คณะประมง บางเขน วิทยาเขตบางเขน

63

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

6

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

algaeantioxidantaquacultureaquatic plantbioethanolblue swimming crabchitosanCladophora glomerataCrabDiversityfishfish glueflavorfood safetyFungigenetic diversityGracilariaGracilaria fisheriGreen musselGROWTHgrowth performanceGulf of ThailandImmunityLates calcariferlipoxygenaseLitopenaeus vannameimacroalgaeMacrobrachium rosenbergiiNile tilapiaOreochromis niloticusPacific White ShrimpPortunus pelagicusproteinRhodophytaseagrassseaweedtaxonomyTilapiaVibriosiswaste utilizationWater qualityWHITE SHRIMPการเจริญเติบโตการเติบโตการประมงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งการเลี้ยงการอนุบาลกาวกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำ เชื้อราทรัพยากรประมงนิเวศวิทยาทางน้ำไบโอเอทานอลประมงปลาปลากะพงขาวปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลปลาสลิดป่าชายเลนปูปูม้าปูแสมโปรตีนไฮโดรไลเซทผลกระทบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแมคโครอัลจีระนองสัตว์น้ำสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสาหร่ายไกสาหร่ายทะเลสิ่งแวดล้อมหญ้าทะเลหนังปลาหอยแมลงภู่อนุกรมวิธานอวนจมปูอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยอาหารอาหารกุ้งอาหารปลาอาหารสัตว์น้ำเอนไซม์แอปพลิเคชั่น

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: ffiswak@ku.ac.th

Tel.: 02-9428644

นาง ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

E-Mail: ffispsr@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7642 ext. 16

ดร. เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: ffismtk@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-1947

นางสาว ศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: ffissdj@ku.ac.th

Tel.: 02-5797642 ต่อ 15

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: ffisttn@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3469

ดร. เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน

E-Mail: ffiskks@ku.ac.th

Tel.: 02-942-8701Resource

นักวิจัยทั้งหมด 137 คน (ศาสตราจารย์ 11 คน, รองศาสตราจารย์ 25 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 45 คน, อาจารย์ 18 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิชาการประมง ขำนาญการ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ 2 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการประมง 15 คน, วิศวกร ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 14 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 2,423.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 63 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 27.30 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 186 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 134 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 34 โครงการ, ผู้ประสานงาน 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 130 โครงการ, อื่นๆ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 728 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 623 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 55 โครงการ, ผู้ประสานงาน 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 396 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ, อื่นๆ 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 699 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 550 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 27 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 342 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 12 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2516 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1252 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1264 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 38 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 19 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 17 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 202 เรื่อง (Unknown 202 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 689 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 629 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 45 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 158 รางวัล (เกียรติบัตร 66 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 25 รางวัล, ประชุมวิชาการ 67 รางวัล)