp. 247-252
  0
  26The nutrition-environment nexus assessment of Thai Riceberry product for supporting environmental product declarationMungkung R., Dangsiri S., Satmalee P., Surojanametakul V., Saejew K., Gheewala S.H., Gheewala S.H.2023Environment, Development and Sustainability
  0