Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ, คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2560
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต( คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์), คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • สัตวแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  aflatoxinAgar diffusion microbioassayCaprine Arthritis Encephalitis ViruscELISAdairy cattledairy cowDairy cowsdairy farmdairy rationdrug sensitivityencephalitisEnrofloxacinEpidemiologyepidemiology of infectious diseases in ruminantEscherichia coliestrousfat supplementfatty liverfinancial profitGene expressionGentamicingoatgoat milkherbal crude-extractsLamenessmastitisPCRpropylene glycolrepeat-breedingreproductionreproductive performancereproductive statusReservoirRisk factorSemi-nested PCRsmall farm holdersmall holder farmsmall ruminantsmall-holder dairy farmStaphylococcus aureusStreptococcus dysgalactiaesynchronizationWeather stationกล้ามเนื้อการติดเชื้อการปลดปล่อยยาการแสดงออกของยีนเกล็ดเลือดความชุกของโรค (prevalence)ความชุกทางซีรัมวิทยาความถี่ในการให้อาหารคอนเดนส์แทนนินแคลเซียมซัลเฟตโคนมโคนม (dairy cattle)โคนม ปัญหากีบและขาเจ็บ ความชุก ปัจจัยเสี่ยงโคเนื้อโคสาวแจ้งเตือนโรคเบื้องต้นตับไตถ่ายพยาธิเนื้อเยื่อสัตว์น้ำแบคทีเรียโบวายไวรัลไดอะเรียไวรัสปลานิลปัจจัยเสี่ยง (risk factors)ปัญหาขาเจ็บ (lameness)พอลิเมทิลเมทาคริเลทแพะ-แกะฟาร์มฟาร์มอัจฉริยะเม็ดลูกปัดแม่โคนมยาเจนต้ามัยซินยาปฏิชีวนะยาเอนโรฟลอซาซินยีนฮีตช็อคโปรตีนยูเรียในน้ำนมระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคระบาดวิทยาโรคเต้านมอักเสบโรคบิดลำดับเบสลูกโคนมเลปโตสไปร่าเวลาเก็บตัวอย่างสมรรถภาพการสืบพันธุ์สหกรณ์โคนมสารพิษจากเชื้อราสุนัขห้องปฏิบัติการเหงือกแหล่งรังโรคองค์ประกอบน้ำนมอะฟลาท็อกซินอาหารโคนมอินคลูชันบอดีอินเตอร์เน็ตออฟติงส์

  Interest

  herd health and farm management in dairy and beef cattle, small ruminant, epidemiology of infectious diseases in ruminant

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 รองผู้อำนวยการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ
  • ธ.ค. 2560 - ก.ย. 2562 รองผู้อำนวยการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 4 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)