ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
VGREEN
Show

Chart

จำนวนรางว้ล แยกตามปี

International Conference 2559
จำนวนรางวัล : 3 International Conference 2558
จำนวนรางวัล : 1 International Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 International Conference 2556
จำนวนรางวัล : 2 National Conference 2559
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2558
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2557
จำนวนรางวัล : 0 National Conference 2556
จำนวนรางวัล : 0

Honor Award

Year
Honor Award
0

ไม่มีข้อมูลรางวัลที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

Research/Innovation Award

Year
Research/Innovation Award
6
2559 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, วิษณุ อรรถวานิช, ศ.แชบเบียร์ กีวาลา, รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ระดับ SILVER, การประเมินวัฏจักรชีวิตนำอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 15 มกราคม 2559
2559 สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Excellence Award, Innovative and Eco-Tableware Design from Oil Palm Bio-composite, 13 พฤษภาคม 2559
2559 สิงห์ อินทรชูโต, รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ITEX Bronze Medal, Innovative and Eco-Tableware Design from Oil Palm Bio-composite, 14 พฤษภาคม 2559
2558 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, สิงห์ อินทรชูโต, Tananon Nudchanate, Kannika Sorakon, Best Paper Award, Global Initiative on UPCYCLE Carbon Footprint Certification and Label Systems for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction, 4 ธันวาคม 2558
2556 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Shabbir H. Gheewala, งามทิพย์ ภู่วโรดม, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2556, การพัฒนากรอบการดำเนินการและฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการประเมินตลอดวงจรชีวิต, 12 ธันวาคม 2556
2556 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, นายศุภโชค ตาปนานนท์, นายณัฐพล ชัยวรรณาการ, นายธนนท์ นุชเนตร, นางสาวกิตติวรรณ กิจปกรณ์สันติ, นางสาวภานรินทร์ ปกรณ์กาญจน์, นายศุภวัช นวพักตร์พิไล, ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา, นางสาวพรรัตน์ เพชรภักดี, รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555, เครื่องมือคำนวณและข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร, 3 ตุลาคม 2556