Person Image

  Education

  • Ph.D. (Science for Diversity Food Resources) , Chiba University, ญี่ปุ่น, 2547
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  air humidityAscorbic acidbio-extractchilicropping systemCrude extractCucurbitEucalyptus charcoalirrigationJapanese cucumberKNO3mean germination timePEGrambutan charcoalred oak lettuceresistancerice-husk charcoalSeed qualitySeed storabilitySeed storageseed vigorseed vigourSeedling growthTomatoTotal soluble solidsvapor pressure deficit(VPD)vegetablevermicastvitamin CVolatile oilwastewaterWater applicationWater contentwater convolvulusyieldกรดกำมะถัน กรดจิบเบอเรลลิกกรดซาลิไซลิกกรดแอสคอร์บิกกระตุ้นการงอกกากกาแฟการกระตุ้นความงอกการขยายพันธุ์ หินภูเขาไฟคานูมะ การอนุรักษ์นอกแหล่งก าเนิดการขยายพันธุ์ หินภูเขาไฟคานูมะ การอนุรักษ์นอกแหล่งกำเนิดการคายน้ำการเคลือบเมล็ดการเจริญเติบโตของต้นกล้าการใช้ความร้อนแห้งการดูดใช้ธาตุอาหารการดูดน้ำการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์การเตรียมเมล็ดพันธุ์การทำลายการพักตัวของเมล็ดการบ่มเมล็ดการบ่มเมล็ดพันธุ์การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินการพักตัวเมล็ดการใส่ปุ๋ยขนาดเมล็ดความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความงอกของเมล็ดความมีชีวิตของเมล็ดความยั่งยืนความร้อนแห้งความเร็วในการงอกความสม่ำเสมอในการงอกความหนาเปลือกหุ้มเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์จำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอกตัดเปลือกหุ้มเมล็ดแตงกวาแตงเทศน้ำหนักแห้งเมล็ดปริมาณไนเตรทผักกาดกวางตุ้งผักกาดหอมผักบุ้งผักสลัดพริกโพแทสเซียมไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรทฟักเขียวมะเขือเทศเมล็ดแข็งเมล็ดดอกบานดึกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเมล็ดหญ้าสนามยับยั้งการงอกระบบน้ำลึกระยะเวลาการดูดน้ำระยะเวลาการบ่มเมล็ดพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีเวลาเฉลี่ยในการงอกเวลาเฉลี่ยในการงอกรากเวลาที่ใช้ในการงอกถึง 50%อัตราการคืนรูปอุณหภูมิบ่มเมล็ดพันธุ์อุณหภูมิสูง

  Interest

  สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก , เทคโนโลยีและการผลิตเมล็ดพันธุ์

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2562 - พ.ค. 2566 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน
  • พ.ค. 2558 - พ.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวนฝ่ายบริหาร คณะเกษตร
  • ก.ค. 2554 - พ.ค. 2558 รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวนฝ่ายวิจัย คณะเกษตร
  • พ.ค. 2551 - พ.ค. 2554 รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • พื้นที่เกษตรกรรมใน กทม. ฯลฯ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 119 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 69 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 75 เรื่อง (เชิงวิชาการ 73 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 16 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 16 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Smart Hydroponic Lettuce Farm using Internet of ThingsChangmai T., Gertphol S., Chulak P.20182018 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology: Cybernetics in the Next Decades, KST 2018
  ,pp. 231-236
  35
  2Predictive models for lettuce quality from internet of things-based hydroponic farmGertphol S., Chulaka P., Changmai T.20182018 22nd International Computer Science and Engineering Conference, ICSEC 2018
  21
  3Breaking seed dormancy in smooth loofah (Luffa cylindrica (L.) M. Roem.) using scarification and dry heat treatmentChaodumrikul S., Kaewsorn P., Chulaka P., Chanprasert W.2016Agriculture and Natural Resources
  50(2),pp. 85-88
  4
  4Monitoring of active constituents of turmeric (Curcuma longa L.) rhizome stored under supplemented white LED-light with different light intensitiesWangchuk K., Manochai B., Chulaka P., Wongchaochant S., Chintakovid W., Pumprasert J.2019Acta Horticulturae
  1245,pp. 131-138
  3
  5Response of ‘hua-ruea’ chili pepper (Capsicum annuum l.) to salicylic acid under heat stressLocharoen S., Chulaka P.2021Science and Technology Asia
  26(1),pp. 142-151
  3
  6Carbon dioxide (CO2) enrichment in greenhouse enhanced growth and productivity of tomato (Solanum lycopersicum L.) during winterBoondum S., Chulaka P., Kaewsorn P., Nukaya T., Takagaki M., Yamori W.2019Acta Horticulturae
  1245,pp. 61-64
  3
  7Effects of hydropriming and osmopriming in germinability and storability of ‘Bang Chang’ pepper (Capsicum annuum L.) seedsKaewsorn P., Chotanakoon K., Chulaka P., Chanprasert W., Chunthawodtiporn J.2019Acta Horticulturae
  1245,pp. 45-52
  0
  8Effects of relative humidity and growing medium moisture on growth and fruit quality of melon (Cucumis melo L.)Jeenprasom P., Chulaka P., Kaewsorn P., Chunthawodtiporn J.2019Acta Horticulturae
  1245,pp. 35-39
  0