ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2020

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2020 exChan Maketon, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, อาจารย์, inดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Hydroponic cultivation of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 91-97
2020 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, "Effect of oil type and batter ingredients on the properties of deep-frying flakes", Food Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ Supl2, มิถุนายน 2020, หน้า 1-5
2020 exWang, JQ, exJiang, HY, exJiang, HX, exMo, YZ, exGeng, XF, exLi, JB, exMao, SD, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMa, SX, exLi, J, exZhang, G, "Source apportionment of water-soluble oxidative potential in ambient total suspended particulate from Bangkok: Biomass burning versus fossil fuel combustion", ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, ปีที่ 235, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020
2020 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exนางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา, exWladyslaw W. Szymanski, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Vertical Variation of Carbonaceous Aerosols within the PM2.5 Fraction in Bangkok, Thailand", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 43-52
Publish Year National Journal 1
2020 exพรพรรณ เยาวยอด, inนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ตะกอนดินจากกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียอุตสาหกรรม", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 53-64

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exสโรชา หนูยัง, exจุฑาภาส สายโอให้, exWladyslaw W. Szymanski, "Spatial and temporal variation of key air pollutants – experiments using the Kasetsart University Microclimate and Air Pollutants Monitoring Site, Bangkok, Thailand", European aerosol conference - EAC 2020, 3 กันยายน 2020, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=07]