Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • Ph.D. (Wood Energy), The university of Hamburg, Germany, 2553

  Expertise Cloud

  extractionforest plantationFormaldehyde contentFrondsGas CleanupGasificationlocal communitylumbering systemmangrove barkmedium density fiberboardMedium Density Fiberboardmodified oil drum kilnodor deodorizerOil palmResiduesShellTanninTannin.teaktorrefactionTorreficationTrue fiberTrunkVolume electrical resistivityWhisky filtrationwood adhesivesWood ChipWood LumberingWoodceramic bagassewoodceramicsแก๊สซิฟิเคชั่นความปลอดภัยคุณภาพสูงเคมีของเนื้อไม้เครื่องพาไม้ท่อนเข้าเลื่อยชิ้นไม้สับทอร์ริไฟด์ชีวมวลชุมชนเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงอัดเม็ดเชื้อเพลิงอัดเม็ดดำต้นแบบต้นแบบ / สถานีไฟฟ้า / พลังงาน / แก๊สซิฟิเคชัน / ชุมชน / Prototype / Power Station / Energy / Gasification / Localตัวประสานเตาถังน้ำมันประยุกต์เตาหุงต้มถ่านถ่านกัมมันต์ถ่านคุณภาพสูงถ่านไม้ถ่านไม้ ดูดกลิ่น การดูดซับไอโอดีน การผลิตถ่านไม้ charcoalถ่านไม้ไผ่ถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงถ่านอัดแท่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษแทนนิน (Tannin)น้ำมันกฤษณาน้ำส้มควันไม้เนื้อสัตว์ปิ้งย่างเนื้อสัตว์รมควันใบปาล์มน้ำมันเปลือกไม้โกงกางผลตอบแทนทางการเงินผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผลิตภัณฑ์ไม้พื้นแผ่นชิ้นไม้อัด (Particle boardแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางไผ่บนที่สูงพลังงานเพื่อให้ได้ Thermally Heated Woodมาตรฐาน / เชื้อเพลิงแข็ง / ชีวมวล / Standard / Solid Fuels / Biomassมาตรฐาน PEFCเม็ดเชื้อเพลิงไม้ทอร์ริไฟด์ไม้ต่างถิ่นไม้โตเร็วไม้ผนังจากไม้ไผ่ไม้ยางพาราไม้ยางพาราเชิงพาณิชย์ยางพารายูคาลิปตัสระบบการแปรรูปไม้ระบบการแปรรูปไม้ ระดับชุมชน การถ่ายทอดความรู้โรงไฟฟ้าชีวมวลลิควิดไฟท์วู๊ดวู๊ดเซรามิกวู๊ดเซรามิคส์สถานีเกษตรหลวงอ่างขางสถานีไฟฟ้าสวนไม้ยางพาราสักสารก่อมะเร็งสารต้านออกซิเดชั่น(Antioxidantสารย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์สารรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservative) แทนนิน (Tannin) กรดบอริก (Boric Acid) ไม้ยางพารา (Rubberwood) ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites)อาหารปลอดภัยอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่ออุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมอาหาร

  Interest

  การแปรรูปพลังงานจากไม้, เคมีของเนื้อไม้, เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ, กระบวนการควบคุมการผลิต Process Control, การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
   • - (LAB23) (หัวหน้าหน่วย)
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 145.80 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 2 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องทดสอบพลังงาน ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์ 4 ชั้น
   • สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)