Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(มลพิษสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.เกียรตินิยม อันดับ 1(คมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 5 3 0 0
  2015 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 5 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 94 Project 88 113 0 0
  2019 อิทธิพลของสารชีวพิษของแพลงก์ตอนพืชต่อการตายของปลานิลในระบบบบำบัดน้ำเสียชุมชน หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 3 1 0 0
  2019 การผลิตกระถางปุ๋ยหมักสำเร็จรูปจากตลาดกลางพืชผักและผลไม้จันทบุรี เพื่อปลูกดาวเรือง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2019 สัดส่วนน้ำประปาและน้ำชะขยะจากการทำปุ๋ยหมักตลาดกลางพืชผักและผลไม้จันทบุรี เพื่อการปลูกผัก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2019 การออกแบบถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหารสำหรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2019 การใช้ปุ๋ยหมักเป็นวัสดุทดแทนดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 2 1 0 0
  2019 การจำแนกลักษณะพิเศษและคุณภาพเด่นของขยะพลาสติก จากเมืองท่องเที่ยวเพื่อการเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว กรณีศึกษา:จังหวัดจันทบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2019 ความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งกำเนิดและโครงสร้างขยะอันตรายในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าตะกอนประปาจากโรงผลิตน้ำประปาบางเลน เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ บริษัท ที ที ดับบลิว จำกัด 0 5 0 0
  2018 แคลเซียมซิลิเกตในน้ำทะเลเพิ่มขึ้นจากน้ำเสียที่บำบัดแล้ว และจากแหล่งน้ำที่เป็นภูเขาหินปูน ที่มีผลต่อการเติบโตของหอยแมลงภู่ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้การจัดการขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริของกลุ่มอาศาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 3 0 0
  2018 โครงการติดตามผลการจับสัตว์น้ำ การทำประมงและรายได้จากการประมงจับสัตว์น้ำชายฝั่ง พื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 ประสิทธิภาพการบำบัดสารหนูที่ปนเปื้อนในตะกอนดินและน้ำท่าของอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ ด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม แบบน้ำไหลแนวดิ่ง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2018 สัดส่วนที่เหมาะสมของตะกอนดินโรงผลิตน้ำประปาและขยะอินทรีย์เพื่อการปลูกข้าวพันธุ์ กข41 ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 การสร้างมาตรการสิ่งแวดล้อมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ กรณีศึกษาโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 การกำหนดรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมเพื่อสร้างคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจกับชุมชนรอบโรงกรองน้ำบางเลน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 ขนาดของเมืองที่เหมาะสมเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2018 โครงการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการอนุญาตประทานบัตร (Environmental Audit) ในปีงบประมาณ 2561 ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2018 การสร้างสัญลักษณ์นำโชคเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 ระบบลำน้ำแม่น้ำเพชรบุรีกับคุณภาพน้ำและแบคทีเรียก่อโรคในแม่น้ำเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2018 คุณภาพน้ำแม่น้ำเพชรบุรีต่อคุณภาพผลิภัณฑ์ประมง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 4 0 0 0
  2017 การติดตามผลการจับสัตว์น้ำ แหล่งประมงและรายได้จากการทำประมงพื้นบ้าน บริเวณชายฝั่งพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2017 ผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว ต่อสัตว์น้ำและทรัพยากรน้ำ จากการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ บริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนช่องนนทรี-สาทร) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2017 ความยาวคลื่นของรังสีดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียและการสร้างารพิษไมโครซิลตินในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 2 0 0
  2016 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียเพื่อการปลูกพืชเกษตร หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 3 0 0
  2016 โลหะหนักสะสมตามระดับความลึกของดินและระยะทางของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบหญ้ากรองน้ำเสียและพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2016 โครงการดำเนินการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศอ่าวไร่เลย์-แหลมพระนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่และ ศึกษาทบทวนแบบจำลองประเมินมูลค่าระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2016 การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีการธรรมชาติ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 0 4 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์กากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มในการผลิตพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 2 1 0 0
  2016 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ 0 0 0 0
  2016 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินต่อพื้นที่เกษตรและชุมชนเกษตรกร บริเวณทุ่งรังสิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 0 0 0
  2016 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 ความสัมพันธ์ของการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณเขตเกษตรกรรมทุ่งรังสิต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 รูปแบบการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มรดกทางการเกษตร บริเวณทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ร่วมวิจัย องค์การเภสัชกรรม 0 0 0 0
  2015 อิทธิพลของแพลงก์ตอนพืชและไซยาโนแบคทีเรียที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในระบบบ่อผึ่ง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 3 0 0
  2015 ปัจจัยของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มที่มีผลคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 9 0 0
  2015 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลจากการปล่อยน้ำของแม่น้ำแม่กลอง ท่าจีน เพชรบุรี และปราณบุรีในช่วงฤดูแล้งและฤดูน้ำหลาก หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2015 การบำบัดการปนเปื้อนสารหนูในดินตะกอนอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้เทคนิคพืชบำบัด (phytoremediation) หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์ตะกอนจากอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ที่ปนเปื้อนสารหนูเพื่อการปลูกสับปะรด หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 7 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาทบทวนมาตรฐานวิธีการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ให้ถูกต้องตามหลักสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการวิจัยประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจากการสร้างฝายชะลอน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2015 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มด้วยระบบบำบัดแบบไร้อากาศ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2014 สัดส่วนของก๊าซที่ปลดปล่อยจากการย่อยสลายขยะชุมชนด้วยเทคนิคการทำปุ๋ยหมักตามแนวพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2014 การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 6 0 0
