Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2549
  • ปร.ด. (คหกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2562

  Expertise Cloud

  animal feed corn huskAntibacterial ActivityBanana Peelcorn huskCORN HUSKS FIBERSCotton Fabrics FinishedDyeing and WeavingEldersFeeling on FiguresFIBER EXTRACTIONfibroushydrogen peroxidejean fabricKey words: Silk FabricsNeed of Clothesphysical propertiesPHYSICAL PROPERTIES pumice stoneQuality Improvement sweet corn huskTannin contentwebกรดอะซิติกการตกแต่งสำเร็จการตกแต่งสำเร็จผ้าฝ้ายการพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การยับยั้งแบคทีเรียการศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มข้าวโพดหวานความแข็งแรงความต้องการผลิตภัณฑ์ชั้นเปลือกข้าวโพดดัชนีความขาวทนยับปริมาณแทนนินเปลือกกล้วยน้ำว้าเปลือกข้าวโพดผลผลิตเส้นใยผ้าฝ้ายตกแต่งสะท้อนน้ำผ้ามัดย้อมผ้าไหมพันธุ์ข้าวโพดลวดลายและรูปแบบสิ่งทอลาวครั่งวิธีการแยกเส้นใยสตรีวัยผู้ใหญ่สมบัติทางกายภาพของเส้นใยสมบัติทางเคมีของเส้นใยสมบัติทางเชิงกลของเส้นใยสารละลายกรดอะซิติกสิ่งทอพื้นเมืองไหมองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยเปลือกข้าวโพด

  Interest

  การศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก