ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
SFRS
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

สถานีวิจัยประมงศรีราชา

SFRS

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

นายอลงกต อินทรชาติ

Email: ffisagi@ku.ac.th

Phone Number: 0-3831-1379

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ

Email: rdiprp@ku.ac.th

Phone Number: 038-311379

นางสาวพลอยณิศา ชูไกรพินิจ

Email: ffisbbs@ku.ac.th

Phone Number: 038311379

นายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์

Email: ffisawk@ku.ac.th

Phone Number: 0-3831-1379

นางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน

Email: ffiskwk@ku.ac.th

Phone Number: 038-311379

นายสาโรจน์ เริ่มดำริห์

Email: ffissrr@ku.ac.th

Phone Number: 038-311379 ต่อ 101

นายอศิรวัฒน์ ปรีชา

Email: srcawp@ku.ac.th

Phone Number: 0-3831-1379