  2014 Estimating Wet Flow and Dry Flow as Discharge from Rugged-Terrain and Rain-Shadow Phusawan Watershed Area in Phetchaburi Province Thailand หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 Plant Nutrient Balancing for Growing Pine Apple in Experimental Plots as Located in Degraded-Soil Phusawan Watershed หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานโครงการรักษ์...นิเวศ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนโดยเทคโนโลยีธรรมชาติ ในพื้นที่ "คุ้งบางกะเจ้า" อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 Land Use and Land Cover Change in Rain Shadow of Rugged Terrain Area on Phusawan Watershed ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 Sediment Yield of Degraded Phusawan Watershed as Located under Rain Shadow Zone in Rugged Terrain Area ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 Erodibility Properties of Degraded Soils through Severe Cultivation of Phusawan Watershed in Phetchaburi Province Thailand ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 Constructing Iso-Erosion Lines in Rugged Terrain Watershed for Applicability on Crop Growth Zoning : A Case Study on Phusawan Watershed ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2013 คุณสมบัติบาประการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของน้ำผิวดินของแม่น้ำโขและแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงแม่น้ำโขงงช่วงที่ไหลผ่านประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Guangzhou Institute of Geochemistry, The Chinese Academy of Science 0 0 0 0
  2013 การสะสมของโลหะหนักในดินพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการใช้งานระยะยาว หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2013 อิทธิพลของพิบัติภัยดินถล่มและโคลนไหลที่มีต่อคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำใช้ของพื้นที่ลุ่มน้ำตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 3 5 0 0
  2013 ปริมาณโลหะหนักในหอยตลับ (Meretrix sp.)บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 6 1 0 0
  2013 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 6 8 0 0
  2013 การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 0 0 0 0
  2012 คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการตกค้างของสารเคมีทางการเกษตรในน้ำผิวดินและตะกอนดินบริเวณอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2012 อิทธิพลของน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดต่อลักษณะนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมเฉพาะของความชุกชุมของหอยตลับ (Meretrix spp.) บริเวณชายหาดแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 4 4 0 0
  2012 การใช้ตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเบียร์เพื่อปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรกรอาสาสมัครในเขตอำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2012 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลจากการปล่อยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วบริเวณชายฝั่งแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 5 1 0 0
  2011 การสำรวจเบื้องต้นคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการปนเปื้อนสารตกค้างในตะกอนดินในลุ่มน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเลย หัวหน้าโครงการ บริษัทภูเทพ จำกัด 0 0 0 0
  2011 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีและชีวภาพบางประการของคุณภาพน้ำและตะกอนดินในบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาพฤติกรรมการติดพยาธิของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0
  2011 การศึกษาโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนหนองคอไก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 0 0 0 0
  2011 พฤติกรรมของชุมชน ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ในบริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2010 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับอุปโภคบริโภคบริเวณเขื่อนเพชรบุรีถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2010 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2010 การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมเอทิลีนไกลคอลโดยใช้ถ่านกัมมันต์ร่วมกับดินในระบบน้ำขังในหน่วยทดลองขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ บริษัททีโอซี ไกลคอล จำกัด 0 0 0 0
  2010 การใช้ประโยชน์จากตะกอนน้ำเสียของโรงงานเบียร์บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เพื่อการปลูกพืชเกษตร หัวหน้าโครงการ บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด 0 4 0 0
  2009 การศึกษาการเคลื่อนย้ายสารอะทราซีนในน้ำท่าและตะกอนดิน บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 1 0 0
  2009 สถานภาพปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำทะเล น้ำใช้และน้ำเสียของเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสานงาน มูลนิธิชัยพัฒนา 16 19 0 0
  2009 โครงการการประเมินสมดุลรังสีดวงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมผิวดินในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ที่สัมพันธ์กัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2008 การปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรในคลองชลประทานเพื่อการใช้ประโยชน์ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2008 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำชลประทานตามระยะทางเพื่อการใช้ประโยชน์ในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2008 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2008 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียโดยวิธีธรรมชาติในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2008 การดูดซับ การปลดปล่อย การตกค้างและความเป็นพิษของอะทราซีนในลุ่มน้ำห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2008 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด 1 6 0 0
  2008 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 3 13 0 0
  2008 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 4 2 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด 0 2 0 0
  2008 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า สถานีศึกษาวิทยา (S4) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2007 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2005 5. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2005 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0