ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
VGREEN
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

VGREEN

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

รศ.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

Email: fscirwm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2942-8844

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ

 

 

ศุภโชค ตาปนานนท์

 

 

ธนนนท์ นุชเนตร

 

 

ณัฐพล ชัยยวรรณาการ

 

 

เทวินทร์ จับใจนาย

 

 

External Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายนอก มก.

กรรณิการ์ สรกล

 

 

จอมขวัญ มีมะโน

 

 

อัญญารัตน์ ละม้าย