ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
VGREEN
Show

Chart

จำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ แยกตามปี

International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 6 International Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 8 International Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 3 International Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 1 International Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 2 International Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 3 National Conference 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2556
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2555
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2554
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Conference 2549
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 3 International Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 1 International Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 International Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2562
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2561
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2560
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2559
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2558
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2557
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2556
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2555
จำนวนผลผลิต : 2 National Journal 2554
จำนวนผลผลิต : 1 National Journal 2553
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2552
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2551
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2550
จำนวนผลผลิต : 0 National Journal 2549
จำนวนผลผลิต : 0

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนผลผลิตภายในและภายนอกประเทศ

Journal

Year
International Journal
4
2556 Shabbir H Gheewala, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Product carbon footprinting and labeling in Thailand: experiences from an exporting nation, Carbon Management, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2556, หน้า 547-554
2555 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Shabbir H. Gheewala, Atinit Tomnantong, Carbon Footprint of IQF Peeled Tail-On Breaded Shrimp (Litopenaeusvannamei):How Big is It Compared to Other Aquatic Products?, Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2555, หน้า 31-36
2555 Pariyapat Nilsalab, Shabbir H. Gheewala, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Water Assessment of Agrofuels Feedstock Cultivation: Methodology Approaches, Environment and Natural Resources Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2555, หน้า 11-20
2554 Thitiwat Leepaisomboon, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นิติ ชูเชิด, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, An Analysis of Thai Shrimp Farms' Compliance to the GLOBALG.A.P. Standard, KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม 2554, หน้า 1-13
Year
National Journal
18
2562 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รัฐชา ชัยชนะ, Watcharothai, S, Kitpakornsanti, K, ศุภโชค ตาปนานนท์, Life Cycle Assessment of Thai organic Horn Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impacts, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, ปีที่ 211, กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 687-694
2562 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รัฐชา ชัยชนะ, Watcharothai, S., Kitpakornsanti, K., ศุภโชค ตาปนานนท์, Life Cycle Assessment of Thai organic Hom Mali rice to evaluate the climate change, water use and biodiversity impacts, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 211, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2562, หน้า 687-694
2562 ประจงเวท สาตมาลี, วิภา สุโรจนะเมธากุล, งามจิตร โล่วิทูร, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สโรชา แดงสิริ, Development of Ready-to-Eat Color Rice Product Enriched With Natural Amino Acids, Journal of Agricultural Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 13, สิงหาคม 2562, หน้า 56-63
2561 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Sorakon, K., Gheewala, S.H., Ecolabelling and sustainable public procurement to promote sustainable consumption and production in Thailand, Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 63, สิงหาคม 2561, หน้า 241-246
