Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  ABTSantifoulantantifoulingantioxidantchitinCymodocea rotundataCymodocea serrulataDPPHmangrovesea fanseagrassSeaweedShallow thresholdShoot multiplicationShore heightsoft coralspongeกัลปังหากายวิภาคการเกาะติดของแบคทีเรียการคัดเลือก(Selection)การแช่แข็งการต้านการลงเกาะการต้านอนุมูลอิสระการท่องเที่ยวทางทะเลการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยาการทำประมงการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปการเพาะเลี้ยงการยับยั้งการลงเกาะการแยก(Isolation)การเลี้ยงปลาการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานการสร้างสารป้องกันตัวการอบแห้งการอุ้มน้ำเขี่ยไข่ความหลากชนิดความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดชลบุรีจุลชีววิทยาชลบุรีชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยชีวประวัติเชิงนิเวศน์เซนทริกไดอะตอมเซนทริคไดอะตอมตัวตกตะกอนต้านอนุมูลอิสระทรัพยากรประมงแทนนินบางละมุงปะการังอ่อนป่าชายเลนปูปู อวนจมปู ไคโตซานปูไข่นอกกระดองปูดาวปูม้าฟองน้ำฟีนอลไมโครแพลงก์ตอนไม้ป่าชายเลนย่อยสลายทางชีวภาพยีสต์ทางทะเล (Marine yeast)เยาวชนระยะเวลาโรติเฟอร์(Rotifer)ลอบปูแบบพับได้ลูกชีวภาพ, จุลินทรีย์, น้ำทะเลลูกปลาวัยอ่อนไลโซไซม์ (Lysozyme)สภาพแวดล้อมทางทะเลสัณฐานวิทยาสัตว์น้ำสารช่วยการอุ้มน้ำสารต้านจุลชีพสารต้านแบคทีเรีย (Antibacteriaสารต้านอนุมูลอิสระสารประกอบฟอสเฟตสารป้องกันตัวสาหร่ายทะเลสาหร่ายทะเล, หญ้าทะเล, สารยับยั้งการลงเกสาหร่ายสีแดงสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม (Environment)หญ้าชะเงาใบมนหญ้าชะเงาใบยาวหญ้าชะเงาใบเลื่อยหญ้าทะเลหอยแมลงภู่หอยแมลงภู่ (Green mussel)อวนจมปูอายุต้นอ่าวไทยตอนบนอ่าวศรีราชาอ่าวศรีราชา Dynamicอาหารเม็ดสำเร็จรูปไฮโดรคาร์บอน

  Interest

  จุลชีววิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 11 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.87 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องแปรรูป ชั้น 1 อาคารทัสนีสรสุชาติ
   • สถานีวิจัยประมงศรีราชา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก