Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
 • M.S.(Forestry), University of Tennessee , สหรัฐอเมริกา, 2547
 • Ph.D.(Natural Resources), University of Tennessee, สหรัฐอเมริกา, 2551

Expertise Cloud

forest plantationFrondsliquefied woodOil Palmoil palm frondParticleboardPinusPinus speciesplantationResiduesRoyal ProjectrubberwoodShellspecies trialsTree speciesTrunkutilizationvillagers' woodlotvillagers'woodlotWatchan Royal Projectwoodceramicswood-plastic compositesกรรมวิธีเก็บยางสนกระบวนการทอรีแฟคชั่นการเจริญทดแทนตามธรรมชาติการเจาะรูการใช้ประโยชน์ไม้การใช้ประโยชน์ลำไผ่การเติบโตการทำบริสุทธิ์ (Purification)การปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์การปลูกป่าการแปรรูปไม้การยอมรับการสกัด (Extraction)กาวลิกนินเกรดส่งออกข้อกำหนดความปลอดภัยคุณภาพสูงคุณสมบัติไม้เครื่องพาไม้ท่อนเข้าเลื่อยโครงการหลวงโครงการหลวงวัดจันทร์ชนิดพันธุ์ไม้สนชนิดไม้ชนิดไม้สนชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์ชีวมวลเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงอัดเม็ดต้นแบบ / สถานีไฟฟ้า / พลังงาน / แก๊สซิฟิเคชัน / ชุมชน / Prototype / Power Station / Energy / Gasification / Localตัวประสานเตาถังน้ำมันประยุกต์ถ่านถ่านกัมมันต์ถ่านคุณภาพสูงถ่านไม้ไผ่ถ่านไม้ไผ่ (bamboo charcoal) แผ่นชิ้นไม้อัด (particleboard) ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde)ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงถ่านอัดแท่งแทนนิน (Tannin)น้ำมันปาล์มน้ำส้มควันไม้ใบปาล์มน้ำมันไบโอดีเซลป่าชาวบ้านเปลือกไม้โกงกางผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผลิตภัณฑ์ไม้พื้นแผ่นชิ้นไม้อัดแผ่นชิ้นไม้อัด (Particle boardแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางฟอร์มัลดีไฮด์มาตรฐานมูลนิธิโครงการหลวงเม็ดเชื้อเพลิงไม้ทอร์ริไฟด์เมล็ดไม้แม่ไม้ไม้ตะกู คุณสมบัติทางเคมี ชั้นอายุไม้ต่างถิ่นไม้โตเร็วไม้ท้องถิ่นไม้ผนังจากไม้ไผ่ไม้ยางพารายางสนระบบการแปรรูปไม้ ระดับชุมชน การถ่ายทอดความรู้ลิควิดไฟท์วู๊ดวัสดุเพาะชำวู๊ดเซรามิกสถานีเกษตรหลวงอ่างขางสมบัติไม้สนสารก่อมะเร็งสารต้านออกซิเดชั่น(Antioxidantสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์สารรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative) แทนนิน (Tannin) กรดบอริก (Boric Acid) ไม้ยางพารา (Rubberwood) ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites)อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบอุตสาหกรรมอาหาร

Interest

Wood Chemistry, Wood Composite , Chemical Modification of Wood Composites

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 229.70 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 5 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องห้องทดสอบพลังงาน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์ 4 ชั้น
  • สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)