คณะประมง บางเขน วิทยาเขตบางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

algaeantioxidantaquacultureaquatic plantbioethanolblue swimming crabchitosanCladophora glomeratacrabDiversityfishflavorfood safetyFungigenetic diversityGiant Freshwater PrawnGracilariaGracilaria fisheriGreen musselGROWTHgrowth performanceGulf of ThailandImmunityLates calcariferlipoxygenaseLitopenaeus vannameimacroalgaeMacrobrachium rosenbergiimorphologyNile tilapiaOreochromis niloticusPACIFIC WHITE SHRIMPPortunus pelagicusproteinRhodophytaseagrassseaweedSolid state fermentationSriracha BaytaxonomyTilapiaWater Qualitywhite shrimpการเจริญเติบโตการประมงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการอนุบาลกาวกุ้งกุ้งก้ามกรามกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งขาวแวนนาไมความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพน้ำ เชื้อราทรัพยากรประมงนิเวศวิทยาทางน้ำไบโอเอทานอลประมงปลาปลากะพงขาวปลานวลจันทร์ทะเลปลานิลป่าชายเลนปูปูม้าปูแสมโปรตีนไฮโดรไลเซทผลกระทบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแพลงก์ตอนพืชแมคโครอัลจีระนองศักย์การผลิตสัตว์น้ำสารต้านอนุมูลอิสระสาหร่ายสาหร่ายไกสาหร่ายทะเลสาหร่ายผมนางสิ่งแวดล้อมหญ้าทะเลหนังปลาหอยแมลงภู่อนุกรมวิธานอวนจมปูอ่าวไทยอ่าวไทยตอนในอาหารอาหารปลาอาหารสัตว์น้ำเอนไซม์แอปพลิเคชั่นแอสตาแซนธิน

Executives

คณบดี

รองคณบดีResource

นักวิจัยทั้งหมด 109 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40 คน, อาจารย์ 14 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 2 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 7 คน, นักวิชาการประมง 20 คน, นักวิจัย 2 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, วิศวกร 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 คน, พนักงานประมง 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 13 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 2,423.26 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 63 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 27.30 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 201 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 152 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 21 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 132 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 598 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 531 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 47 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 304 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 638 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 502 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 24 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 313 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2029 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 901 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1128 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 22 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 15 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 689 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 628 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 46 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 143 รางวัล (เกียรติบัตร 63 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 24 รางวัล, ประชุมวิชาการ 56 รางวัล)