2561 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, Srisuwanpip, N., Lamai, A., Sorakon, K., Kittipakornkarn, K., Life cycle assessment of hempstone for green buildings, Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 63, สิงหาคม 2561, หน้า 247-252
2561 Gheewala, SH, Silalertruksa, T, Nilsalab, P, Lecksiwilai, N, Sawaengsak, W, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Ganasut, J, Water stress index and its implication for agricultural land-use policy in Thailand, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, เมษายน 2561, หน้า 833-846
2560 Nilsalab, P, Gheewala, SH, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Perret, SR, Silalertruksa, T, Bonnet, S, Water demand and stress from oil palm-based biodiesel production in Thailand, INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT, ปีที่ 22, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2560, หน้า 1666-1677
2560 Silalertruksa, T, Gheewala, SH, Pongpat, P, Kaenchan, P, Permpool, N, Lecksiwilai, N, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Environmental sustainability of oil palm cultivation in different regions of Thailand: Greenhouse gases and water use impact, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, ปีที่ 167, พฤศจิกายน 2560, หน้า 1009-1019
2560 Silalertruksa, T., Gheewala, S.H., รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Nilsalab, P., Lecksiwilai, N., Sawaengsak, W., Implications of water use and water scarcity footprint for sustainable rice cultivation, Sustainability (Switzerland), ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, มกราคม 2560
2559 Makarawat Boonterm, Surakan Sunyadeth, Suchada Dedpakdee, Panaake Athichalinthorn, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, Characterization and comparison of cellulose fiber extraction from rice straw by chemical treatment and thermal steam explosion, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 134, ฉบับที่ Part B, ตุลาคม 2559, หน้า 592-599
2558 Jo?l Aubin, Aur?le Baruthio, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Jerome Lazard, Environmental performance of brackish water polyculture system from a life cycle perspective: A Filipino case study, Aquaculture, ปีที่ 435, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2558, หน้า 217-227
2557 Gheewala, SH, Silalertruksa, T, Nilsalab, P, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Perret, SR, Chaiyawannakarn, N, Water Footprint and Impact of Water Consumption for Food, Feed, Fuel Crops Production in Thailand, WATER, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2557, หน้า 1698-1718
2556 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Jo?l Aubina, Tri Heru Prihadi, Jacques Slembrouck, Hayo M.G. van der Werf, Marc Legendre, Life Cycle Assessment for environmentally sustainable aquaculture management: a case study of combined aquaculture systems for carp and tilapia, Journal of Cleaner Production, ปีที่ 57, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2556, หน้า 249-256
2556 Perret, SR, Thanawong, K, Basset-Mens, C, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, The environmental impacts of lowland paddy rice: A case study comparison between rainfed and irrigated rice in Thailand, CAHIERS AGRICULTURES, ปีที่ 22, ฉบับที่ 5, กันยายน 2556, หน้า 369-377
2556 Shabbir H. Gheewala, Thapat Silalertruksa, Pariyapat Nilsalab, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Sylvain R. Perret, Nuttapon Chaiyawannakarn, Implications of the biofuels policy mandate in Thailand on water: The case of bioethanol, Bioresource Technology, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2556, หน้า 457-465
2555 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Gheewala, S.H., Kanyarushoki, C., Hospido, A., van der Werf, H., งามทิพย์ ภู่วโรดม, Bonnet, S., Aubin, J., Teresa Moreira, M., Feijoo, G., Product carbon footprinting in Thailand: A step towards sustainable consumption and production?, Environmental Development, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2555, หน้า 100-108
2553 Lebel, L, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Gheewala, SH, Lebel, P, Innovation cycles, niches and sustainability in the shrimp aquaculture industry in Thailand, ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2553, หน้า 291-302
2549 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, de Haes HAU, Clift R, Potentials and Limitations of Life Cycle Assessment in Setting Ecolabelling Criteria: A case study of Thai shrimp aquaculture product, International Journal of Life Cycle Assessment, ปีที่ 2006 (11), ฉบับที่ 1, มกราคม 2549, หน้า 55-59

