Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(มลพิษสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.เกียรตินิยม อันดับ 1(คมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของอรอนงค์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของอรอนงค์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 13
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591541 ชื่อวิชา Integrated Environmental Management,6 ส.ค. 2012 - 6 ส.ค. 2012
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งหาดเจ้าสำราญ แหล่งทุน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,1 ม.ค. 2016 - 30 พ.ย. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591633 ชื่อวิชา Ecotoxicology in Tropical Zone,18 พ.ค. 2015 - 18 พ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591633 ชื่อวิชา Ecotoxicology in Tropical Zone,12 ม.ค. 2015 - 12 ม.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591511 ชื่อวิชา Applied Environmental Sciences,22 ธ.ค. 2014 - 22 ธ.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591591 ชื่อวิชา Applied Research Technique in Environment,10 ก.ย. 2013 - 10 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและดินตะกอนในอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แหล่งทุน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,1 ก.พ. 2013 - 31 ต.ค. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209577 ชื่อวิชา Public Participation in Water Mangement,1 ส.ค. 2014 - 30 ธ.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์เพื่อการใช้น้ำ แหล่งทุน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,1 มี.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591531 ชื่อวิชา Environmental Toxicology & Control,18 ธ.ค. 2013 - 18 ธ.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและดินตะกอนในอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี แหล่งทุน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,1 ก.พ. 2012 - 31 ต.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำและน้ำใช้,7 ส.ค. 2013 - 7 ส.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591531 ชื่อวิชา Environmental Toxicology & Control,18 ธ.ค. 2012 - 18 ธ.ค. 2012

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของอรอนงค์ 5 ปีล่าสุด

  Year Public 12
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การใช้ประโยชน์ :รูปแบบการกำจัดขยะเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จากตลาดสด,1 มิ.ย. 2012 - 1 มิ.ย. 2013
  2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ECOTOX USA การใช้ประโยชน์ :reprint งานวิจัยไปใช้เป้นฐานข้อมูลความเป็นพิษของอะทราซีนในฐานข้อมูล ECOTOX,18 เม.ย. 2013 - 18 เม.ย. 2013
  2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย การใช้ประโยชน์ :ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตในชุมชน,1 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2013
  1999 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลเมืองเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ :ใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำเทียมในการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี,1 ม.ค. 1999 - 31 ธ.ค. 2013
  2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียภาคตะวันตก การใช้ประโยชน์ :ประยุกต์การใช้ธูปฤาษีและพุทธรักษาในการบำบัดน้ำเสีนจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี,30 ม.ค. 2010 - 28 ก.พ. 2014
  1992 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลเมืองเพชรบุรี การใช้ประโยชน์ :ใช้ระบบบำบัดบ่อผึ่งและพื้นที่ชุ่มน้ำบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองเพชรบุรี,30 มี.ค. 1992 - 28 ก.พ. 2014
  2012 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ การใช้ประโยชน์ :นำไปกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์จาก้ำในอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน และการปรับปรุงคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์,28 ธ.ค. 2012 - 28 ธ.ค. 2012
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :แปลงพืชบำบัดนำ้เสียในพื้นที่่ชุ่มน้ำเทียม,5 ม.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เผยแพร่แก่ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เผยแพร่ให้ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การใช้ประโยชน์ :สรุปองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่สู่ประชาชน,10 ม.ค. 2015 - 10 ม.ค. 2015