Search Result of "tannin"

About 121 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบมันสำปะหลัง : แทนนิน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgจุฑาลักษณ์ วงศ์ชัยชนะ, Imgผุสดี อุปลา, Imgฤทัยรัตน์ น้อยคนดี, Imgสุดชาย กำเนิดมณี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บ ริษัทกิตติรัตนพรรณ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดแทนนินจากเปลือกลำต้นสบู่ดำเพื่ออุตสาหกรรม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgดร.พรพรรณ สิระมนต์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การสกัดแทนนินจากพืชโดยการจับก้อนด้วยไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นสารป้องกันการเสื่อมสภาพ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Tannin from Jatropha curcas L. hulls and its antioxidant activity

ผู้แต่ง:ImgDr.Pornpun Siramon, ImgDr.UDOMLAK SUKATTA, ImgDr.Tthippayarat Chahomchuen, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
1234567