Conference

Year
International Conference
0

ไม่มีข้อมูลผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Year
National Conference
26
2561 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Sorakon, K., Gheewala, S.H., Ecolabelling and sustainable public procurement to promote sustainable consumption and production in Thailand, Chemical Engineering Transactions, 1 สิงหาคม 2561
2561 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, Srisuwanpip, N., Lamai, A., Sorakon, K., Kittipakornkarn, K., Life cycle assessment of hempstone for green buildings, Chemical Engineering Transactions, 1 สิงหาคม 2561
2559 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Kitiwan Kitpakornsanti, Shabbir Gheewala, Life cycle assessment of Thai organic HOM MALI rice farming to support policy decision on area expansion, 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment 2016 (ICGSI 2016) 1st International Conference on Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2559, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2559 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Tananon Nudchanate, Kannikar Sorakul, Kittiwan Kitpakornsanti, Life cycle assessment of Garmento board for environmental product declaration, 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2559
2559 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, Kannika Sorakon, Tananon Nudchanate, Jomkwan Meemano, Upcycling and Carbon Footprinting for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction, The 12th biennial International Conference on Ecobalance (Ecobalance 2016), 3 - 6 ตุลาคม 2559, ญี่ปุ่น
2559 Supachok Tapananont, Kannika Sorakon, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, Upcycling and cabon footprinting of the SCAPA composite material for innovative solid surface, 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2559
2559 Tananon Nudchanate, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Measurement and management of carbon footprint in the service sector, 6th International Conference on Sustainable Energy and Environment (ICGSI 2016) 1st International Conference of Climate Technology and Innovation (CTI 2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2559
2559 วิษณุ อรรถวานิช, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, สันติ แสงเลิศไสว, อธิวัตร จิรจริยาเวช, การจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวในภาคเกษตรของประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ร่วมกับการใช้แบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต เพื่อประเมินการพัฒนาสีเขียว, International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI) 2016, 28 - 30 พฤศจิกายน 2559, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2558 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รัฐชา ชัยชนะ, สรัญญา วัชโรทัย, กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, ศุภโชค ตาปนานนท์, Environmental Footprinting of Hom Mali Organic Rice for Environmental Product Declaration, The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2558 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รัฐชา ชัยชนะ, สรัญญา วัชโรทัย, กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, ศุภโชค ตาปนานนท์, Life Cycle Assessment of Thai Organic Rice to Evaluate the Climate Change, Water Use and Biodiversity Impacts, EXPO 2015 conference – LCA for “Feeding the planet and energy for life”, 6 - 8 ตุลาคม 2558, มิลาน สาธารณรัฐอิตาลี
2558 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, ธนนนท์ นุชเนตร, กรรณิการ์ สรกล, UPCYCLE Carbon Footprint for Greenhouse Gas and Innovative Waste Management, The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2558 ณัฐพล ชัยยวรรณาการ, เทวินทร์ จับใจนาย, ดำรงค์ ศรีพระราม, นิติ ชูเชิด, จรวย สุขแสงจันทร์, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Life cycle inventory national databases of aquatic animal production, The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2558 สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, Life Cycle Assessment for Eco-design of Japanese Tableware from Palm-Melamine Bio-Composites, The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2558 อัญญารัตน์ ละม้าย, สุชาดา เดชภักดี, สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Potential Use of Empty Fruit Bunch Fibers as Binderless Particle Board for Interior Design of Green Buildings, The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), 8 - 10 พฤศจิกายน 2558, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2558 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, Tananon Nudchanate, Kannika Sorakon, Global Initiative on UPCYCLE Carbon Footprint Certification and Label Systems for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction, EcoDesign 2015, 2 - 4 ธันวาคม 2558, Tokyo ญี่ปุ่น
2558 สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Kittiwan Kitpakornsanti, Eco-design and Life Cycle Assessment of Japanese Tableware from Palm-Melamine Bio-Composites, EcoDesign 2015, 2 - 4 ธันวาคม 2558, Tokyo ญี่ปุ่น
2557 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รัฐชา ชัยชนะ, สรัญญา วัชโรทัย, กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, ศุภโชค ตาปนานนท์, Environmental Impacts of Organic Rice Farming in Thailand by using Life Cycle Assessment to Support Policy Decision on Sustainable Agriculture, EcoBalance 2014 (The 11th International Conference on EcoBalance), 27 - 30 ตุลาคม 2557, Tsukuba ญี่ปุ่น
2557 สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, กนกอร หั้นเจริญ, ชิราวุฒิ เพชรเย็น, Eco-design of Tableware from Palm Fiber Bio-composite, EcoBalance 2014 (The 11th International Conference on EcoBalance) , 27 - 30 ตุลาคม 2557, Tsukuba ญี่ปุ่น
2557 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, Tananon Nuchanert, Green Industry Certification Scheme: Experiences from Thailand, International Conference on Green and Sustainable Innovation 2014 (ICGSI 2014) , 22 - 24 พฤษภาคม 2557, Bangkok ญี่ปุ่น
2553 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Practical issues of product carbon footprinting: Experiences from Thailand, The 7th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector, 23 กันยายน 2553, สาธารณรัฐอิตาลี
2552 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Shabbir H. Gheewala, ผกาพร ธนปริสุทธิ, ฐิติกร ชูไพโรจน์, Carbon footprinting of canned pineapple: Findings to inform ISO 14067 development , International Conference on Green and Sustainable Innovation 2009, 2 - 4 ธันวาคม 2552, เชียงราย ประเทศไทย
2551 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, Shabbir H. Gheewala, กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, Analysis of environmental profiles of stand-up pouch by using life cycle assessment (LCA), 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2551 กิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, Metal plate can vs retort pouch: Which one is better for environment?, 16th IAPRI World Conference on Packaging, 10 มิถุนายน 2551, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Ecolabelling of aquatic products in ASEAN countries: Mission possible?, Reforming Fisheries and Aquaculture in Asia-Pacific, 16 - 19 สิงหาคม 2549, Kuala lumper มาเลเซีย
2549 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Use of Life Cycle Assessment (LCA) to compare the environmental impacts of fisheries, aquaculture and agri-food products, Expert consultation on Comparative Environmental Costs of Aquaculture and Other Food Production Sectors, 24 - 28 เมษายน 2549, Vancouver แคนาดา
2549 K. Kitpakornsanti, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, งามทิพย์ ภู่วโรดม, ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, Life Cycle Assessment of Steel Can, International Conference on Green and Sustainable Innovation 2006, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2549, เชียงใหม่ ประเทศไทย